Page 39 - 110

Basic HTML Version

WŠËd*« g¹— qOL
?
% r²¹ ÆWI�eM� W½“«u²� d
?
Ož WDO�Ð
w�≈ Î
U¹dD� ‚ôe
?
½_« …d
?
Š ÊuJðË ÆÆ U
?
�d
?
³½eÐ
Vanes
dOž Ÿu{u*« —«Ëb�« uCF�« vKŽ Í—U−� ×Uš Ë√ qš«œ
ÊS� rÝd�« s� Ëb³¹ UL�Ë ÆÊ«—Ëb�« W
?
�dž qš«œ e�dL²�
Ê√ w�≈ r−
?
(« w� œbL
?
²¹ ‰ušb
?
�« WЫuÐ bMŽn¹u−
?
²�«
w�≈ r−
?
(« qBO
?
� W�d
?
G�« qš«œ WDI½ wKŽ√ w�≈ qB¹
Ê√ w�≈ n¹u−²�« r−ŠhKI²¹ ÆÆp�– bFÐË ÆwB�_« ÁbŠ
oK�¹ ÆÆp�cÐË ÆU
?
N�ö
?
š d1Ë ÃËd
?
)« WЫuÐ w�≈ qB¹
vKŽ qL
?
F¹ U2 ÆƉušb�« W
?
IDM� bMŽ’UB
?
²�« d
?
OŁQð
WIDM� bMŽ jG{ dOŁQð oK�¹Ë ÆÆqš«b�« v�≈ X¹e�« jHý
o�b²�« ‰bF� VÝUM²¹Ë Æ×U)« w�≈ X¹e�« «œ—UÞ ÃËd)«
Æ—«Ëb�« uCF�« Ê«—Ëœ WŽdÝ l� wL−(«
±µ∞∞ w�≈ qBð ◊uGC� U�
?
C*« Ác¼ qLF²�ðË
‰UJÝUÐ U−O� ±∞\≥ Í√ ÆÆ
(Psi)
WFÐd*« W�u³�« vKŽ b½ËUÐ
ÆÆUOJO½U
?
JO� WÞU�Ð q�√Ë ÆÆsL
?
¦�« WF
?
Hðd� w¼Ë Æ
(Mpa)
UNMJ�Ë ÆÆ”Ëd²�« U�C0 W½—UI� W¹œUL²Žô« WCH�M�Ë
Æ…—bI�« w� …¡UHJK� jÝu²� Íu²�0 l²L²ð
Piston Pumps
fÐU‡J*« U‡�C� ≠ ‡ł
s� WKŁUL
?
²� WŽuL
?
−� s� fÐUJ*« U�
?
C� ÊuJ²ð
UN
?
CFÐ l� UNÐ W�U
?
)« fÐUJ*« ◊UЗ l� U½«uDÝô«
”Ëd²�« U�UL� s� W³ÝUM� WŽuL−� WDÝ«uÐ iF³�«
dDIK� W¹–U
?
×� —ËU×
?
� vKŽ U�≈ f³J*« „d
?
ײ¹ Æ…«—Ëb�«
Piston Radial
W¹dDI�« fÐUJ*« U�C� W�UŠ w� p�–Ë
s� ÃËd
??
)« ÁU
??
&« w
?
�≈ fÐUJ*« nB
?
½ V×
??
�ð
ÊuJð YO×
?
Ð ”Ëd²�« ÂUL
?
� rOEMð r²¹Ë Æ U½«uDÝô«
WЫu³Ð WKB²� r−×K
?
� œb9 UNO� Àb×¹ w²�« U½«uDÝô«
hKIð UNO� Àb×¹ w²�« U½«uDÝô« ÊuJð ULMOÐ ÆƉušb�«
r²¹ ·u
?
Ý ÆÆp�cÐË ÆÃËd
?
)« WЫu³
?
Ð WKB²
?
� r−
?
×K�
s� b¹b
?
F�« w�Ë ÆÃd<« bMŽ œdD�«Ë qšb*« bMŽ j
?
HA�«
W
?
³�½ d
?
OO
?
G
?
²Ð p�– Àb×¹ ÆÆW
?
¹dDI�« U�
?
C*« Ác¼
—u×
?
� w�≈ W³
?
�M�UÐ —«Ëb�« uC
?
F�« —u; W¹e
?
�d�ö�«
qLŽ sJL
?
O� ÆÆW¹—u;« U
?
�C*« W�UŠ w� U�√ ÆW
?
�dG�«
Swash
ÕË«d²*« ’dI�« tłu� qO*« W¹Ë«e� VÝUM� dOOGð
fJŽ sJ1Ë ÆW½«uDÝô« WK²� —u×
?
� w�≈ W³�M�UÐ
plate
Ec-
W¹e�d�ö�« fJŽ sJ�√ «–≈ ÆÆÃËd)«Ë ‰ušb�« ÁU&«
d
?
H
?
B�« l{Ë w�≈ WÐu
?
�M� ÆÆqO*« W¹Ë«“ Ë√
centricity
Æ©dHB�« ÍËU�¹ ◊uA�« ÊuJ¹ YOŠ®
q�UŠ l� wL
?
−(« o�b²�« ‰bF
?
� VÝUM²¹ ·uÝË
©…œU
?
Ž W
?
²ÐUŁ® Ê«—Ëb�« œu
?
LF
?
� …—«œô« WŽd
?
ݻd
?
{
U�C*« Ác¼ qLF²�ðË Æ©…œU
?
Ž dOG²�® f³J*« ◊uýË
vKŽ b½ËU
?
Ð µ∞∞∞ w�≈ ±µ∞∞ s� ÕË«d
?
²ð ◊u
??
G
?
C�
≥¥\µ ≠ ±∞\≥ s� Í√ ÆÆÎ
?
¹dIð ©
Psi
® W
?
FÐd*« W�u
?
³�«
…b
?
IF
?
�Ë ÆÆsL
?
¦�« WO�U
?
ž w¼Ë Æ©
Mpa
® ‰UJÝUÐ U
?
−O
?
U�
?
C*UÐ W½—UI� W¹œU
?
L²Žô« W
?
CH�M�Ë ÆÆU
?
OJO½UJO�
w� …¡UHJ�« s� WO�U
?
Ž U¹u²�0 l²L
?
²ð UNMJ�Ë ÆÆÍdš_«
Æ…—bI�«
o�b
?
²�« ÊuJ¹ ÆÆp�cÐË Æd
?
³J*« qŠ«d
?
� qš«œ W
?
ODšö�«
sŽ «bł «dO³� qL
?
×K� tOKŽ ‰uB(« sJ1 Íc�« ×U)«
ÆWÐöI�« W¼uH�« d³J� s� tOKŽ ‰uB(« sJ1Íc�« o�b²�«
r�— qJA�« w� wDF*« d³
?
J*« ‰ULF²
?
Ý« UC¹√ sJ1Ë
ÆWŠ«“û� Í“Už W�UÞ q�UM� ©±¥®
:
Hydraulic Pumps
WOJO�Ë—bON�« U
?
�C*« Âb�²�ð
jG{X%WOJO�Ë—bON�« …—b
?
I�« —œUB* o�b²�« ÊULC�
„d×� ‰ULF²ÝUÐ W
?
²ÐUŁ WŽd�Ð …œUŽ UNð—«œ≈ r²¹Ë ÆÆw�UŽ
Æ
InductionMotor
w¦Š
Gears
”Ëd²�« U�C
?
� «b�²Ý« sJ1 ÆÆp�– l�Ë
o�bð ‰bF� «– —œUBL�
Vanes
WOMOÐd²�« U�C*«Ë
ÆÆ UIO³D²�« Ác¼ w�Ë ÆVOÐU½_« ◊uDš UOKLŽ w� dOG²�
ÆWŽd��« …dOG²� W
?
OzUÐdN� U�d×0 U�C*« …—«œ≈ r²¹
o�b²�« ‰bF�Ë Ê«—Ëb�« œuL
?
Ž WŽdÝ 5Ð W�öF�« ÊuJðË
U
?
�C*« Ác
?
¼ q¦� w�≈ —U
?
A¹Ë ÆW
?
ODš W
?
�öŽ …œU
?
Ž
Æ¢WOÐU−¹ù« WŠ«“ù« U�C0¢
Axial
W¹—u;« U�
?
C*« s� WŽuL−
?
� „UM¼ Ê√ UL�
UN�«b�²Ý« sJ1
Piston
fÐUJ*« «–
Rotary
WO½«—Ëb�«Ë
Ác¼ q¦
?
� ÆÆ—U³
?
²Ž« sJ1Ë ÆÆfÐUJ*« U
?
�d×
?
� …œUO
?
I�
T�UJ*« „d
?
×
?
� l� W
?
?
C� s� W
?
½uJ*« W³
?
O
?
�d
?
²�«
¢œ—U½uO� ≠ œ—«Ë ¢ W
?
OzUÐdNJ�« W
?
�uEMLK� wJO�˗b
?
ON�«
w�Ë ÆWIÐUÝ ôUI� w� U¼UM�ËUMð w²�«Ë
Ward-Leonard
5Ð W
?
ODš U�ö
?
Ž …œUŽ „U
?
M¼ ÊuJ¹ ÆÆ U�
?
C*« Ác¼
…—«œ≈ bMŽ ÆÆWKš«b�« …—U
?
ýù« l� ×U
?
)« o�b
?
²�« ‰bF
?
w¦Š „d×� WDÝ«uÐ W²ÐUŁ WŽd�Ð W�C*« Ê«—Ëœ œuLŽ
W
?
Š«“≈ …—u�vKŽ WKš«b�« …—U
?
ýù« ÊuJðË ÆœU²
?
F*« w�
ö
?
�Ë s� UN
?
OKŽ ‰uB
?
(« sJ1 ÆÆ
Displacement
Ë√ wzUÐdN�
Torque Motor
ÂeŽ „d×
?
� l� WOJO½UJO�
ÆwJO�Ë—bON�« Ë√ Í“UG�« ŸuM�« s�
Actuator
qGA�
Gear Pumps
”Ëd‡²�« U‡�C� ≠ √
”Ëdð W�C� ‰ö
?
š Î
UFDI� ©±µ® r�— qJA�« 5³¹
„d;« WDÝ«u
?
Ð ”Ëd²�« bŠ√ —«b¹ Æ5Ýdð s� W
?
DO�Ð
?
�¹Ë Æd
?
šü« ”d
?
²�« d¹b
?
¹ w�U
?
²�UÐË ÆÆwÝU
?
Ý_«
‰uŠ ÁUF�bðË ÆƉu
?
šb�« WЫuÐ ‰öš s� X¹e�« ÊUÝd²�«
·uÝË ÆÆÃËd)« WЫuÐ ‰öš s� t³BðË ¡UDG�« jz«uŠ
Ê«—Ëœ W
?
Žd
?
Ý l� wL−
?
(« o�b
?
²�« ‰b
?
F
?
� VÝUM²¹
Æ”Ëd²�«
w�«uŠw�≈ qBð ◊u
?
GC� U
?
�C*« Ác¼ qLF
?
²�ð
U−O� ±≥\∏ Ë√ ÆÆ
(Psi)
WFÐd*« W�u³�« vKŽ b½ËUÐ ≤∞∞∞
ÆÆUOJO½UJO� WDO�Ð ÆÆsL
?
¦�« WBOš— w¼Ë Æ
Mpa
‰UJÝUÐ
Æ…—bI�« w� WCH�M� UNð¡UH� sJ�Ë ÆÆUNÐ ‚uŁu�
Vane Pumps
WOMOÐd²�« U�C*« ≠»
WOMOÐdð W�C
?
� ‰öš Î
UFDI� ©±∂® r�— qJA�« 5³¹
Êu
???
J
??
ð Ë√ ÆÆ
Pumps
U¼—ËU
?
×� w� W¹–U
?
ײ
?
‰uŠ WŽ“u²�Ë W¹“«u²�Ë
jš l� …e�d
?
L²� …dz«œ
w� p�–Ë ÆÆW�C*« e�d�
fÐUJ*« U
?
�C
?
� W�UŠ
Axial Piston
W¹—u
?
Æ
Pumps
©±∑® r�— qJA�« 5³¹
U
?
?
C
??
� s� 5Žu½
5Žu½Ë W¹—u;« fÐUJ*«
fÐUJ*« U
?
?
C
?
� s�
rEF
???
� w�Ë ÆW¹d
?
DI�«
WK²
??
� —Ëbð ÆƉ«u
??
Š_«
ÂU
?
L
??
� l� W½«uDÝô«
ÆÆU
?
NÐ’U
?
)« ”Ëd
?
²�«
„d×
?
� UNð—«œSÐ Âu
?
I¹Ë
œuLŽ o¹dÞ sŽ wÝUÝ√
‰ö
??
šË Æqš«b�« …—«œô«
„dײ¹ ÆÆ U
?
�Ë_« lOLł
qš«œ w�≈ fÐUJ*« nB½
U
???
LM
?
OÐ ÆÆ U½«u
?
DÝô«