Page 15 - 116

Basic HTML Version

s¹U³
?
²ðË ÆÆ U½UO³K� …d
?
O³J�« W
?
OM¹e�²�« W
?
F��« «–Ë
bL²FðË Æ U
?
O½UJ�ô« ÁcN� Î
UI³Þ dO³
?
� qJAÐ U¼—UFÝ√
WK�UJ²
?
� WO½Ëd²
?
J�« …dz«œ vKŽ Î
UÝU
?
Ý√ «œ«bF�« Ác¼
s� q� ”U
?
OIÐ Âu
?
Ið ≠ ©µ® r�— qJý ≠ W�b
?
?
UC³½ Z²M²� ÆÆ…œd
?
H� Âb�²�ð b�Ë Æb
?
N'«Ë —UO²�«
v� p�c
?
�Ë ÆÆWJKN²
?
�*« W�UD�« l� U
?
N�bF
?
� VÝUM²¹
œ«bF�« d¹bO�
Stepper Motor
…uD)« „d×
?
� …œUO�
÷d
??
Fð ÆÆrŁ s�Ë ≠ ©∂® r
?
�— qJý ≠ vJO½U
?
JO*«
iFÐ v�Ë ÆW
?
ŽU
?
Ý «ËuKOJ�UÐ WJKN
?
²
?
�*« W
?
�UD�«
s�e�« …bŠË v� U
?
C³M�« Ác¼ dB
?
Š r²¹ «œ«bF�«
l� …dz«b�« Ác¼ Âb�
?
²�ð b�Ë ÆÆ
LED
vKŽ UN{dŽË
WHK²�� WOzUÐdN
?
� d�UMŽ ÷dF²� ¢d�Ëd²M�ËdJO�¢
Æ©∑® r�— qJý ≠ v½Ëd²J�« 5³� vKŽ WO�UŽ W�bÐ
Smart Meter
ÂuI¹ w
?
zUÐdN� œ«b
?
Ž t½QÐ ÆÆ w�c�« œ«bF
?
�« ·dF¹
q�® WMOF� WOM�“ W¹—«dJ²Ð ¡UÐdNJ
?
�« „öN²Ý« ”UOIÐ
UÝUOI�« Ác¼ kH×
?
¹Ë ÆÆ©WŽUÝ nB½ q� Ë√ WŽUÝ
W�d
?
ý v�≈ UNKÝd¹ rŁ s�Ë ÆÆtÐ W−�b
?
� …d�«– vKŽ
·dF¹ UL� ÆÆÂuO�« w� …bŠ«Ë …d� q�_« vKŽ ¡UÐdNJ�«
…¡«d� ÊUOÐ œd−� s� d¦�√ vKŽ —œU� “UNł t½QÐ UC¹√
s� ¡U�c�« U¹u²�� œbF²ðË ÆWJKN²�*« WOKFH�« W�UD�«
Èc�«Ë Èu²
?
�*« œbF²*«Ë b
?
OŠu�« 5ÐU� dšü “U
?
…¡«dI�«® Èdš√ nzUþË W�U{ù bFÐ sŽ t²−�dÐ sJ1
WH¹dF
?
²K� WHK²�� Uł—œ ≠ o
?
³�*« l�b�« ≠ bFÐ sŽ
≠ WKÝd*« W�UD�« …œuł sŽ U
?
�uKF� ≠ ÂuO�« ‰öš
„ö
?
N
?
²
??
Ýô« rOEMðË …—«œ≈ v� b
?
FÐ sŽ r
?
?
²�«
…—«d(«Ë ¡U*«Ë “UG�« œ«bŽ ë—œ≈ WO½UJ�≈ ≠ vzUÐdNJ�«
≠ „öN
?
²Ýô« qJýË j/ s¹e�ð ≠ Î
UF
?
� ¡UÐdNJ�«Ë
VKD²¹Ë Æ©WJ³AK� WKÝd*« ¡UÐdNJ�« rBš Ë√ qO−�ð
v�≈ l‡‡łdð W
?
O
?
²% W‡OMÐ ÆÆw
?
�c‡�« œ«b‡F�« œu‡łË
ÆÆ
Advanced Metering Infrastructure (AMI)
U½UO³�« ‰œU
?
³ð `O²ð ôUBðö� WO²
?
% WOMÐ p�c�Ë
‰UÝ—ù Èe�d*« dðuO
?
³LJ�« U�uEM�Ë «œ«bF�« 5Ð
©∏® r�— qJA�« `{u¹ Æ U½UO³�« W
?
'UF�Ë s¹e�ðË
Æ «œ«bF�« Ác¼ s� ÖU/
q³I
?
²�ðË qÝdð U
?
N½√ ÆÆ «œ«bF�« Ác¼ «e
?
O2 s�
w�
?
Ozd�« e
?
�d*« v
?
�≈Ë s� ©d
?
�«Ë_«Ë® U
?
�uKF*«
w� ÆÆU
?
?
O
?
L¼√ “d
?
³ðË Æ©¡UÐdNJ
?
�« l¹“uð W�d
?
ý®
Î
U�ö�� ÆWO�c�« WJ³A�« U³KD²� s� ¡e−� UN�«b�²Ý«
«e
?
O2 «œ«b
?
F�« Ác¼ d�uð ÆÆW
?
¹bOKI
?
²�« «œ«b
?
FK�
ÆpKN²�*«Ë ¡UÐdNJ�« l¹“uð W�dý s� qJ� …œbF²�
∫¡UÐd‡‡NJ�« l‡¹“uð U�d‡A� «eO‡2 ≠
s� ¡UÐdNJ�« „öN²Ý« U�Ë_ U
?
IO�œ Î
öOBHð ÂbIð ≠
ÆpKN²�*« q³�
‰UŠ w� pK
?
N²�*« t
?
O³Mð W
?
O½UJ�« W�dAK
?
� `O²ð ≠
w� t� qzUÝ— ‰UÝ—« W
?
O½UJ�« l� t¹b� U� qKš œułË
ÆÆX�Ë Í√
sŽ Âb�²�*« sŽ ¡UÐd
?
NJ�« lD� s� W�dA�« sJ9 ≠
Æ œ«—√ «–≈ bFÐ
dOž V×Ý œułË vKŽ ·d
?
F²�« s� W�dA�« sÒ
J9 ≠
ÆpKN²�*« q³� s� ¡UÐdNJK� ŸËdA�
5JKN²�*« s� UNðUO½u¹b
?
� qOB% W�dAK� `O²ð ≠
s� ‰«u
?
�ô« Ác¼ vKŽ ÿUH
?
(«Ë W
?
O½Ëd²J�« W
?
I¹dDÐ
Æ—bN�«
5³Žö
?
²*« —UNþ≈Ë —U
?
O²�« s� b
?
�UH�« W³
?
�½ qOKIð ≠
W�ËU×� Í« bMŽ W�d
?
AK� …—Uý« ‰UÝ—UÐ ÆÆ «œ«bF�UÐ
Æh�ý Í« q³� s� UNײH�
∫5JKN²‡�LK� «eO‡‡2 ≠
v�« WłU(« ÊËœ l�b�« WI¹dÞ pKN²�*« vKŽ qN�ð ≠
Æl�b�« e�«d� v�« »U¼c�«
X�u�« w� WJKN
?
²
?
�*« W
?
�UD�UÐ pKN
?
²�*« Âö
?
Ž≈ ≠
—UF
?
Ý√Ë ÆÆW�UD�« ‚uÝ —uDð l� U
?
OA9 ÆÆwIO
?
I(«
ÆÂuO�« ‰öš XO�u²�« vKŽ «œUL²Ž« ÆÆ¡UÐdNJ�«
5¼U
?
&ô« ö
?
� w� W
?
�UD�« U
?
I
?
�bð qO
?
?
�ð ≠
W
?
�UD�« ÃU
?
²½≈ W�U
?
Š w� ÆÆ©W
?
?
²M*«Ë WJKN
?
²
?
�*«®
W�UD�« U
?
�uEM� p�– w� U0 ÆÆWKI
?
²�*« WOzU
?
ÐdNJ�«
Æ5JKN²�*« Íb� …œb−²*«
ÈdNý qJAÐ ¡UÐdNJ�« „öN²Ý≈ l³²ð v� …bŽU�*« ≠
pKN²�*« sJ1 U2 ÆWŽUÝ q� Ë√ v�u¹ Ë√ vŽu³Ý√ Ë√
UNð«—«œ≈Ë U
?
NL
?
OEMðË WJKN
?
²�*« W
?
�UD�« W³
?
�«d� s�
ÆU¼dO�uðË
—«bI
?
� ÊQAÐ «—UO
?
²š« ¡«dł≈ s� pKN
?
²�*« sJ9 ≠
ÆUNJKN²�¹ w²�« ¡UÐdNJ�«
ÆW¹d¹bI²�« dOð«uHK� Î
«bŠ lCð ≠
WO½Ëd²J�« UЫuÐ rN�«b�²ÝUÐ ≠ 5JKN²�LK� `O²ð ≠
≠ WO�c�« rN𫜫bFÐ WK�u
?
� WO�eM� ÷dŽ …eNł√ Ë√
sŽ Î
öO
?
BHð d
?
¦�√Ë WI
?
O�œ U�uK
?
F� vKŽ ŸöÞô«
‚dÞ b¹b% vKŽ bŽU�¹ U2 ÆÆwzUÐd
?
NJ�« rN�öN²Ý«
Æ…—uðUH�« WLO� iOH�ð w�U²�UÐË ÆÆ¡UÐdNJ�« dO�uð
YOŠ ÆÆwzUÐdNJ�« —UO
?
²�« …œUF²Ý«Ë ‰UDŽ_« b¹b% ≠
qDŽ ÍQÐ ¡UÐdNJ�« W�d
?
ý ⁄öÐ≈ «œ«bF�« ÁcN� sJ1
U2 ÆÆÁ—bB� b¹b%Ë wKFH�« t²�Ë w� pKN²�*« Íb�
Æ—UO²�« …œUF²ÝUÐ Ÿ«dÝô« w� rN�¹
U
?
�dA
?
� sJ1 YOŠ ÆÆp
?
KN²
?
�*« l� q�«u
?
²�« ≠
ÆW�œË WŽd�Ð «b−²�� W¹QÐ pKN²�*« …œU�≈ ¡UÐdNJ�«
iFÐ „UM¼ ÆÆ…b¹bł WOMIð W¹√ l� ‰U
?
(« u¼ UL�Ë
U�d
?
ý Ê√ U0 t½QÐ iF³�« œU
?
?
Ž« ‰uŠ „uJA�«
’U
?
)« v�c�« œ«bF�« »«u
?
?
²Ý« U
?
NMJ1 ¡UÐd
?
NJ�«
W¹U
?
N½ w� rNMJLO
?
Ý p�– ÊU� ÆÆb
?
FÐ sŽ pKN²
?
�*UÐ
W�UD�« W
?
OL� w� rJײ�« Ë√ œu
?
OI�« l{Ë s� ·UD*«
·«b¼_« oO
?
I
?
% qł√ s� pK
?
N
?
²
?
�ð Ê√ sJ1 w²�«
sŽ W�UD�« lD� vKŽ ÊË—œU� r¼ ULK¦� ÆÆUNÐ W�U)«
ÆWŽu�b*« dOž dOð«uH�« V³�Ð bFÐ sŽ pKN²�*«
b
?
Š_ vzUM³�« VO
?
�d
?
²�« ©π® r
?
�— qJA�« `{u¹
…dz«œ vKŽ Î
U
?
ÝUÝ√ b
?
?
F¹ Èc�«Ë W
?
O�c�« «œ«b
?
F�«
”UOIÐ ÂuIð ©
ADE7753
® W�bI²� WK�UJ²� WO½Ëd²J�«
WHK²�� WOzUÐdN
?
� d�UMŽ Z²M²� bN'«Ë —UO²�« s� q�
U‡OL
?
J�« W'UF
?
�Ë q‡IMÐ Âu‡Ið rŁ ÆÆW‡O�U
?
Ž W�bÐË
WOK�K‡�²�« W‡N
?
ł«u*« ‰u�uðËdÐ o¹d‡Þ sŽ WÝUI*«
…b
????
ŠË l�
Serial Peripheral Interface (SPI)
vKŽ p�– bFÐ UN{dŽ r²O� ©
MCU
®¢d�Ëd²M�ËdJO*«¢
X% WFý_« cHM� o¹dÞ sŽ Ë√
LCD
WMOF
?
� WýUý
qÝdðË ÆÆ’Uš “U
?
Nł WDÝ«uÐ √d
?
Ið YOŠ ¡«d
?
L(«