Page 23 - 116

Basic HTML Version

ÆÆi¹—Q²�« ôu
?
×�Ë ÆÆ U�uI*« ôu
?
×� „UM¼Ë
ôu×
?
� w� W�b
?
�²�*« q¦
?
� W�U
?
)« ôu;«Ë
«bŠË ôu×
?
� q¦� …dOG
?
B�« ôu;«Ë ÆÆÊ«d�_«
Æ…¡U{ù«
VKI�«Ë ‰u×LK� W¹u½U¦�«Ë WOz«b²Ðô« UHK*« V½U−ÐË
ôu×
?
LK� WO
?
ÝUÝ√ U
?
I×K� „UM¼ ÊS
?
� ÆÆÍb¹b(«
w� Àb% w²
?
�« …dO¦J�« «d
?
OG
?
²�« W³
?
�«d* W¹—Ëd{
Z²Mð w²�«Ë „d
?
;« qš«œ …—«d
?
(« Wł—œË jG
?
C�«
ÆÆU¼dOžË d
?
BI�« ôUŠË w�UF�« bN
?
'« «œUNł≈ s�
∫UNL¼√ s�Ë
©wÞUO²Šô« ® œb‡‡L²�«
Conservator
Ê«e‡‡‡š ≠
`D��« vKŽ X³¦¹Ë ÆÆVKB�« `zU
?
H� s� lMB¹Ë
…—uÝU0 w�Ozd�« Ê«e
?
)UÐ qB¹Ë ÆƉu×LK� ÍuKF�«
r−Š dAFÐ tL−Š —bI¹Ë ÆÆvKŽ√ s� tÐ wI²Kð qO�uð
Èu²
?
�� ÊU
?
OÐ WÐu³½QÐ œËe¹ U
?
L� Æw�
?
Ozd�« Ê«e)«
jGC�« Ê“«uð vKŽ qL
?
Fð w²�« fHM²�« WÐu³½√Ë X¹e�«
¡«uN�« nOH&Ë WÐuÞd�« lM*Ë Ætł—UšË Ê«e)« qš«œ
WÐuÞdK� W�U� …œU� WI¹dÞ w� l{u¹ Ê«e�K� qš«b�«
Æ©qOł UJKOÝ®
Pressure Relief Device
œd‡‡D�« WÐu‡‡³½√ ≠
‰u
?
;« Ê«e
??
š œËe¹ ÆÆ…d
?
O
?
³J
?
�« ôu
?
;« w�
?
¹dý WDÝ«uÐ U
?
?
ײ
?
� oKGð WÐu³½QÐ w�
?
Ozd�«
ÆƉu;UÐ QDš ÀËbŠ bMŽË ÆoO�— ¡U
?
Až Ë√ WOłUł“
vKŽ jG
?
CðË Ê«e
?
)« X¹eÐ «“U
?
G�« WO
?
L
?
� œ«œeð
Ãd�¹Ë wł—U)« u'« v�≈ Ãd�
?
ðË d�JMO� ÆÆ¡UAG�«
Æbz«e�« X¹e�« p�c�
Radiator
dO‡‡ðU‡‡¹œ«— ≠
r�ł ‰u
?
Š dOÝ«u
?
� WŽu
?
L−� sŽ …—U
?
³Ž u¼Ë
«– ôu;« w�Ë ÆX¹e
?
�« b¹d³²� Âb
?
�²
?
�ð ‰u;«
ÕË«d� WŽuL−� ‰u;« ‰uŠ V�d¹ ÆÆ…dO³J�« «—bI�«
w� X¹e�« b¹d
?
³
?
²Ð Á—ËbÐ Âu
?
I¹ Íc�« ¡«uN�« b
?
¹d³
?
²�
ÆdOÝ«u*«
Tap Changer
b‡‡‡N'« r‡‡EM� ≠
w� bN'« d
?
OOG²Ð `L�
?
O� ôu;« vKŽ V�d¹Ë
ÆƉu
?
;« ×U
?
š s� U¹Ëb¹ qL
?
F¹Ë Æ
•±∞
±
œËb
?
Š
bN'« X% Ë√
(Off-Load)
‰u;« qB
?
� bFÐ p�–Ë
"ON-Load Tap
vL
??
�¹Ë ÆƉu
?
;« qB
??
� ÊËbÐ
b
?
Nł d
?
O
?
G
?
� ©≥® r�— qJA�« `{u¹Ë Æ
Changer”
Æ…dO³J�« ôu;« bŠ_ qL(« X%
Buchholz Relay
eKN‡‡šuÐ q‡‡Šd� ≠
5Ð wF
?
O³Þ d
?
O
?
ž o�bð Í√ Ë√ X¹e�« hI½ 5³¹Ë
bMŽ …d
?
ýU³� W
?
I¹dDÐ X¹e�« …—«dŠ W
?
ł—œ 5³¹Ë
Æt×DÝ
Thermo-meter with
U
?
?
�ö0 d²
?
�u
?
�dð ≠
Contacts
wDFð …dz«œ qHIð U��ö0 œËe
?
� d²�u�dð u¼Ë
…œb×� WLO� sŽ UHK*« …—«dŠ Wł—œ œ«“ «–≈ …—Uý≈
U�
?
�ö0 d²�u
?
�d²�« fH½ b¹Ëeð sJ1 UL
?
� ÆUHKÝ
UNMJ1 YO×Ð ÆƉu×LK� W¹U
?
LŠ …eNłQÐ qB²ð Èdš√
…œU¹“ W�UŠ w� W�b)« sŽ tKB�Ë ‰u;« …dz«œ `²�
vKŽ «dDš tO
?
� ÊuJð Íc�« b(« v�≈ …—«d
?
(« Wł—œ
Ɖu;«
Thermal Relay
Í—«d‡‡Š q‡‡Šd� ≠
UHK*« …—«d
?
Š Wł—œ sŽ ÊU
?
OÐ ¡UDŽù qLF
?
²�¹Ë
‰U
?
LŽ_« iF
?
Ð ¡«œ√ tMJ1 UL
?
� ÆÆ…d
?
ýU³
?
� W
?
I¹dDÐ
Ë√ —«c½≈ ¡UDŽ≈ Ë√ W¹uN
?
²�« ÕË«d� qO
?
GA²
?
� Èdš_«
l� …œU
?
Ž Âb�
?
²�¹Ë Æ…dz«b�« `²
?
� …eN
?
ł√ qOG
?
Æ…dO³J�« «—bI�« «– ôu;«
Oil Valve
UMOF�« cš√Ë X¹e�« V×Ý ÂUL�≠
«c
?
N� ‰u
?
;« öŽ√Ë qH
?
Ý√ l{u¹ ÂU
?
L
?
� u¼Ë
Æ÷dG�«
The Magnetic Circuit
W
?
O
?
�O
?
ÞUMG*« …dz«b�« Ë√ Íb¹b
?
(« VKI�« rL
?
b�u¹ Íc�« w�OÞUMG*« iOHK� «—U
?
�� ÊuJ²� ‰u×LK�
s� ÊuJ²¹ t½S
?
� ÆÆo³Ý U
?
L
?
�Ë ÆÍu½U¦�« nK*« ‰u
?
Š
«—UO²�« —Ëd� s� qKI
?
²� ÆÆÊuJKO��« b¹bŠ s� ozU�—
qOKIð w�U
?
²�UÐË ÆÆt�öš
Eddy Current
W¹—U
?
BŽù«
ÆtMO
?
��ð vKŽ qL
?
Fð w²�« Íb¹b
?
(« VKI�« bO
?
�UH
?
qJA�« `{u¹ ÆW
?
HK²<« d
?
BI�« ôUŠ s� W
?
&UM�«
‰Ë_« 5ŽuM
?
�« s� Íb¹b
??
(« VKI�« q
?
Jý ©¥® r�—
…d‡‡z«b�« ©µ® r
?
�— qJA�« `{u¹ U
?
L
??
� ÆÆw½U
?
¦�«Ë
Ɖu‡‡×LK� WO‡�OÞUMG*«
—b
?
B0 ‰u
?
×
?
LK� wz«b
?
²Ðô« nK*« qO
?
�uð bMŽ
s� WOzUÐdNJ�« …—bI�« ‰u×
?
²ðË —UO²�« Íd�¹ ÆÆW¹cG²�«
W�U
?
(« Ác¼ w�Ë ÆÍu½U
?
¦�« nK*« v�≈ wz«b
?
²Ðô« nK*«
«–≈ WO�U
?
¦� tð¡UH
?
� ÊuJð Í√ ÆÆUO
?
ł–u/ ‰u;« ÊuJ¹
v�≈ wz«b
?
²Ðô« nK*« w� W�Ëc
?
³*« W
?
�UD�« q� X�u
?
%
Æq�UJ�UÐ Èu½U¦�« nK*« v�≈ tM�Ë ÆÆw�
?
OÞUMG*« ‰U:«
∫ÊuJðË
P
incoming
= I
p
V
p
= P
outgoing
= I
s
V
s
nK*« U
?
H� œbŽ
N
P
YOŠ ÆÆ
N
P
& N
s
X½U
?
� «–S�
W�œUF� ÊuJð ÆÆÍu½U¦�« nK*« UH� œbŽ
N
s
Ë wz«b²Ðô«
∫WO�U¦*« ‰u;«
V
s
/ V
p
= I
p
/ I
s
= N
s /
N
p
ÊU� ÆÆ«cN�Ë ÆW
?
O�U¦� ÊuJð œUJð …œU
?
²F*« ôu;«Ë
r�— qJA�« `{u¹ Æôu³I� U
?
³¹dIð vDFð W�œUF*« Ác¼
Ɖu×LK� W¾�UJ*« …dz«b�« ©∂®
Ê«e
?
)«Ë ‰u;« Ê«e
?
š
p�c
?
�Ë ÆÆwÞU
?
O
?
²
?
Šô«
qš«œ «“U
?
G�« UŁUF
?
³½«
W�UŠ Í_ W−
?
O²½ ‰u;«
ÆW¹œU
?
Ž d
?
O
?
ž qO
?
G
?
eKNšu³�« qŠd� l{u¹Ë
5Ð X¹e
?
�« —U
?
??
� w�
w�
?
Ozd�« ‰u;« Ê«e
?
š
t½√ UL
?
� ÆœbL
?
²�« Ê«ešË
YO×Ð ÆÆ U��ö0 œËe�
Uðu
?
� wD
?
F¹ Ê√ tMJ1
…dz«œ qOGAð Ë√ U¹d¹c%
lDI�«Ë W¹U
?
L(« …e
?
Nł√
Ɖu;UÐ W�U)«
jO
?
�Рd
?
²
?
�u
?
�dð ≠
Thermo-meter
VOðd²� ÊU²I¹dÞ „UM¼Ë
UHK*«Ë Íb
?
¹b(« VKI�«
v�Ë_« ÆƉu
????
;« w�
ÆÆ
Core Type
vL
?
�ðË
‰uŠ UHK*« nKð U
?
NO�Ë
œułu*« Íb¹b
?
(« VKI�«
UHK� l{uðË qš«b�UÐ
rŁ ôË√ iH�M*« b
?
N'«
bN'« UHK� UN�uŠ nKð
w½U¦�« ŸuM�« U
?
�√ Æw�UF�«
tOH� ÆÆ
Shell-Type
u¼Ë
Íb¹b
??
(« VKI
?
�« ÊuJ¹
ÆÆ U
?
HK*« ‰u
?
Š U�ö
?
ž
ÊuJð UHK*« ÊS� p�cÐË
V
?
K
?
I
??
�«Ë q
?
š«b
?
�U
?
Ð
u¼Ë ÆÆ×U)UÐ Íb¹b(«
ƉË_« Ÿu
?
M
?
�« f
?
J
?
Ž
ôu;« lMBð ÆÆ…œUŽË
s� …dO³J�« «—bI�« «–
“U²1 Íc�«Ë w½U¦�« ŸuM�«
WOJO½UJO*« ÈuIK� tKLײÐ