Page 16 - 116

Basic HTML Version

b¹b
?
% ≠ dýU³
?
� dO
?
ž qJAÐ
Power Factor (PF)
Inductive
v¦Š Ë√
Capacitive
ÈuFÝ qL(« Ÿu½
b¹b% ≠ UNMŽ i
?
¹uF²�«Ë …—«d(« Wł—œ W
?
³�«d� ≠
Ë√ ©
PPOS
® …b�u� 5
?
ÐU� WOzU
?
ÐdNJ�« …—b
?
I�« ÁU&≈
WDI½ —u³
?
Ž ÂbŽ ·UA
?
²�« ≠ ©
PNEG
® WJKN²
?
��
Æ©
ZXTOUT
® bN'« …—Ëb� dHB�«
(ADE7753)
…dz«b�« nzUþËiFÐ qO�UHð ≠
Zero-Crossing
dHB�« WDI½ —u³
?
Ž ÂbŽ ·UA²�« ≠
:Time Out (ZXTOUT)
WK−�
?
� W−�dÐ Ë√ qOL
?
ײРWHOþu�« Ác¼ oI
?
ײð
s�e�« q¦9 WMOF� WLOIÐ
(XTOUT)
vL�ð
Register
r²¹ rŁ ÆÆ
Zero Crossing
d
?
HB�« WD
?
I½ —u³
?
Ž bMŽ
Register is Decrement-
Î
UO�“UMð WLOI�« Ác¼ h�UMð
—u³Ž bMŽ WLOI�« fH
?
MÐ …d� q� UNKOL% œUF¹Ë ÆÆ
ed
ÆÆd
?
H
?
B�« WDI½ œu
?
łË Âb
?
Ž b‡MŽË Æd
?
H
?
B�« WDI½
?
B¹ p�cÐË ÆÆdH
?
B�« v�« v�“UM²�« b
?
F�« qBO
?
Ý
«– ©
SAG Pin
® ·dD�« p�c
??
�Ë ©
IRQ Pin
® ·dD�«
vŽb²
?
�ð U¼bMŽË ÆÆ
Active Low
iH�M� Èu
?
²��
ÆÀb(« «c¼ l� q�U
?
F²�« WOHO
?
J� W−�d³*« UL
?
OKF²�«
Âb
?
Ž ·UA
?
²
?
�« Âe½UJO
?
� ©±≥® r�— qJA�« `{u¹
bNł vI³¹ U�bMŽ
Zero Crossing
dHB�« WDI½ —u³Ž
ÆZ�d³� 5F� s�e� dL²�� bN−� U²ÐUŁ j)«
WK�U(« Włu*« «b�²
?
ÝUÐ Î
UOJKÝô Ë√ UOJKÝ p�– bFÐ
Power
ôU
?
Bðô« Ë√ ©l¹“u²
?
�«® qIM�« ◊uDš vKŽ
v
?
?
�≈
Line Carrier or Communication (PLC)
‰œU³²Ð Á—ËbÐ ÂuI¹ Èc�«Ë ÆÆÈe
?
�d*« dðuO³LJ�« …bŠË
WC
?
³½ Î
UC¹√ …dz«b
?
�« Ãd�ðË ÆÆœ«bF�« l
?
� ôUBðô«
…dz«b�« Ác¼ ÕU²ð ÆWK�u*« …—b
?
I�« l� VÝUM²¹ ‰bF0
`{u¹ Æ©±∞® r�— q
?
JA�« v� U
?
L
?
� U
??
�dÞ ≤∞ ‡Ð
UL� ÆÆ…dz«b�« ÁcN� ·«dÞ_« nzUþË ©±±® r�— qJA�«
nzU‡þu�« W
??
Žu
?
L
?
?
� ©±≤® r�— q
?
JA�« `{u¹
v�« UN
?
LO
?
�Ið s‡J1 v²�«Ë U
?
N� W‡FL
?
:« W‡OKš«b�«
Analog to Digital Converters (ADCs)
s¹√e
?
‡‡ł
¡e'« Èu²×¹Ë Æ
Digital Signal Processor (DSP)
Ë
ULNM� q� rCð
(ADC)
5²IO
?
�œ 5ðbŠË vKŽ ‰Ë_«
qšb�« q¹uײ�
Two Second-Order 16-bit (ADCs)
—UO
?
²�UÐ q¦L*«
High Resolution Data Conversion
WOL�d�« WLOI�« v�≈
Analog
WOKŁUL²�« WLOI�« s� bN'«Ë
q�U
?
‡J
?
� 5ðb‡
?
Šu�« 5
?
ðU‡¼ V
?
ŠU‡
?
B¹Ë Æ
Digital
Refer-
WO
?
Fłd
?
� …dz«œË
Digital Integrator
vL�—
¡e'« U�√ Æ…—«d(« W
?
ł—b� ”U�ŠË
ence Circuitry
Digital
WOL�d�« W'UF*« …b
?
ŠË vKŽ Èu²×O� ÆÆv½U¦�«
W'UF� UNO� r²¹ v²�« Ë
Signal Processor (DSP)
U
?
NOKŽ ôœU
?
F� oO
?
³D²� ©
ADCs
® s� W&UM
?
�« rOI�«
Active
W�UF
?
H�« …—bI�« q¦� WOzUÐd
?
N� rO� ëd�
?
²Ýô
Reactive Power
W�U
?
F
?
H�« d
??
O
?
ž …—b
?
I�«Ë
Power
ÆU¼dOžË
Apparent Power
W¹d¼UE�« …—bI�«Ë
eN
?
& ÆÆW−
?
²M²�*«Ë W
?
ÝUI*« rO
?
I�« ¡UŽb
?
²ÝôË
Serial
‰U‡‡
?
Bð« WKO‡
?
‡ÝuÐ ©
ADE7753
® …d‡z«b�«
…b
???
ŠË 5
?
ÐË U
???
NM
?
Peripheral Interface
÷dF� p�–Ë ÆÆW−�d³*« ©
MCU
® ¢d�Ëd²M�ËdJO*«¢
ÆÈdš√ rO� ÃU²M²Ýô UNðU'UF� Ë√ …UŽb²�*« U½UO³�«
©
SPI
® Ác¼ ‰UBðô« WKO
?
ÝË ‰öG²
?
Ý« UC¹√ sJ1Ë
…b
?
ŠË WDÝ«uÐ Î
U
?
OL
?
�—
(DE7753)
…dz«b�« …d¹U
?
F*
‰b
?
F
??
� Ê√ ÆÆkŠö¹Ë Æ©
MCU
®¢d�Ëd
?
²
?
M�ËdJO*«¢
l� VÝUM²¹
Pulse Output Frequency (CF)
WC³½
v� ¡«œu��« W
?
�öF�« q¦1U� u¼Ë ÆÆWJKN²
?
�*« …—bI�«
bŠ√ u¼Ë ÆÆvJO½UJO�ËdNJ�« œ«bFK� ÂuOM�u�_« ’dI�«
Æ
(ADE7753)
…dz«b�« Ułd��
5‡²K
?
�UJ²*« 5‡ðd‡
?
z«b�« Ê√ ÆÆd‡‡�c�UÐ d
?
¹b‡‡łË
Watt
…—bI�« ÊU
?
�OIð
(ADE7755)
Ë
(ADE 7751)
UN�bF
?
� VÝUM²¹ WOzUÐdN� Ãdš U
?
C³½ qJAÐ jI�
·ö²
?
š« œułË l� WJKN²
?
�*« WOzUÐd
?
NJ�« W�UD�« l�
WK�UJ²*« …dz«b�« eOL²ð ULMOÐË Æ—UO²�« ”UO� WKOÝË v�
WKJA� „UM¼ X½U� «–« U� ÊUOÐ WO½UJ�UÐ
(ADE 7751)
…d‡z«b�« ÊU
?
� ÆÆt�b
?
Ž s�
Current Fault
—UO
?
²�« w�
U
?
OLJ�« œb
?
F²Ð e
?
OL
?
²ð
(ADE 7753)
WK�U‡‡J²*«
—UO
?
²�« ”UO
?
� qzUÝË œb
?
Fð v�≈ W�U
?
{ùUÐ WÝU
?
I*«
WKO
?
ÝË v�≈ U
?
?
½ s� —UNþù« qzU
?
ÝË Î
U
?
C¹√Ë
Æ¢d�Ëd²M�ËdJO*«¢ …bŠË l� WOK�K�ð ‰UBð«
(ADE7753)
…d‡z«b‡�« nzU‡þË ≠
s� lÝ«Ë Èb* •∞[± s� q�√ ”U
?
O� QDš oI
?
% ≠
Æ”UOI�« ‰U−�
.IEC1036
dO¹UF� U³KD²� vKŽ ‚uH²ð ≠
Æ
Digital
wL�— qJAÐ …d¹UF*« cOHMð ≠
∫WOðü« U�uKF*« ¡UDŽ« UNMJ1 ≠
WOzUÐdNJ�« W�UD�«Ë ©
KW
® W�UFH�« W
?
OzUÐdNJ�« …—bI�«
W�U
?
FH�«d
?
Ož W
?
OzUÐdNJ�« …—b
?
I�« ≠ ©
KWH
® W�U
?
FH�«
©
(KVARH)
W�UFH�«dO
?
ž WOzUÐdNJ�« W�UD�«Ë ©
KVAR
®
W
?
�UD�«Ë ©
KVA
® W¹d¼UE�« W
?
O
?
zUÐd
?
NJ�« …—b
?
I�« ≠
bN−K� W�UFH�« WLOI�« ≠ ©
KVAH
® W¹d¼UE�« WOzUÐdNJ�«
b
?
N−K
?
� vLEF�« W
?
LO
?
I�« ≠ ©
Irms
® —UO
?
²�«Ë ©
V
rms
®
WOzUÐd
?
NJ�« …—Ëb�« s�“ ≠ ©
I
peak
® —UO
?
²�«Ë ©
V
peak
®
rOšd²�« ·U
?
A²�≈ ≠
Frequency
œœd²�« Ë√
Period
≠ WOzUÐd
?
NJ�« …—Ëb�« v� ©
SAGLVL & SAGCYC
®
Pulse Output Frequency (CF)
WOzUÐd
?
N� W
?
C³½
…—bI�« q
?
�UF� »U
?
�Š ≠ W
?
OzUÐdNJ�« W
?
�U‡D�« q¦9