Page 47 - 110

Basic HTML Version

· „ ∂∂ qÐUJ� wze'« m¹dH²�« ”UO� ∫©π® r�— qJý
l{Ë w� ÊuJð wJ� Ê«—Ëb�« —u×
?
� w� UN²O
?
³¦ð r²¹
bł«u²ð w²Š ÆÆqOLײ�« wÝd� s� XÐU¦�« ¡e'« qHÝ√
Æ…—«Ëb�« ¡«ełú� WK�U(« WOÝ√d�« …uI�« W³�d�
qLF¹ U
?
�bMŽ qOL
?
ײ�« wÝ«dJ� d
?
š¬ qJý „UM¼Ë
≠ ©π® r�— qJ
?
ý ≠ wÝ√— l{Ë w� u¼Ë „d
??
s� qO
?
L
?
×
?
²�« wÝdJ� —«Ëb�« ¡e
?
'« ÊuJ²¹ t
?
O
?
�Ë
ULMOÐ ÆÆdO³� dD� «– WIKŠ qJý vKŽ rz«œ fOÞUMG�
W
?
IKŠ s� qO
?
L
?
×
?
²�« wÝdJ� XÐU
?
¦�« ¡e
?
'« ÊuJ²¹
W
?
IKŠ dD� s� q�√ dDIÐ sJ� Íd
?
š√ rz«œ fOÞUMG
?
wÝd� Í√eł 5Ð W¾ýUM�« …uI�« ÊuJðË Æ—«Ëb�« ¡e'«
ÆWKÐUI²*« »UD�_« tÐUA²� d�UMð …u� ÆÆqOLײ�«
rz«b�« fOÞUMG*« w²IKŠ dD� ·ö²š« Ê√ ÆÆkŠö¹Ë
ÆÆd�UM
?
²�« …uI� 5²
?
³�d� Z²M
?
¹ ÆÆqOL% wÝd
?
� qJ�
ÆÆUN½“Ë ‰œUFðË …—«Ëb�« ¡«eł_« qL( WOÝ√— UL¼«bŠ«
5Ð WOz«uN�« …d
?
G¦�« j³{ vKŽ qLFð WO
?
I�√ Ídš_«Ë
ÆwzUÐdNJ�« „d
?
×LK� —«Ëb�« u
?
CF�«Ë XÐU¦�« u
?
CF�«
wÝd
?
� Í√eł 5Ð WO
?
Ý√d�« WOz«u
?
N�« …dG
?
¦�« ÊuJðË
qOL×
?
²�« wÝd� w� UNMŽ …d
?
OG� wKH��« qO
?
Lײ�«
wKŽ_ W
?
O
?
Ý√d�« …uI
?
�« W³
?
�d
?
� qF
?
−¹ U2 ÆÆÍuKF�«
qHÝ_ W
?
OÝ√d�« W
?
³�d*« s� d
?
³�√ wKH
?
��« wÝdJK�
ôœUF
?
� UL
?
NMOÐ ‚dH�« ÊuJ¹ YO
?
×Ð ÆÆÍuKF�« wÝdJK�
Æ…—«Ëb�« ¡«eł_« Ê“u�