Page 53 - 110

Basic HTML Version

Electronic
…bz«e�« ‰U
?
L
?
Šú� WO
?
½Ëd²J�« W
?
¹UL
?
Š
qO
?
G
??
A
?
²�« W
??
�uEM�Ë ÆÆ
Overload Protection
ÊS� ÆÆw�U²�UÐË Æb
?
Š«Ë Z�b� “UNł w�
Switching
l� W�UD�« bOýdð WOKLŽ UC¹√ rŽbð W¦¹b(« ‰uK(«
Ác¼ q� r¼U
?
�ðË ÆÆ…dýU
?
³� „d
?
;« qOG
?
Að ¡bÐ
WO
?
łu�uMJ²�« rJײ�« W
?
�uEM� rŽœ w� «—UJ²Ðô«
W
?
�uEM� wKŽ …ËöŽ ÆÆU
?
?
OÐ W½u�Q*«Ë W
?
I�«u
?
²*«
ÆÂUŽ qJAÐ W²9_«
v�≈ W�UD�« —«b¼≈ lłd¹ ÆÆÊU
?
OŠ_« s� dO
?
¦� w�
w¼Ë ÆÆ U�uEM*«Ë ôü« qOGA²� W¾ÞU)« rO¼UH*«
s� dO
?
¦� w� t½√ YOŠ ÆÆs�e�« U
?
NOKŽ UHŽ rO¼U
?
H�
U�d;« qO�uð …œUŽ≈Ë oKž r²¹ U� «—œU½ ôU(«
W
?
OJO½UJO*« U½uJ*« vKŽ qL
?
(« qOKI²� ¡UÐd
?
NJ�UÐ
dL²�� qO
?
GAð tMŽ Z²M¹ U2 ÆÆrJײ�« U�uEM�Ë
ô≈ Æ U�uEM*«Ë ôü« pK²� lDI²� qOGAð s� ôbÐ
W
?
�d(« UzœUÐ ‰uK
?
Š ÂuO�« «d
?
�u
?
²� `³
?
�√ t½√
¡bÐ sLCð w¼Ë ÆÆ
Soft Starter Solutions
WLŽUM�«
WÝö
?
�Ð WOzUÐdNJ�« U
?
�d×LK� w−¹—bð qO
?
GAð
WO³KÝ —UŁ¬ W¹√ ÊËbÐ WOKOGA
?
²�« UłUO²Šö� UI�ËË
w� Á—ËbÐ rN
?
?
¹ U2 ÆÆW
?
OJO½UJO*« U
?
½uJ*« wKŽ
X�Ë bMŽ W
?
OJO½UJO*«Ë WOzUÐd
?
NJ�« ‰UL
?
Š_« iHš
Æ•∂∞ v�≈ qBð W³�MÐ …Ë—c�«
…œuIH*« W
?
�UD�« s� b(« sJ�√ ÆÆ—UÞù« «c¼ w�Ë
qBð W³�MÐ WOzUÐdNJ�« U
?
�d;« qOGAð qzUÝuÐ
t�bIð U� ‰öš s� ÆÆqOGA²�« WOKLŽ ¡UMŁ√ •π≤ v�≈
bŽU�ð w²�« WLŽUM
?
�« W�d(« UzœUÐ ‰uKŠ s� ö¦�
W‡O
?
�c�« W
?
�u‡E
?
M*« d
?
³
?
Ž W
?
�UD�« b
?
O
?
ýdð wKŽ
Intelligent By-
¡UÐd‡‡NJ
?
�« —Ëd‡� W¹—«d
?
L
?
²‡Ýô
sŽ —U
?
O
?
²�« o�b
?
ð qB
?
Hð w²�«Ë ÆÆ
pass System
ÆÆ„d‡;« qOG‡Að ¡bÐ bFÐ
Thyristor
—u²Ýd¹U¦�«
f‡�ö*« ‰ö
??
š s� t
?
N
?
O
?
łu
?
ð o¹dÞ sŽ p�–Ë
Æ
Integrated Contactor
Z‡�b*« ¢—u²�U²½uJ�«¢Ë√
∫‰U‡‡¦� ≠
U
?
O
?
łu�u
?
MJð ‰U
?
?
� w� ôU
?
¦
??
� UM¼ ‚u
?
�½
UzœUÐ UN×O²ð w²�« W�UF�« U¹«e*« `{u¹ ÆÆ U�C*«
ÆÆW�UD�« Ê“«uð WOKL
?
FÐ oKF²¹ ULO� WL
?
ŽUM�« W�d(«
rJ×
?
²�« W�uEM
?
� t�b
?
Ið Íc�« q(« Ê—u� U
?
� «–≈
ÀöŁ jЗ r²¹ ÆÆW
??
L
?
ŽUM�« W
?
�d
?
×K
?
� UzœUÐ wKŽ
w� rJ×
?
²ð U¼—ËbÐ w²�«Ë Íœd� qJA
?
Ð U�
?
C�
WKŽUH²� …dz«œ ‰öš s� ÁUO*« «œ«b�≈ …bŽU� W�uLŠ
ÆÆWFЫd�« W
?
�C*« U�√ Æ
Cascade Circuit
d�UMF�«
WI¹dDÐ UOKF
?
� »uKD*« dOG²*« qOLײ
?
�« w� rJײ²�
œËe*« ≠ q(« «c¼ Ê√ ‚u�Ë ÆW
?
Žd��« vKŽ bL
?
²Fð
nO�UJð b
?
Oýdð rŽb¹ ≠ WL
?
ŽUM�« W�d×
?
K� UzœU³Ð
ÆÆÆ•∂µ u×MÐ U�d;« qO
?
GAð qzUÝË w� W�UD�«
s� U³¹dIð •∑∞ u
?
×MÐ q�√ d³²Fð tz«d
?
ýWHKJð ÊU�
Frequency Con-
œœd‡²�« ‰u‡×0 œËe‡
?
*« tKO¦
?
Æ
verter
U�uEM� «b�²Ý« r
?
²¹ ÆÆ ôU(« s� dO¦� w�
WO
?
ŽUMB�« UI
?
O³D²
?
�« w� d³�√ ÂU
?
−ŠQÐ rJ
?
ײ�«
sŽ WLłUM�« W
?
F�u²*« WOJO½UJO*« ‰UL
?
Š_« i¹uF²�
nO
?
H
?
�ð U�Ë√Ë q
?
OG
?
A
?
²�« ¡UMŁ√ …Ë—c�« U
?
�Ë√
ÊS� ÆÆW
?
�UDK� WOKLF
?
�« dEM�« WNłË s�Ë ÆW
?
Žd��«
„d
?
;« ÷dFð «–S
?
� Æq¦
?
�_« q(« d
?
³²
?
F¹ô p�–
qOL
?
ײ�« X% qLF¹ ÊU� Ë√ ÆÆ«b
?
ł W³KI²� ‰U
?
LŠ_
„d
?
;« …—b� s� •µ∞ s� q�√ ‚UD½ w� wze
?
u¼ U2 wKŽ√ ÊuJ¹ W�UD�« wKŽ VK
?
D�« ÊS� ÆÆ…—dI*«
qC
?
H¹ ÆÆU
?
C¹√ W�U
?
(« Ác¼ w�Ë Æö
?
F
?
� »uKD�
Ë√ WL
?
ŽUM�« W�d
?
×K� UzœU³Ð œËe
?
� qŠ «b�
?
²Ý«
Æœœd²�« ‰u×0
ôU¦� d³²F¹ U
?
IÐUÝ ÁUM{dŽ Íc�« ‰U¦*« ÊU� «–«Ë
o�b²�« r−Š w� rJײ�« r²¹ U
?
� …œUŽ t½U� ÆÆU¹bOKIð
Ë√ ÆÆ
Butterfly Valves
Wý«dH�« U�UL� ‰öš s�
U‡¦
?
HM� o¹dÞ sŽ j‡G
?
C�« w� rJ×
?
²�« r²¹ Ê√
w� …dO³
?
� …œU¹“ w�« ÍœR¹ Íc�« d�_« ÆÆ
Nozzles
W�UDK� bOýdð oOI
?
% UM¼ sJ1Ë ÆW�UD�« „öN²Ý«
«–≈ •∑∞ u×
?
½ w�« U�d;« q
?
OGAð q
?
zUÝË w�
UI�Ë W
?
�UD�« «b�²Ý« oI×¹ q×Ð W½UF
?
²Ýô« -U�
ÆÆœœd²�« ‰u
?
×0 œËe*« q×K� W³�M�U
?
³� ÆÃUO
?
²Šö�
…b
?
ŠË VKD²ð W�b
?
�²
?
�*« œœd²�« ôu
?
×� ÊS
?
w�≈ W�U{ùUÐ ÆÆ
Power Uunit
WOzUÐdNJ
?
�« W¹cG²K�
ÊUN²�¹ô WOKF� W�UÞ WOL� w�≈ ÃU²% rJ% …bŠË
»d²Ið WÐuKD*« W�
?
C*« …—b� X½U� «–≈ ÆÆsJ�Ë ÆUNÐ
WL
?
ŽUM�« W�d
?
(« UzœUÐ ÊS� ÆÆ„d;« U
?
½UOÐ s�
qKIð UN½_ ÆÆW�UD�« s� WLO� WOL� bOýdð w� rN�ð
?
�M�UÐ U�√ Æ…dO
?
³� W³�MÐ U
?
OKF� W�UD�« dzU
?
�š
w²�« œœd²�« ôu
?
×� „UMN� ÆÆ Èdš_« UI
?
O³D²K�
œËUFð Y
?
OŠ ÆÆ…dJ²³*« W
?
¹cG²�« U
?
Ołu�uMJ²Ð q
?
LFð
Brak-
WOKLŽ ¡UMŁ√ WJ³AK� Íd
?
š√ …d� W�UD�« W¹cGð
w� W�UD�« bOýdð wKŽ b
?
ŽU�ð UL� ÆÆ
ing Process
•µ∞ w�≈ qBð W
?
³�MÐ U�d
?
;« qOG
?
Að qzUÝË
Æl�d�« UOKLŽ w� UL�
w� W¦
?
¹b(« ‰uK(« Ê√ ÆÆWI
?
ÐU��« WK¦�_« X
?
³¦ð
.bIð U
?
NMJ1 ÆÆwŽUMB�« rJײ�« U�uEM� ‰U
?
−�
«b�
?
²Ý« …¡UHJÐ oKF²¹ U
?
LO� WKzU¼ W
?
�UC� WL
?
O�
w� «—UJ²Ðô« t
?
Ołuð -U
?
� «–« W
?
�Uš ÆÆW
?
�UD�«
ÆÆWOŽdH�« U�uEMLK� ‚u��« w� WŠËdD*« U−²M*«
…eNł_« …U¼UC� U
?
OKF� VFB�« s� `³�√ Ê√ bFÐ
ÂUL
?
²¼ô« WO
?
ŠU½ s� ¡«uÝ W
?
¦¹b(« WO
?
łu�uMJ²�«
qOGA
?
²�« Ë√ qLF�« w� …¡UHJ�« Ë√ WO
?
¾O³�« wŠ«uM�UÐ
ƉUDŽ_« s� s�ü«
W
?
FЗQÐ …œËe*« W
?
O�ü«
w� rJ×
?
²K� ôu×
?
„d;« Ê«—Ëœ W
?
ŽdÝ
o¹dÞ sŽ wzU
?
Ðd
?
NJ�«
Con-
œœd
?
²�«Ë bN
?
qŠ l� ÆÆ
verter Drive
s� ÊuJ²
?
¹ q¹bÐ d
?
š¬
ÀöŁË b
?
Š«Ë ‰u
?
×
?
ÆWLŽUM�« W�d×K� UzœUÐ
W
?
�UD�« XO
??
³
?
¦ð l�Ë
5²�uEM*« öJ� …œËe*«
ÆÆ «Ë „ ≥∂∞ w�ULłSÐ
UN�öN²Ý« sJ1 YO×Ð
t½S� ÆÆÃU
?
O²Šö� U
?
I�Ë
Íu²
?
×¹ Íc�« q(« l�
ÎU‡½U‡‡‡‡‡‡‡‡‡−�
WOKJ�« tO½—U� …—u� —UCŠ≈ ¡UłdÐ
ISO 50001
‡� UI³Þ W�UD�« …¡UH� …—«œ≈ qŠ«d� ∫©≥® r�— qJ‡ý
«eOŠ d�uð W−�b*« W�d(« UzœUÐ ∫©≤® r�— qJ‡ý
W�UD�« w� bIH�« qKIðË ÆÆWŠuK�« qš«œ
•∏∞w�« U�d;« qOGAð qzUÝË w�