Page 44 - 110

Basic HTML Version

v¼ V¹u�«Ë v½Ëd²J�ô« b¹d
?
³�« UIO³Dð X½U
?
� UL�Ë
Êd
?
I�« s� dO
?
š_« b
?
IF�« ‰ö
?
š …bzU
?
��« U
?
IO
?
³D²�«
e-
WO½Ëd²J�ô« …—U−²�« UOMIð d
?
A²½« UL�Ë ÆÆs¹dAF�«
—U
?
³²
?
Ž« sJ1 t½S� ÆÆv{U*« b
?
IF�« ‰ö
?
š
commerce
b
?
IF�« U
?
IO
?
³Dð r¼√ s�
M2M
ôü« 5Ð ôUBðô«
r�UF�« d³Ž WOJKÝö�« UJ³A�« —UA²½« bŽUÝ bI� Æv�U(«
M2M
ôü« 5Ð ôU
?
Bðô« oO
?
I
?
% W�u
?
N
?
Ý vKŽ
‰U
?
I
?
²½ô È—ËdC
?
�« s�e�«Ë …—bI
?
�« —«bI
?
�iH
?
šË
…dOB
?
I�« qzUÝd�« W�bš d³
?
²FðË Æ ôü« 5Ð U�uKF*«
v� …b¹«e²� W
?
OL¼√ «– qÝ«dð WKOÝË ‰u
?
L×LK�
SMS
UJ³ý —UA²½« l� W�Uš
M2M
ôü« 5Ð ôUBðô«
Æ…dOBI�« qzUÝd�« W�b) WCH�M*« WHKJ²�«Ë ‰uL;«
‚uÝ
M2M
ôü« 5Ð ôUBðô« W
?
ŽUMB� `³�√
WŽuL−� WDÝ«uÐ WŽuM²
?
� UŽUM� Âb�ð …bŽ«ËË WO�U½
«c¼ qJA¹Ë Æ WŽuM²� UJ³ý d³
?
Ž …eNł_« s� WHK²��
W�U
?
š ÆÆUN
?
F� q�UF
?
²�« v� U¹b% ‚u
?
��« v� ŸuM²�«
bO�uð v�≈ ·bNð v²�« ‰uL;« nðU
?
N�« U�dA� W³�M�UÐ
r�— qJA�« 5³¹Ë ÆÆ…b¹bF�«
M2M
UIO³Dð s� «œ«d¹ù«
UF�u²�« qBðË Æ
M2M
ôü« ôUBð« ‚uÝ u/ ©±®
UJ³AÐ WKB²
?
� ÊuJ²Ýv²�« …eNł_« œbFÐ WOK³
?
I²�*«
Æ“UNł ÊuOKÐ µ∞ s� d¦�√ v�≈ ≤∞≤∞ ÂUŽ ‰uL;«
Wide
WFÝ«Ë oÞUM� UJ³ý ‰u
?
L;« UJ³ý d�uð
.M2M
ôü« 5Ð q�«u
??
²K�
Area Network (WAN)
Ë
WiFi
?
� WKLJ*« ôU
?
Bðô« W
?
L
?
E½√ iFÐ „UM¼Ë
lOL&sJ1 ‰U¦
?
*« qO³ÝvKF� ÆÆ
Zigbee
Ë
Bluetooth
Ác¼ s� ÈQÐ …œËb×
?
� WIDM� v� «œ«bŽ …¡«d
?
� U½UOÐ
WO½Ëd²J�≈ WЫuÐ v� …bŠ«Ë WDI½ v� UN
?
FOL&Ë WLE½_«
v�≈ ‰uL
?
×� WJ³
?
ý‰öš UN
?
�UÝ—≈ rŁ s�Ë
Gateway
ÆUNKOKײ�
M2M
UIO³Dð …bŠË
«bŠË
M2M
v� W
?
�b�
?
²
?
�*« ôu¹œu*« r¼√ s�
EDGE, cdma2000, UMTS/ GPRS,
U½UO
?
³�« ‰œU³ð
GPRS,
q¦9 5Š vKŽË Æ
HSPA, WiMAX and LTE
U�«b
?
�²
?
Ý« d¦
?
�_« «bŠu�«
EDGE and cdma2000
WMOK�« W�ËUM*« oI
?
×¹ U2
Frequency reuse
…—ËU−
?
²*«
ÆÈdš√ v�≈ WOKš s� ‰UI²½ô« bMŽ ‰UBðö�
soft handoff
∫…bO'« WOJKÝö�« WODG²�« ≠
b¹eð v²�« WMOK�« W�ËUM*« WO�Uš
CDMA
WOMI²� d�u²ð
·«dÞ√ vKŽ bO'« q�«u²�UÐ `L�ðË ÆÆW
?
ODG²�« WŠU��
hO�Að `O²¹ U2 ÆÆW�eFM*«Ë WOzUM�« oÞUM*« l�Ë U¹ö)«
‰U
?
Ý—≈ WHKJð d
?
�u¹Ë ÆÆb
?
FÐ sŽ U
?
NŠö
?
�≈Ë ‰UDŽ_«
‰uÞiH
?
�¹ UL
?
� ÆÆÕö
?
�ù« vM�Ë Wý—u�« WMŠU
?
ý
Æ
down time
W�b)« ŸUDI½« «d²�
∫ U½UO³�« qÝ«dð WŽdÝË WJ³A�« WFÝ≠
ÆÆÈœœd²�« nOD�« «b�²Ý« …¡UH�
CDMA
WOMIð d�uð
v� Âb�²�*« Èœœd²�« eO
?
×K� WMJ2 WFÝ d³�√ `O²¹ U2
WJ³ý ÊS
?
� ÆÆ U½UO³�« qÝ«dð ‰b
?
F* W³�
?
M�UÐË ÆWJ³A�«
„ ∏∞∞ 5Ð U½U
?
OÐ ‰œU³
?
ð jÝu²0 `L
?
�ð
EV-DO
s�Ë ÆÆWDÐUN�« WK�u�« v� ÀØXÐ U
?
−O� ±[¥ Ë ÀØXÐ
v� U
?
�√ Æ…bŽU
?
B�« WK�u�« v� ÀØXÐ „ ∏∞∞ ≠ µ∞∞
U½UOÐ qÝ«dð ‰bF0 `L�ð UN½S� ÆÆ
cdma2000
ÆÆ W�UŠ
ôbF*« Ác¼ bF
?
ðË Æ5¼U&ô« ö� v� ÀØXÐ „ ±µ≥
Æ
M2M
U�«b�²Ýô »uKD� u¼ U2 d³�√
∫dOšQð q‡‡�√ ≠
s�e�« ôUBð«
M2M
UI
?
O³Dð s� b¹b
?
F�« VKD²¹
W¹—u� UÐU−
?
²Ý« VKD²ð v²�« UIO³D²�« vH� Æv
?
IOI(«
¡UMŁ√ U³�d*« qOÞUÝ√ vKŽ …dDO��«Ë W
?
³�«d� UIO³DðË
v�≈ U½UO³�« qÝ«dð v� dOšQ²�« ÈœR¹ ÆÆWłd(« n�«u*«
UJ³
?
ý v� dO
?
šQ
?
²�« qB¹Ë ÆW
?
�b)« …œu
?
ł —u¼bð
B
Æ
EV-DO Rev
Ë
A
Æ
EV-DO Rev
Ë
cdma2000
ÆWO½UŁ vKK� µ∞ s� q�√ v�≈
∫ÊUJ*« b¹b%v� W�b�« ≠
‰u¹œu0 qL
??
Fð v²�«
M2M
«b
?
F
??
� e
?
O
?
L
??
²ð
ÂUDM�« «b�²Ý« qCHÐ ÊUJ*« b¹b% W�bÐ Æ
cdma2000.
?
ÝUM� UNKF
?
−¹ U2 ÆÆ
A-GPS
ÊUJ*« b¹b×
?
²� —uD²*«
ÆWO½UJ*« U�b)«Ë l³²²�« UIO³D²�
∫X½d²½ù« ‰u�uðËdÐ vKŽ WOM³*« U½UO³�« ÂeŠ≠
ôu
?
�uðËdÐ
cdma2000
ôu¹œu
?
� sL
??
C
?
²ð
—U
?
?
š« s� Âb
?
�²
?
�*« sJ1 U2 ÆÆ
PPP
Ë
IP
Ø
TCP
dL
?
²�� q�«uð ÊU
?
LC� …d
?
OG²
?
� Ë√ W²ÐUŁ
IP
s¹ËUMŽ
ÆWJ³A�« vKŽ s�¬ ‰ušœË
∫W�U)« WO{«d²�ô« UJ³A�« ≠
v� W�U)« WO{«d²
?
�ô« UJ³A�« s¹uJð —UOš d�uð
sLC¹ U2 ÆÆ
CDMA
WOMI²Ð qLFð v²�« ‰uL;« UJ³ý
v�d²A� sŽ
M2M
U½UOÐ ‰œU³ð W
?
�dŠ ‰eŽË W¹dÝ
Æn½UN�«
v� ‰UL
?
Ž_« ôU−
?
� vKŽ WIÐU
?
��« U¹«e*« fJFMðË
U
?
FO
?
³*« …œU¹“Ë U
?
�b
?
)« W
?
HKJðË s�“ —U
?
?
š≈
Æ U�b)« …œuł5�%v�≈ W�U{ùUÐ
ÀbŠ_« U
?
IO³D²�« U½UOÐ ‰b
?
F� v� uLM�« ÊS� ÆÆU
?
O�UŠ
«b
??
ŠË «b
?
??
²
??
Ý« ôb
??
F
?
� s� b
?
¹e
?
O
??
Ý
Æö³I²��
HSPA,WiMAX and LTE
Ø
UMTS
q�«u²�« UOMIð qC�√ bŠ√
cdma2000
WOMIð q¦9Ë
ŸUHð—« v�≈ œ√ v
?
²�« …b¹bF�« U¼U¹«e� V
?
³�Ð ôü« 5Ð
œb
?
Ž mKÐË Æ •≤¥ W³
?
�MÐ U
?
NðUJ³ý v� …e
?
Nł_« œb
?
Ž
…bײ*« U¹ôu�UÐ
Verizon
W�dý WJ³
?
ý v� …eNł_«
Ác¼ «b�²Ý« r²¹Ë ¨≤∞±± ÂUŽ W¹UNMÐ “UNł ÊuOK� ∏[∂
UJ¹d
?
�√ v�
Sprint
W�d
?
ý WDÝ«uÐ
cdam2000 M2M
China Tele-
W�d
?
ýË W¹bMN�«
Tata
W�d
?
ýË WO�U
?
LA�«
?
�√ s� v¼Ë W¹bM�uN�«
KPN
W�dýË W
?
OMOB�«
com
Æ
M2M
‰U−� v� WK�UF�« U�dA�«
v� W
?
OMI²�« Ác¼ «e
?
O2 r¼√ vK¹ U
?
LO
?
� ‰ËUM²MÝË
∫ ôü« q�«uð ‰U−�
∫5�Q²�«Ë WO�uB)« ≠
ÆÆ UJ³A�UÐ WKB²*« ôü«Ë …e
?
Nł_« œ«bŽ√ b¹«eð l�
WO
?
L¼√ UNMOÐ W�œU
?
³²*« U½UO
?
³�« 5�QðË UNMO
?
�Qð V�²J¹
Ê√ Æ
cdma2000.
UJ³
?
ý «e
?
O2 r¼√ s�Ë Æ…d
?
O
?
³
?
ÆÆW
?
Oz«uA
?
Ž œ«u�QÐ …œuJ�Ë …d
?
HA
?
� qÝdð U½UO
?
³�«
eOŠ vKŽ U½U
?
O³K� WK�U(« …—Uýù« d
?
A½ v�≈ W�U{ùUÐ
ôU‡‡‡‡‡Bð«
ôü«s‡}Ð ôU‡‡‡‡Bðô«
Machine to Machine Communications (M2M)
abassiouni@teletech.com.eg
Machine to Machine Communications (M2M
)
M2M
YO
?
×
?
Ð i¹d
?
Ž Èœœdð
sŽ …—Uýù« eOO9 VFB¹
qF
?
−¹ U2 ÆÆ¡U{u
?
C�«
UN�«d²š≈ Ë√ …—Uýù« eOO9
m�UÐ «d
??
�√ U
?
NK¹b
??
Fð Ë√
ÆWÐuFB�«
∫WO�UF�« W¹œUL²Žô« ≠
UIO
?
³D²�« Ác¼ ÃU²%
…d
?
I
?
²
?
?
� WJ³
?
ý v�≈
ÊËbÐ …dL²�� WOKO�uðË
UJ³
?
ý eOL
?
²ðË ÆŸUDI½«
W
??
O½U
?
J�SÐ
cdma2000
«œœd²�« fH½ «b
?
�²Ý«
WJ³
???
A�« U¹ö
???
š v�