Page 22 - 116

Basic HTML Version

…—b‡‡‡‡I�« ôu‡‡‡‡‡‡×�
Power Transformers
n_heggi@hotmail.com
„ö
?
Ý_« s� 5HK� s
?
� U
?
ÝU
?
Ý√ ‰u
?
;« ÊuJ²¹
ÆULNMOÐ „d
?
²A� Íb¹bŠ VK� ‰uŠ W
?
�uHK*« WKBHM*«
nK*UÐ ¡UÐd
??
NJ�« —b
?
B0 j³ðd*« ·d
?
D�« vL
?
�¹Ë
qL
?
(UÐ qB²*« ·dD�« vK
?
Ž oKD¹ ULMOÐ ÆÆwz«b
?
²Ðô«
Êu½U� vKŽ ‰u
?
;« qLŽ √b
?
³� ÂuI¹Ë ÆÍu
?
½U¦�« nK*«
vKŽ hM¹ Íc�« w�OÞUMG
?
�ËdNJ�« Y×K� ¢È«œ«—U�¢
l� U¹œdÞ VÝUM²ð WOzUÐdNJ�« W�d;« …uI�« WLO�¢ Ê√
ÊS� V³
?
��« «cN�Ë ¢w�OÞUMG*« o�b
?
²�« dOGð ‰b
?
F�
Ê_ ÆÆdL
?
²�*« —U
?
O²�« U
?
�uEM� w� qL
?
F¹ ô ‰u;«
—«bI� U
?
²ÐUŁ UO�OÞUMG
?
� ôU−� TAM¹ dL²
?
�*« —UO²�«
bNł ¡UA½≈ tMJ1 ö� rŁ s�Ë ÆÆd
?
HB�« ÈËU�¹ ÁdOGð
qOC
?
H²� WO�
?
Ozd�« »U³Ý_« bŠ√ u¼ «c¼Ë ÆwzUÐd
?
N�
t� błu¹ ô Íc
?
�« dL²
?
�*« —UO
?
²�« vKŽ œœd²*« —U
?
O²�«
W³�M�UÐË ÆbN'« WLO� q¹uײ� W¹œUB²�« WOKLŽ WI¹dÞ
—U
?
O²�« Íd
?
�¹ U
?
LMO
?
×� ÆÆœœd
?
²*« —U
?
O²�« ôu
?
;
U
?
C
?
O
?
� Z²M¹ ÆÆW
?
Oz«b
?
²Ðô« U
?
HK
?
*« w� wzUÐd
?
NJ�«
bO�« …bŽU� o¹dÞ sŽ t¼U&« b¹b
?
% sJ1 UO�OÞUMG�
ÁU&« v�≈ vML
?
O�« bO�« lÐU�√ d
?
OAð U�bMF
?
� ÆvMLO�«
iO
?
H�« ÁU
?
&« v�≈ d
?
O
?
A
?
¹ ÂU
?
NÐù« ÊS
?
� ÆÆ U
?
HK*«
f�öð Ë√ ‰UBð« Í√ błu¹ ô t½√ YOŠË Æw�OÞUMG*«
Íd�¹ iOH�« ÊS
?
� ÆÆÍu½U¦�«Ë wz«b²Ðô« 5�dD�« 5Ð
iOH�« lDI¹ 5Š ÆÆ5�dD�« 5Ð WO�OÞUMG� …dz«œ w�
Æ UH
?
K*« Ác¼ w� —UO
?
²�« ÊU¹dÝ √b
?
³¹ W¹u½U¦�« U
?
HK*«
ô“U
?
Ž o¹dÞ sŽ nK� q� ·«dÞ√ Ãd
?
�ðË ÆÆU
?
C¹√
VKI�« `
?
z«d
?
ý ©±® r�— qJ
?
A�« `{u¹ Æ‚«d
??
²
?
š«
VK� tłË_« WOŁöŁ ôu×LK� ÊuJð ÆÆ…œUŽË ÆÍb¹b(«
bN'« nK� U
?
NM� q� vKŽ nK¹ ÆÆqł—√ WŁö¦Ð Íb¹bŠ
‰“UŽ ‚—Ë Âb�²�¹Ë Æw�UF�« bN'« nK� rŁ iH�M*«
UHK*« l{uð U
?
L� ÆÆ ôu;« ‰eF� VA
?
šË ’Uš
Ê«e
?
š qš«œ Èb¹b(« V
?
KI�«Ë W¹u½U¦
?
�«Ë WOz«b
?
²Ðô«
p�c�Ë ÆƉ“U
?
F�« X
?
¹e�UÐ ¡uK2
Main Tank
w�
?
Oz—
iFÐ Èu
?
²% b
?
�Ë ÆW
?
O²¹“ ôu
?
� U
?
N
?
OKŽ oKD¹
‰“UŽ ZM
?
Oð«— vKŽ …dO
?
GB�« «—b
?
I�« «– ôu;«
w�Ë ÆW
?
�U
?
ł ôu
?
×
?
� vL
?
?
ðË ÆÆX¹e�« s� ôbÐ
ÊuJð ÆÆW¹cG
?
²�« …œbF²
?
� UJ³A�«Ë WO
?
IK(« UJ³A�«
vKŽ WKB
?
²
?
� ôu
?
×
?
� o¹dÞ sŽ W�u
?
;« …—b
?
I�«
ôu×� …œUŽ ÊuJðË ÆÆ…—b
?
I�« …œU¹“ ÷dGÐ Í“«u²�«
ÆWMOF� ◊ËdAÐË …—bI�« fH½ s� Ë√ ŸuM�« fH½ s�
ÍœUŠ√ UNML� ÆÆtłË_« œbF� UF³ð ôu;« nMBðË
t
?
łË_« wÝ«b
?
ÝË t
?
łË_« wŁöŁË ©—uD�«® t
?
łu�«
UMMILK� W¹œUŠ_« ôu;« Âb�²
?
�ðË ÆUNðUHŽUC�Ë
w� tłË_« WO
?
ŁöŁ Âb�²�ð UL
?
MOÐ ÆÆUO³�½ …d
?
OGB�«
p�c� „UM
?
¼Ë ÆWOzUÐdNJ�« W
?
�UD�« l¹“uðË qI½ W
?
OKLŽ
s� ÊuJ²¹ Íc�«
Auto-Transformer
wð«c�« ‰u
?
¡eł w� Íu½U
?
¦�«Ë wz«b²Ðô« tO� „d²
?
A¹ bŠ«Ë nK�
Æ—bB*« bN−� l�«— ‰u×
?
L� Âb�²Ý« «–S� ÆÆnK*« s�
Ê√ jI� ‰u
?
;« vKŽË ÆÆqL
?
(« bNł s� «¡e
?
ł ÊuJ¹
«–≈ ULMOÐ Æq
?
L(«Ë —bB*« 5Ð b
?
N'« w� Î
U
?
�d� b�u¹
s� ×U)« —U
?
O²�« ÊS� ÆÆi
?
�Uš ‰u×
?
L� Âb�
?
²Ý«
«—UOð b�u¹ Ê√ ‰u;« vKŽË ÆÆqL
?
(« v�≈ d³F¹ —bB*«
ÆÍu½U¦�« nK*«Ë wz«b²Ðô« nK*« —UOð 5Ð ‚dH�« ÍËU�¹
nK*« © UH� œbŽ® bNł Ω q¹uײ�« W³�½ ÊU� ÆÆU�uLŽË
ÆÍu½U¦�« nK*« © UH� œbŽ® bNłØwz«b²Ðô«
∫v�≈ ôu;« nMBð
Æ
Step-Up Transformers
l‡‡�— ôu‡‡×� ≠
Æ
Step-Down Transformers
i‡Hš ôu‡‡×� ≠
v�≈ nMBð U
?
N½S
?
� ÆÆW
?
�b)« Ÿu½ YO
?
Š s� U
?
�√
qIM�« UJ³ý w� Âb�²
?
�ð w²�« w¼Ë ÈuI�« ôu×�
Distri-
l¹“u²�« ôu×�Ë ÆÆ¡UÐd
?
NJ�« bO�uð UD×�Ë
UJ³ý w� W�b
?
�²�*« w¼Ë
bution Transformers
`{u¹Ë Æ√ ·  µ s� q�√ U
?
Nð«—b� ÊuJðË l¹“u
?
²�«
Æl¹“uð ‰u×�Ë dO³� …—b� ‰u×� ©≤® r�— qJA�«
…eNł√ l� Âb�²�ð v²�«Ë ”UOI�« ôu×� „UM¼Ë
—UO²�«Ë b
?
N'« dz«Ëœ w�Ë rJײ�«Ë W¹U
?
�u�«Ë ”UOI�«
Voltage Trans-
b‡Nł ôu×� v�≈ r�IMðË ÆÆ WO�UF�«
Æ
Current Transformers
—U‡Oð ôu‡×�Ë ÆÆ
formers
l‡‡¹“uðË UJ‡³‡ý
sJ� ÆÆÁöŽ√ …—u
?
�c*« WI¹dD�UÐ t¼U
?
&« b¹b% sJ1Ë
ÁU
?
&ô UI
?
�«u� ôË√ ÂU
?
NÐù« ÁU&« qF
?
$ …d*« Ác¼
v�≈ …dOA� lÐU�_« ÊuJð UNMOŠ ÆÆw�OÞUMG*« iOH�«
Æ UHK*« w� —UO²�« W�dŠ ÁU&«
b¹b
?
(« s� ozU
?
�— s� Íb¹b
?
(« V
?
KI�« lMB¹Ë
bO�U
?
H� qOKI²� Èdš√Ë WIO
?
�— q� 5Ð ‰“UF�UÐ …UDG�
s¹bN
?
'« UHK� s� q� ‰e
?
Fð UL� ÆÆÍb
?
¹b(« VKI�«
UN
?
CFÐ sŽË Íb¹b
?
(« VKI�« sŽ w�UF�«Ë i
?
H�M*«