Page 38 - 110

Basic HTML Version

Æ…dO³� …—uBÐ WODšô U�öF�« ≠
w�≈ Î
«bł …dOG� qL×K
?
� o�b²�« ‰bF� œËbŠ ÊuJð b� ≠
ÆÎ
ULz«u� ÊuJ¹ ×U)« jGC�« Íb� Ê√ rž— ÆÆbOFÐ bŠ
Æ¡j³�« b¹bý ÆÆwJO�UM¹b�« ¡«œô« ÊuJ¹ b� ≠
ÆW³ÝUM� dOž ÆÆW�b�« ÊuJð b� ≠
«d³J
?
*« ‰ULF
?
²ÝUÐ d
?
?
� s�% oOI
?
% sJ1Ë
b�Ë ÆW
?
³�UÝ WODš WO
?
�JŽ W¹cGð l� ÆÆqŠ«d*« …œbF
?
²�
Æqz«u
?
��« «d
?
³J� ‰ËUMð bMŽ p�– w�≈ …—U
?
ýù« o³
?
Ý
sJ1 ÆÆqŠ«d*« …œbF²� ÆÆWOJO�Ë—b
?
ON�« U�ULB�« qF−ÐË
·_¬ WzU
?
� ÍbF²¹ …—b
?
IK� V�
?
� vKŽ ‰uB
?
(« …œUŽ
ÆÎ
«dI²�� Ë√ UOJO�UM¹œ ¡«uÝ “U²2 ¡«œ√ w�≈ W�U{≈ ÆÆ «d*«
W�b
?
)« U�UL� WK¦
?
�√« bŠ√ ©±≥® r�— qJA�« 5³¹
wzUÐd
?
N
?
� …u
?
� „d×
?
� Âu
?
I¹ YO
?
Š ÆÆ
Servo valves
W¼uH�« «d
?
³J� s� ÃËe�
Flapper
»ö
?
I�« qO
?
GA
?
²Ð
sŽ l�bð w²�«Ë ÆÆ
Push-Pull
»c
??
'«Ë l�bK� WÐö
??
I�«
VJ*« ÂU
?
LB�« VJ� ÆÆU
?
LN� W
?
ł—U)« ◊uG
?
C�« o¹dÞ
W¹cG
?
²�« d�u²ðË ÆtMŽ Y¹b
?
(« o³Ý Íc�«
Spool Valve
„d³½“ WDÝ«uÐ »öI�« Õu� w�≈ VJ*« WŠ«“≈ s� WO�JF�«
W¹cG²�« p�c�Ë W
?
O�JF�« W¹cG²K�
Leaf Spring
w×zUH�
VJ*« ÂUL
?
�Ãdš s� wJO�Ë—bO
?
N�« jGCK� W
?
O�JF�«
qŠ«d*« wŁöŁ d³J*« «c¼ ÊS
?
� ÆÆ«cJ¼Ë ÆVJ*« vKŽ jK�O�
ÆWO�JF�« W¹cG²�« «—U�� s� s¹—U�� vKŽ Íu²×¹
wzUMŁ Í“U
??
ž d
?
³J* Î
ôU
?
¦
?
� ©±¥® r�— q
?
JA�« 5³¹
YO×Ð Î
UM�U
?
Ý Î
UF{Ë »ö
?
I�« Õu� cšQ¹ ÆÆt
?
O�Ë ÆqŠ«d*«
sŽ W&UM�« WO�JF�« W¹cG²�« …u� l� WKš«b�« …uI�« Ê“«u²ð
Feedback
WO�JF�« W¹cG²�« ŒUHM� qš«œ ×U)« jGC�«
l� ×U
?
)« jGC�« VÝUM²¹ ·u
?
Ý ÆÆ«cJ¼Ë Æ
Bellows
U�ö
?
F�« sŽ dEM�« iGÐ ÆÆ
Input Force
WKš«b�« …uI�«
ULO� ÆÆ◊uGC*« ¡«uN�« w�≈ qLF²�*« jÝu�« dOGð u� w²Š
e¹“√ u� U³³��® jO;« u'« w�≈ YF³M¹ ¡«uN�« Ê√ «bŽ
q�√ œËbŠ w� Êü« `³
?
B¹ »öI�« —«uA
?
� Ê√Ë ÆÆ©eO2
W
?
�öŽ ©π® r�— qJA�« 5
?
³¹Ë ÆœU²
?
F*« w� 3 ∞[± s�
WÐö
?
I�« W¼uH
?
�« d³J* W
?
Š«“ù«Ë jG
?
C�« 5Ð WO
?
ł–u/
ÆÍ“UG�«
sJ1 d³
?
J*« «c¼ ÊS� ÆÆWO�U
?
F�« WO
?
ÝU�
?
(« V³�ÐË
Op-
wKOGA²�« w½Ëd²J�ô« d
?
³JLK� Í“UG�« T�UJ*« Á—U³²Ž«
b¹bF�« w� Âb
?
�²
?
�¹ t½S� ÆÆp�c�Ë Æ
erational Amplifier
Æ
Analog
W¹dþUM²�« U³ÝU(« UOŽu½ s� UIO³D²�« s�
WOJO�˗b
?
ON�« «d³JLK� ¢«b½«uJ�«¢ dOŁQ
?
ð Õdýo³Ý
qJA�« 5³¹Ë ÆW¹“UG�« UI
?
O³D²�« vKŽ Î
UC¹√ o³DM¹ Íc�«Ë
qLF¹ wł–u/ ¢«b½«u�¢ d
?
³J� ‰öš Î
UFDI� ©±∞® r�—
«—U�*« s� œb
?
Ž s� UÝUÝ√ d³
?
J*« ÊuJ²¹Ë Æqz«u��UÐ
«–S� ÆU
?
N�öš s� qzU��« —Ëd
?
� sJ1 ÆÆW¹UMFÐ WL
?
LB*«
r�— ÍbF²¹ YO×Ð W¼uH�« s� oKDM*« qzU��« WŽdÝX½U�
ÊS� ÆÆWłd(« W
?
LOIK�
Reynolds Number
¢“b�uM¹—¢
dO
?
ŁQð V³�Ð jz«u
?
(« bŠ√ l� o�ö
?
²¹ qzU��« —U
?
ÆÃËd)« UЫu
?
Ð bŠ√ ‰öš s� Ãd
?
�¹ rŁ ÆÆ¢«b½«uJ�«¢
rJ×
?
²�« WЫuÐ qš«œ w�≈ qzUÝs� …—u
?
�U½ sI
?
Š- «–S�
Separation
WK�UH�« WŽUIH�« w
?
� jGC�« ÊS� ÆÆW³ÝUM*«
w�« eHIð WO�Ozd�« …—u�UM�« qF−¹ U2 ÆÆlHðdOÝ
Bubble
W�UD�« Ê√ ÆÆbłË b�Ë Æd
?
šü« jzU(UÐ oB²K²� öOK� wKŽ√
q�√
Control Port
rJײ�« WЫuÐ qš«œ w�≈ sI
?
×K� W�“ö�«
ÆdO³J²�« oIײ¹ «cJ¼Ë ÆÆWOÝUÝ_« …—u�UM�« W�UÞ s� «dO¦�
d³J* T�UJ*« u¼ ÆÆ
Air Relay
wz«uN
?
�« qŠd*« d³
?
²F¹
w�Ë Æ…bŠu�« ÍËU�¹ V�� Í– lÐU²�« w½Ëd²J�ô« …—bI�«
Pressure Gain
jG
?
C�« w� V�
?
J�« ÊuJ¹ ÆÆœU
?
²
?
F*«
FlowRate
o�b²�« ‰bF� sJ�Ë ÆÆ…bŠu
?
K� U³¹dIð U¹ËU��
U� u¼Ë ÆÆqš«b�« o�b²�« ‰bF�·UF{√ …bŽ ÊuJ¹ ×U)«
WKŠd� W�Uš WHBÐ VÝUM¹ ÆÆqŠd*« «c¼Ë ÆdO³J²�« q¦1
r�— qJA�« 5³¹Ë ÆqŠ«d*« œbF²� Í“Už d³J� w� Ãd)«
qšbO
?
� ÆÆwz«uN�« qŠd*« Ÿ«u½« bŠ√ ‰öš U
?
FDI� ©±±®
jK�¹Ë ÆÆ©±® WЫu
?
³�« ‰öš s� qš«b�« jG
?
C�UÐ ¡«uN�«
¡UAG�« W
?
�dŠ V³�²ðË Æ©≤® ¡UA
?
GK� s1_« tłu�« vKŽ
w²�« W�U
?
Žô« …u� b{ —U
?
�O�« W
?
OŠU½ w�≈
Diaphragm
w�≈ ©≥® ÂUL
?
B�« ‚UÝ l�œ w� ©∂® „d
?
³½e�« UN
?
FMB¹
©¥® ÍËdJ�« f³
?
;« `²HMO
?
Ý ÆÆp�c� W−
?
O²½Ë Æ—U
?
�O�«
ÊuJOÝË Æ©µ® ÂœUF�« ÂUL� W×
?
²�iH�Mð ULMOÐ ÆÆd¦�√
‰ö
?
š s� ©∑® W
?
�dG
?
�« u¼ ¡«uN�« —b
?
B
?
� n¹d
?
ÂœUF�« W
?
ЫuÐ ‰öš s� ÃËd
?
)« ÊuJOÝË ÆÆ5�U
?
LB�«
Output
ÃËd)« WЫuÐ bMŽ jGC�« cšQOÝË ÆÆ
Exhaust
—bB*« jG
?
{ WLO
?
� u×½ lHðdð WDÝu
?
²� WL
?
O�
Port
ÆÆ—U�O�« WOŠU½ w�≈ ÂUL
?
B�« ‚UÝ „dײ¹ U�bMŽ
Supply
t� Í“Už b
?
Nł∆e−
?
� ULN½Q�Ë ÊU
?
�ULB�« ·d
?
B²¹Ë
U³O�dð ©±≤® r�— qJA
?
�« 5³¹ Æ¡«œ_« w� WODšô W�öŽ
jGC�« 5Ð W�œ d
?
¦�√ …«ËU�� tO
?
� d�u²¹ ÆÆÎ
«bOI
?
Fð d¦�√
jGC�« jK�¹ ÆÆŸuM�« «c¼ w�Ë Æ×U)« jGC�«Ë qš«b�«
vKŽ W&UM�« ÍuI�« Ê“«u²ð YO×Ð ÊUŁ ¡UAž vKŽ ×U)«
«–S� Æ
State Steady
—«dI²Ýô« W�U
?
Š w� ÆÆ5zUAG�« ö�
ÊS� ÆÆ`DÝú� W�UFH�« WŠU�*« W
?
LO� fH½ 5zUAGK� ÊU�
W�bÐ q
?
š«b�« jGC�« ÈËU
?
�¹ ·uÝ Ã—U)« j
?
GC�«
ÆWO�UŽ
Multistage FluidAmplifierswith Feedback
…—uBÐ qŠ«d*« …œd
?
H� qz«u��« «d³J� »u
?
OŽ s�
∫ W�UŽ