Page 46 - 110

Basic HTML Version

s¹√e
??
−K� rz«b�« fO
?
ÞUMG*« U
?
I
?
KŠ Ê√ ÆÆkŠö¹
W½«uDÝ« w� U
?
NM� q� XO
?
³
?
¦ð r²¹ ÆÆ—«Ëb�«Ë XÐU
?
¦�«
”U×M�« Ë√ Âu
?
OM�u�_« ÆÆq¦� W¹b
?
¹bŠ dO
?
ž WO½b
?
F�
W½«uDÝô« Ê_ ÆÆqO
?
²
?
Ý« fK½U
?
²
?
Ýô« Ë√ d
?
H
?
�_«
w�OÞUMG*« ‰U:« ◊uDš —Ëd� w� V³�²ð W¹b¹b(«
U0 ÆÆW¹b¹b
?
(« W½«uDÝô« qš«œ W
?
IKŠ q� w³D� 5Ð
×U
?
š w�OÞU
?
MG*« ‰U:« ◊uDš U
?
³¹d
?
Ið wýö¹ô
wÝdJ� W�“ö�« d�UM²�« …u� Àb% w²�« w¼Ë ÆÆWIK(«
d�UM²�« …u� ”U
?
O�Ë —U³²š« r²¹ Æw�OÞUMG*« qO
?
Lײ�«
ÆÆqOL
?
ײ�« wÝdJ
?
� XÐU¦�« ¡e'«Ë —«Ëb
?
�« ¡e'« 5Ð
Radial
ÍdDI�« ÁU
?
&ô« w� Ê«“Ë√ o
?
OKFð Ë√ l{uÐ
ÆÆÊ“u�« œ«“ ULK�Ë ÆÊ«—Ëb�« —u×� ÁU
?
&« vKŽ b�UF²*«
w� wÝdJ�« s� —«Ëb�« ¡e'« W
?
Š«“≈ w� …œU¹“ Àb%
…u
?
I�« WL
?
O
?
� 5Ð W�ö
?
F�« ÊuJðË ÆÆÍdDI�« ÁU
?
&ô«
Æ©≥® r�— qJA�UÐ UL� W¹dDI�« WŠ«“ù« WLO�Ë W¹dDI�«
W
?
Š«“ù« ÊuJð ÆÆdH
?
� W¹dDI�« …u
?
I�« ÊuJð U
?
�bMŽË
œ«œeð ÆÆqHÝ_ W¹dDI�« …uI
?
�« …œU¹eÐË ÆdH� W¹dDI�«
ÆWODš W�öŽ qJAÐ qHÝ_ WŠ«“ô«
ÆÆ©qJA�UÐ W³�UÝ® wK
?
Ž_ W¹dDI�« …uI�« X½U� «–≈Ë
UL
?
� ©UC¹√ W
?
³�UÝ Í√® wKŽ_ W¹dDI�« W
?
Š«“ù« ÊuJð
W
?
�ö
?
F�« fHMÐ d
?
O
?
G
?
²�« ÊuJ
?
¹Ë ÆÆ©≥® r�— qJA�UÐ
«–≈Ë ÆdO
?
G²�« ‰b
?
F� fHMÐ Í√ ÆÆqO*« fHMÐË W
?
OD)«
ÆÆ…dO
?
G� wÝdJ�« Í√eł 5Ð W
?
Oz«uN�« …dG
?
¦�« X½U�
ÆqJA�UÐ UL� WŠ«“ù« fH
?
½ qLF� W�“ö�« …uI�« œ«œeð
ÊUJ�ù« —bIÐ W
?
Oz«uN�« …dG¦�« ’U
?
I½≈ qCH¹ ÆÆp�c�Ë
Í√e
?
ł 5Ð „UJ²Š« Í√ Áb
?
MŽ Àb×¹ô Íc�« b
?
(« w�≈
s� qJ� b
??
Š«Ë Í—u
??
;« ‰uD�« ÊuJ¹Ë Æ„d
??
ÆÆ«cN� ÆXÐU
?
¦�« fOÞUMG*«Ë —«Ëb�« fOÞUMG*« W½«uDÝ«
w� UNK� qOLײ�« wÝd� wzeł 5Ð d�UM²�« …u� ÊuJð
Ê«—Ëœ —u
?
×� ÁU
?
&« vKŽ b�U
?
F²*« ÍdDI�« ÁU
?
&ô«
tK� —«Ëb�« ¡e
?
−K� WŠ«“≈ È√ XŁb
?
Š «–≈ ÆÆsJ� Æ„d;«
¡«eł_ T
?
ÞU)« lO
?
L−²
?
�« W−O
?
²½ —u;« ÁU
?
&« w�
…bŽU
?
I�UÐ „d×
?
LK� QDš XO
?
³¦ð W
?
−O²
?
½ Ë√ ÆÆ„d;«
wݫd� q
?
J� W¹dDI�« d�UM²�« …u
?
� ÊS� ÆÆtÐ W
?
�U)«
…d
?
G¦�« ·ö
?
²š« w�≈ p�– ÍœR¹Ë ÆÆhIMð qO
?
?
²�«
vKŽ UN
?
�UE²½« ÂbŽ È√ ÆÆwzUÐd
?
NJ�« „d×LK� W
?
Oz«uN�«
q�U
?
A
?
� w� V³
?
�²
?
¹ U0 ÆÆ—«Ëb�« uC
?
F�« jO
?
×
?
Ætð—«dŠ Wł—œ ŸUHð—«Ë tð¡UH� hI½ q¦� ÆÆ„d×LK�
Axial Force
—u;« ÁU
?
&« w� …uI�« WL
?
O� dO
?
G²ð
Axial Dis-
—u
?
;« ÁU
?
&« w� W
?
Š«“≈ w�≈ ÍœRð w²�«
W
?
Š«“ù« Z²MðË Æ©µ® r�— qJA�UÐ UL
?
� ÆÆ
placement
sJ�Ë Æ…dO
?
³� W¹—u
?
×� …u� s� …d
?
OG
?
B�« W¹—u;«
dO
?
Gð ‰bF� œ«œe¹ ÆÆW¹—u
?
;« …uI�« …œU¹“ —«dL
?
²ÝUÐ
ÆW¹—u;« WŠ«“ù«
vKŽ qOLײ�« wÝdJ� —«Ëb�« ¡e'« XO³¦ð …œUŽ r²¹
uC
?
F�« w�≈ »d�√ ÊuJ¹ YO×Ð „d;« Ê«—Ëœ —u
?
�
ÆÆ©∂® r�— qJA�UÐ U
?
L� 5²
?
N'« s� „d×
?
LK� —«Ëb�«
uC
?
FK� U�U9 öÐUI� „d
?
×LK� —«Ëb�« uC
?
F�« wI³¹Ë
- «–≈Ë Æ„d
?
;« ’«uš nF
?
Cð ô w²Š t� XÐU
?
¦�«
ÁU&« w
?
� „d;« Ê«—Ëœ —u×
?
� vKŽ …uIÐ j
?
GC�«
ÆÆ…dOG
?
� W�U�� …—«Ëb�« ¡«e
?
ł_« WŠ«“≈ r²¹ ÆÆ—u;«
ULMOÐ ÆÆ…uI�« Ác¼ lM� —u� wK�_« U
?
NF{Ë w�≈ œuFð
…u
?
I�« lM� bFÐ w²
?
Š WŠ«e
?
� …—«Ëb�« ¡«eł_« wI
?
³ð
qOLײ�« wÝdJ� …—«Ëb�« ¡«eł_« ÊuJð U�bMŽ W¹—u;«
WŠ«“≈ Z²Mð ÆÆÍ—u
?
×� `ł—Qð È√ Àb
?
Š «–≈Ë Æ—u;«
œuFð ôË …—«Ëb�« ¡«e
?
ł_« WŠ«“≈ d
?
L²�ðË ÆÆW¹—u
?
�
s� W¹—u
?
×
?
� Èu� b
?
ł«u
?
²� wK�_« U
?
NF
?
{Ë w�≈
ÆbŠ«Ë ÁU&« w� 5²N'«
dþUM*« u¼Ë
_
qJA�« s� wKH
?
��« ¡e
?
'« w� U
?
�√
QAMð s1_« qOL×
?
²�« wÝd� ÊS� ≠ ©∂® r�— qJAK�
?
�d�Ë
Fy
W¹dD� W
?
³�d
?
� UN�
F
WKzU� …u
?
� tOKŽ
Èu� d�¹_« qOLײ�« wÝd� vKŽ QAMðË Æ
Fx
W¹—u×�
wÝdJ�
Fx
fJŽ ÊuJð t�
Fx
ÁU&« s
?
J� ÆÆWNÐU
?
A�
l{u�« w� 5²N'« s�
Fx
ÍËU�²ð Æs1_« qOLײ�«
ÈuI�« j
?
I� dNEðË ÆÆw
?
zUÐdNJ�« „d
?
×LK� `O
?
×B�«
WŠ«“≈ È√ l�Ë ÆqOLײ�« wÝd� qLF� W�“ö�« W¹dDI�«
Íb
?
Š≈ hIMð ÆÆ—u
?
;« ÁU
?
&« w� …—«Ëb�« ¡«e
?
łú�
UL
?
NMOÐ ‚dH�« błu¹Ë ÆW
?
O½U¦�«
Fx
œ«œeðË
Fx
5ðuI�«
wK�_« U
?
N
?
F
?
{Ë w�≈ …—«Ëb�« ¡«e
?
ł_« bO
?
Fð …u
?
Æ`O×B�«
qO
?
L
??
×
?
²�« wÝ«d
??
� ‰UJý√ iFÐ Ác
?
¼ X½U
?
ÊuJ¹ U
?
�bMŽ rz«b�« fOÞUMG*« Ÿu½ s� W
?
O�
?
OÞUMG*«
ÊuJ¹ U
?
�bMŽ U�√ ÆwI
?
�√ l{Ë w� wzUÐdNJ
?
�« „d;«
fOÞUMG*« ŸU
?
{Ë√ ÊU
?
� ÆÆwÝ√— l{Ë w� „d
?
ÆqOLײ�« wÝ«d� w� nK²�ð rz«b�«
tKLŠ qGA¹ UOzUÐd
?
N� U�d×� ©∏® r�— qJA�« 5³¹
oOKFð r²¹Ë ÆÆwÝ√— l{Ë w� X³
?
¦� u¼Ë wJO½UJO*«
uC
?
FK� U�U9 öÐUI
?
� ÊuJO� „d×LK� —«Ëb�« u
?
CF�«
—«Ëb�« ¡e
?
'« »UD�√ 5Ð »c'« …u
?
� d
?
OŁQ²Ð XÐU
?
¦�«
w� t½√ kŠö¹Ë ÆqOL
?
ײ�« wÝd� s� XÐU
?
¦�« ¡e'«Ë
¡«eł√ 5Ð d
?
�UMð Èu� Q
?
AMð X½U� ÆÆW
?
IÐU��« Ÿ«u½_«
VDI�« tł«u¹ ÆÆ©∏® r�— qJA�« w�Ë ÆqOLײ�« wÝd�
U
?
³D� qO
?
?
²�« wÝd
?
� s� —«Ëb�« ¡e
?
−K� wÐuM'«
ÆÆÍdš_« WN
?
'« w� fJF�«Ë ÆÆXÐU¦�« ¡e−K� U
?
O�ULý
Ê_Ë ÆwÝd
?
� q� Í√eł 5Ð »c
?
'« Èu
?
� QAM²
?
sŽ qHÝ_ W
?
Š«e� wÝdJ�« s� —«Ëb
?
�« ¡e'« »UD�√
s¹√e
?
'« 5Ð »c'« …u� ÊS
?
� ÆÆXÐU¦�« ¡e
?
'« »UD�√
W¹ËU�� wKŽ_ WOÝ√— …u� W³�d� ÆÆÊU²³�d� UN� ÊuJð
WO
?
I�√ …u� W
?
³�d�Ë ÆÆUN
?
FOL
?
ł …—«Ëb�« ¡«eł_« Ê“u�
—«bI0 W²ÐU¦�« ¡«eł_« sŽ …—«Ëb�« ¡«eł_« œUFÐù W¹dD�
ÆWOz«uN�« …dG¦�«
qOL×
?
²�« wÝdJ� —«Ëb�« ¡e'« »UD�√ Ê√ ÆÆkŠö¹
qJA�UÐ U
?
L� ÆÆWKÐU
?
?
Æ©¥® r�—
5Ð ‚dH�« `O
?
{u²�
ÆÆ©∂Ë¥® wL�— 5KJA�«
r
?
�— qJ
?
A�« r
?
Ý— -
„d;« r�ł ÊËbÐ ©∑®
¡e
?
'« dþUM¹ YO
?
×Ð ÆÆ
r�— qJA
?
�« s� ÍuKF�«
ÆÆ©¥® r
?
�— qJ
?
A�« ©∑®
d
??
�UM²�« Íu
??
� ÊuJðË
¡e
??
'« vKŽ W
??
&UM�«
wÝd
??
� q� s� —«Ëb�«
ÁU
?
&ô« w� q
?
O
?
L
?
%
b
?
łuð ôË ÆÆ
F
ÍdDI�«
ÁU
??
&« w
?
� Èu
??
� È√
·Ëdþ X
?
% wÝd
?
J�«
„d
???
;« qO
??
G
???
ÆWHK²<« wzUÐdNJ�«
©¥® r�— qJA�« 5³¹
- ÆÆUO
?
zUÐdN
?
� U�d
?
�
wÝ«d� s� 5MŁ« l{Ë
fOÞUMG*« «– qOL
?
ײ�«
q� ÆÆtO
?
³½Uł vKŽ rz«b�«
s
?
� ÊuJ
?
� U
?????
NM
?
vKŽ r
?
z«œ fOÞUM
?
G
??
W
?
OKš«œ W
?
½«uDÝ« qJý
Ê«—Ëœ —u×� l� W
?
²³¦�
W½«u
?
DÝ«Ë ÆÆ„d
???
fOÞUMG*« s� WO
?
ł—Uš
r�ł l� t
?
²³
?
¦� rz«b�«