Page 17 - 116

Basic HTML Version

wwww. kah r abaa r ab i a . com
Line Voltage SAG
j)« bN
?
ł ◊u³¼ ·UA
?
²�« ≠
:Detection
j)« bN
?
ł bI
?
� …—Uý≈ ·UA
?
²�« v�≈ W
?
�U{ôUÐ
ÆÆ
Zero Crossing
Loss of the Line Voltage Signal
◊u³¼ ·U
?
A²�ô ©
ADE7753
® …dz«b�« W−�dÐ sJ1
s� œbF� ÆÆ…œb×� …d²H�Ë WMO
?
F� WLO� sŽ j)« bNł
r�— qJA�« 5³¹ Æ
Line Cycles
j)« b
?
N
?
ł «—Ëœ
WK−
?
?
*« W
?
L
?
O
?
I�« sŽ j)« b
??
N
?
ł ◊u
?
³¼ ©±¥®
Æ
Three Line Cycles
«—Ëœ ≥ …b* ©
SAGLVL
®
:Peak Detection
vLEF�« WLOI�« ·UA²�« ≠
bN'« W
?
LO� …œU¹“ ·UA²
?
�ô …dz«b�« W−�dÐ sJ1
©±µ® r�— qJA�« 5³¹ ÆÎ
UHKÝ œb% WLO� sŽ —UO²�« Ë√
sŽ bN
?
'« WLO
?
� …œU¹“ ·UA²
?
�« bMŽ …dz«b�« „uKÝ
Voltage
WK−�*« v�
Threshold
W−
?
�d³*« WL
?
OI�«
Ác¼ q−
??
�ð U¼bMŽË ÆÆ
Peak Register (VPKLVL)
WK−�*« v� ©
PKV Flag
® WDÝ«uÐ UNMOJ9 bFÐ WE×K�«
·dD�« `³B¹ ÆÆp�cÐË Æ
Interrupt Status Registers
ÆÆ
Active Low
iH
?
�M
?
� Èu
?
²
?
?
� «– ©
IRQ Pin
®
q�UF²�« WO
?
HOJ� W−�d³*« ULOKF
?
²�« vŽb²�ð U¼bMŽË
—UO²�« vKŽ d
?
�_« fH½ o³D¹ ÆÆq¦*UÐË ÆÀb(« «c¼ l�
Æ©
PKI Flag
® Ë ©
IPKLVL
® WK−�*« «b�²ÝUÐ
Postive-
?
łu*« WOL
?
�«d²�« …—bI�« ”U
?
O� l{Ë ≠
:Accumulation Mode Only
?
łu*« …—bI�« ”UO� U
?
NMJ1 …dz«b�« Ác¼ Ê_ Î
«dE½
UL
?
³�Š U
?
L¼ö� Ë√ ©W−
?
²M*«® W³�U��«Ë ©WJKN
?
²�*«®
w¼Ë U�uEM*« Ác¼ bŠ√ bMŽ n�u²½ ·u�� ÆÆj³Cð
ÆÆW³�U
?
��« W�UD�« ‰UL¼≈Ë jI
?
� W³łu*« …—bI�« ”U
?
O�
b¹eð v²�« W
?
³łu*« W
?
�UD�« r�«dð »U
?
�Š r²¹ YO
?
Š
u¼ UL�
No-Load Threshold
WMOF� WLO
?
� sŽ UN²LO�
‰UI²½« W�U
?
Š X½U� U*Ë Æ©±∂® r�— qJA�« v� `{u�
Interrupt
WK−�� dO¦ð V�U��« v�≈ Vłu*« s� …—bI�«
«– `³B¹ ©
IRQ Pin
® ·dD�« ÊU� ÆÆ
Status Registers
Inter-
WK−�� `O²ðË ÆÆ
Low Active
iH�M� Èu²��
‰U
?
I²½« W�U
?
Š ÁU&« W
?
�dF
?
rupt Status Registers
Æ
(PNEG)
W³�U��« Ë√
(PPOS)
W³łu*« …—bI�«
VFB¹ U2 ÊUJ� q
?
� v� dA²Mð U
?
NMJ�Ë WHO
?
F{
W�bI
?
²*« «œ«bF�« Âb�²�
?
ðË ÆUN³M& Ë√ UNH
?
OH�ð
W
?
O
??
łu*« ‰«uÞ_« «– u¹œ«d�« «œœd
?
ð «—U
?
ý≈
‰U
?
Bðô« Ë√ qI
?
M�« ‚dÞ d
?
B
?
×MðË ÆW
??
HK²
?
∫v� WO�Ozd�« WOJKÝö�«
General Packet
W
?
�U‡F�« u‡¹œ«d�« W
?
�e‡Š W�b
?
š ≠
Radio Service (GPRS)
w�
Transmission Cellular
ÍuK)« qIM�« qLAðË
Íc�«Ë
1800 MHZ
Ë√
900 MHZ
œœdð U
???
�U
?
Point-to-Point
WDI½ v�≈ WDI½ s� ‰UBð« t½UÐ ·dF¹
ÃdÐ v�≈ W
?
�b
?
I
?
²*« «œ«b
?
F�« s� ÆÆ
Communication
ÊuJ¹U
?
� …œUŽË Æ
Phone Tower Cell
ÍuK)« nðUN�«
ÆÆp�– l�Ë ÆÂu
?
O�« w� WI
?
O�œ s� q�√ ‰U
?
Ý—ù« X�Ë
·uÝ ÆÆW�uL
?
;« nð«uN�« lOLł l� ‰U
?
(« u¼ UL�Ë
Heart-
¢VKI�« UÐd
?
{¢ ‰UBð« «d²
?
� „UM¼ ÊuJð
ÆÂuO�« ‰«uÞ «d²� vKŽ «bł …dOB� …b*
Beats
Radio Mesh
u¹œ«— WJ³ý ≠
w�
Transmission Radio
u¹œ«d�« Y
?
Ð qL
??
AðË
v�≈ WDI½ s� U¼—U³²Ž« sJ1Ë ÆÆ
900 MHZ
œœd²�« ‚UD½
Point-to-Many Commu-
ôUBðô« ◊UI½ s� b¹bF�«
W�U
?
Þ «– U�uEM*« Ác¼ d
?
³²
?
Fð ÆÆ…œUŽË Æ
nication
Æ © «d²�uKO� WFCЮ UO³
?
�½ Èb*« …dOB�Ë WCH�M�
«e�d�¢ vL�ð eO�dð ◊UI½ w� U�uKF*« lLł r²¹Ë
W'UF*« v�≈ tłuðË
Data Concentrators
¢ U½UO³�«
.Back-Office Processes
wHK)« V²J*UÐ
∫¡UÐdNJ�« l¹“uð U�dý ≠
qł_« WK¹u
?
Þ œu
?
I
?
Ž «d
?
Ð≈ u
?
×½ w�U*« «e
??
²�ô« ≠
U�Ë …b¹bł UOłu�uMJ²
?
Ð «œ«bF�« lOMBð Ë√ œ«dO²Ýô
Æ
Software
UO−�dÐ s� UN³ŠUB¹
Æ «œ«bF�« U½UOÐ s� …dO³� UOL� …—«œ≈Ë kHŠ ≠
Æ «œ«bF�« U½UOÐ 5�QðË W¹dÝ vKŽ bO�Q²�« ≠
∫pKN²‡‡‡�*« ≠
Æb¹b'« œ«bF�« …¡«d� W�öÝË W�œ s� oIײ�« ≠
ÆWOB�A�« U½UO³�« WO�uBš W¹ULŠ ≠
Æb¹b'« œ«bF�« VO�dð dOE½ WO�U{≈ WHKJð qL% ≠
∫W‡‡‡¾O³�« ≠
pKN
?
²�*« «b
?
?
²Ý≈ b¹«eð W¹—«d
?
L
?
²Ý≈ ÷—U
?
Fð ≠
ÆWF�u²*« WO¾O³�« bz«uH�« l� ¡UÐdNJK�
ÆW1bI�« «œ«bF�« s�hK�²�« ≠
v�U
?
F�« œœd
?
²�« «– n¹ËËdJO*« U
?
łu� ÀU
?
F
?
³½≈ ≠
Æ Ê«uO(«Ë ÊU�½û� W�UF�« W×B�« vKŽ U¼dOŁQðË
∫WO×B�« ·ËU<« ≠
WK¹uÞ «d
?
²H� ÷d
?
F²�« s� ·ËU
?
<« iFÐ „UM¼
WO
?
�OÞUMG�ËdNJ
?
�« ôU:« sŽ W&UM�« UŽU
?
Fýö�
iFÐ Ê√ v�≈ W
?
�U
?
{ùUÐ ÆÆp
?
KN
?
²
?
�*« W
?
×
?
� vKŽ
W
?
OÝU
?
�(« ◊d
?
�¢ wL�¹ U2 Êu½U
?
F¹ 5JKN²
?
�*«
WOÝU�(« Ë√
Electro-Hypersensitivity
¢WOzUÐdNJ�«
«b�²Ý« s� Z²Mð v²�«Ë ÆÆWO�OÞUMG�ËdNJ�« ôU−LK�
nð«uN�« q¦� W
?
O�OÞUMG�ËdN� ôU
?
−� lAð …eNł√
X½d²½ô«Ë «dðuO³
?
LJ�«Ë n¹ËËdJO*« Ê«d�√Ë W�uL;«
w²�«Ë ÆÆ©
VDU
® ÷dF�« …e
?
Nł√Ë ©
WI-FI
® vJKÝö�«
nKðË ÊUÞd
?
��UÐ WÐU
?
�ù« dÞU�
?
� w� V³
?
�²ð b
?
w� q�UA�Ë „«—œù« w� UÐu
?
F�Ë ÍËuM�« iL(«
s� W
?
&UM�« WO
?
×B�« q�U
?
A*UÐ oKF²¹ U
?
LO
?
�Ë ÆVKI�«
c
?
?
²ð U
?
�d
?
A�« s� b¹b
?
F�« ÊU
?
� ÆÆ U
?
ŽU
?
F
?
ýù«
WM�ü« U
?
?
²
?
M*« lOMB
?
²� W
?
�“ö
?
�« UÞU
?
O
?
²
?
Šô«
—UŁü« ÊQAÐ Âe
?
'« sJ1 ô t½√ ô« ÆÆ5�b�²
?
�LK�
Æ «œ«bF�« ÁcN� Èb*« …bOFÐ
‰U
?
Bðô« e
?
O
?
L
?
²¹
…—Uýù tKIMÐ vJKÝö�«
WFCÐ s� sJ�Ë ÆÆW¹u�
U
?
L
?
MOÐ ÆÆWKOK� s
?
�U
?
�√
‰UBðô« Ë√ qIM�« eOL²¹
◊uDš d
?
³
??
Ž vJK��«
Power
…—b
??
I
?
�« qI½
Line Communication
…—Uýù tKIMÐ
System