Page 37 - 110

Basic HTML Version

UL� W³�d�Ë Uł«Ë“√ UN�«b�²Ý« sJ1 t½S� ÆÆWÐöI�« W¼uH�«
Æ©¥® r�— qJA�« w� 5³� u¼
ÂULB
?
�« VO�d²� U¹e�— ö
?
O¦9 ©µ® r�— qJA�« 5³¹
WŠ«“ù« Z²M
?
ðË ÆÎ
U¹bOKIð ö
?
LŠ l�b¹
Spool Valve
VJ*«
X¹e�« o�b²¹ w²�« U
?
ŠU�*« w� Î
«dOO
?
Gð VJLK� W¹—u;«
UЫuÐ ·dB²ð YO×
?
Ð ÆÆÃËd)« UЫuÐ w�≈ UN�öš s�
w� 5³*« ‰U¦*« w
?
�Ë Æ…dOG
?
²� U×
?
²� UN½Q
?
�Ë ÃËd)«
l{Ë s� —U
?
?
O�« w�≈ VJ*« W
?
Š«“≈ V³
?
?
²ð ÆÆqJA�«
w�≈ —b
?
B*« X¹“ o�bð w� ©d
?
HB�« l{Ë® nB
?
²M*«
ÆÆ
Power Cylinder
…—bI�« W½«uDÝ« s� Íd�
?
O�« WOŠUM�«
U�√ Æ5L
?
O�« WO
?
ŠU½ w�≈ …—bI�« ”U³
?
� l�œ w�≈ ÍœR¹ U2
ÆÆ…—bI�« W½«uDÝ« s� wMLO�« bO�« WOŠU½ w� œułu*« X¹e�«
WЫuÐ ‰öš s�
Sump
WŽu�U
?
³�« w�≈ tM�hK�²�« r²
?
O�
ÊS� ÆÆq¦*UÐË ÆVJ*« ÂU
?
LB� wML
?
O�« bO�« WO
?
ŠU½ ÃËd)«
w�≈ ”U
?
³J�« l�œ w� V³
?
�²ð ÆÆ5L
?
O�« w�≈ VJ*« W
?
Š«“≈
Æ—U�O�« WOŠU½
œU²
?
F*« w� Î
«bł Î
«d
?
OG
?
�VJ*« —«uA
?
� Íb� ÊuJ¹Ë
??
�ÐË Æd
??
¦
??
�_« vKŽ 3≤ ≠ ± s� œËb
??
Š w�Ë
o�bð 5Ð W�ö
?
F�« ÊS� ÆÆ UײH
?
K� WOFOÐd²
?
�«hzUB)«
WODšô W�öŽ ÊuJð ÆÆVJ*« ÂU
?
LBK� tDG{ l� qL(«
Æ©∂® r�— qJA�« UN×{u¹ UL� …dO³� Wł—bÐ
œ«bŽ√ s
?
� UNKÐU
?
I¹ U�Ë U
?
³J*« ‰“UM� œbŽ nK²
?
�¹Ë
U
?
IO
?
³D²�« vKŽ «œU
?
L
?
²Ž« ÆÆÃËd
?
)«Ë ‰u
?
šb�« UЫuÐ
W¾H�« ÆÆVJ*« U�UL� s� U¾� ÀöŁ „UM¼Ë ÆUNðU³KD²�Ë
WЫuÐ÷dŽ s� d³
?
�√ ‰eM*« ÷dŽ ÊuJ¹ U�bMŽ ÆÆw�Ë_«
Over-
VO�«d²�UÐ ·dF¹ U� u¼Ë ÆÆ
Output Port
ÃËd)«
w½Ëd²J�ô« d³JLK�
C
W¾H�« s� qOGA²�« T�UJ¹ u¼Ë ÆÆ
lap
XO� ⁄«d
?
� œułË w� p�– V³
?
�²¹Ë ÆÆwÐc
?
'« wF�b�«
`O²¹ U2 ÆÆqšb�«Ë Ãd)« 5Ð W�öF�« w�
Dead space
÷dŽ ÊuJ¹ U�b
?
MŽ ÆÆWO½U¦�« W¾H�«Ë ÆqL
?
(« o½“ WO½UJ�≈
·d
?
F¹ U
?
� u¼Ë ÆÆÃËd
?
)« WЫuÐ÷d
?
Ž s� q�√ ‰eM*«
qOGA²K�
AB
W¾H�« T�UJ¹ u¼Ë Æ
Under Lap
oOOC²�UÐ
5Ð W�öF�« w� W¹—«dL²Ý« wDF¹Ë ÆÆw½Ëd²J�ô« d³J*« w�
l{Ë bMŽ q
?
L
?
(« o½“ lM1 tMJ
?
�Ë ÆÆÃd
?
)«Ë qšb�«
ÆÆ
Zero Lap
qš«b
?
²�« ÂbŽ w¼ ÆÆW
?
¦�U
?
¦�« W
?
¾H�«Ë Æ5F
?
l�«u�« w� UNI
?
OI%sJ1ôË ÆÆ
B
W¾HK� qO
?
GA²�« T�UJðË
U�Ë WÞ«d
?
)«Ë lOMB²�« UOKL
?
Ž V³�Ð WIO
?
�œ …—uBÐ
r�— qJA�« 5³¹Ë ÆUNÐ ÕuL�*« W
?
�bK� œËbŠ s� UN�“ö¹
jG{ÊuJ¹ U
?
�bMŽ X¹e�« o�b²� WHK²<« U
?
�öF�« ©∑®
ÆÎ
U²ÐUŁ w�dH�« qL(«
jG
?
C�« WDÝ«uÐ VJ*« U
?
�U
?
L
?
�qO
?
G
?
Að sJ1
qŠd� o¹dÞ sŽ tOKŽ …dDO
?
��« sJ1 Íc�« wJO�Ë—bON�«
`³Bð YO
?
Š ÆÆVJ*« W¹UN½ bMŽ tDOK�ð r²¹ ÂbI
?
²� d³J�
Æqšb� W½«uDÝ« qš«œ
Piston
f³J� UN½Q�Ë W¹UNM�« Ác¼
s� U
?
OJO½UJO
?
� U
?
�≈ VJ*« p¹d
?
%sJ1 ÆÆp�– s� Î
ôbÐË
U�≈ WDÝ«uÐ UOzUÐdN� Ë√ ÆÆW³
?
ÝUM� ö�Ë W³O�dð ‰öš
ÂeŽ „d
?
×� Ë√ ÆÆ
Servo Motor
—“«R� W
?
�bš „d
?
�
VÝU
?
M� ”Ëdð ‚Ëb
?
M� o¹d
?
Þ sŽ
Torque Motor
W�dŠ w�≈ W
?
O½«—Ëb�« W�d(« qIM¹ YO×Ð V
?
J*UÐ qB²�
ÆWLOI²��
„d×� «b�²Ý« u¼Ë ÆÆd
?
š¬ wzUÐdN� q¹bÐ błu¹ UL�
Ÿ«u½_« Ác¼ W
?
IÐU��« W�U
?
I*« X�ËUMð®
Force Motor
…u�
ÆdýU³� qJAÐ UOJO½UJO� ◊uÐd� © U�d;« s� W�U)«
WDžU{ U�d³½“ WDÝ«uÐ U½U
?
OŠ√ VJ*« qOL% r²¹Ë
Æ…uI�«Ë WŠ«“ù« 5Ð WÐuKD*« W�öF�UÐ U¼b¹Ëe²�
Negative Feedback
W³�UÝ WO
?
�JŽ W¹cGð qLŽ r²¹
Pilot
W¹œUý—≈ «d
?
³J� qŠ«d� l� ÆÆVJ*« ÂUL
?
�‰uŠ
sL
?
{ Î
U½U
?
OŠ√ qL
?
(« qšb¹ b
?
�Ë Æ
Amplifier Stages
vKŽ WO�JF�« W¹cG²�« qLFðË Æ
Closed Loop
oKG*« —U�*«
ÂULB�« q¹u% sJ1 UL� ÆW
?
ODš ÂULB�« U�öŽ qFł
«–≈ ÆÆX¹e�« jGC� —b
?
B� w�≈ X¹e�« o�b²� —b
?
B� s�
Con-
rJײ�« …—Uý≈ ‰Ušœ≈ r²¹ b�Ë Æ ULOLB²�« XM�Š√
WЫu
?
³�« W
?
³Kł w
?
�≈ Ë√ VJ*« w�≈ …d
?
ýU
?
³
?
trol Signal
b�u²ð b�Ë ÆÂULB�« W½«uDÝ«Ë VJ*« 5Ð U
?
LO� WŽu{u*«
UNKI½ r²¹ ≠ WOJO½UJO� WŠ«“S� U
?
�≈ WO�JF�« W¹cG²�« …—Uý≈
…—UýS� Ë√ ÆÆwJO�Ë—b
?
O¼ jGC� Ë√
_
jЫ˗ ‰öš s�
Æ
Transducer
VÝUM� W�UÞ q�U½ «b�²ÝUÐ WOzUÐdN�
W¼u� s� oK
?
DMð qzUÝ
Jet
…—u�U
?
½ Í√ Ê√ ÆÆ·ËdF*«
U0—Ë ÆÆ—ËU−
?
� `DÝ Í√ u×½ ·«d
?
×½ö� qO9 ·uÝ
Ác¼ ·d
?
FðË ÆWO
?
ð«u� ·Ëdþ d
?
OŁQð X% tÐ oB
?
²Kð
‚U
?
B
?
²
?
�« d
?
OŁQð¢ Ë√ ÆÆ
Coanda
¢«b½«uJ�UТ …d¼UE�«
s� WŠU�� oK�¹ —ËU−²� `DÝ œułË Ê_ ÆÆ¢jz«u(«
Æ…—u�UM�« V½«uł bŠ√ vKŽ i
?
H�M*« jGC�«Ë U�«Ëb�«
ÆÆ…—u
?
�UM�« vKŽ jG
?
C�« Íu
?
I� Ê“«u²�« Âb
?
Ž V³
?
�¹Ë
Æo�b²K� d(« —U�*« ÁU&« sŽ «bOFÐ U¼¡UM×½≈
w� «bOł ·ËdF� ¢«b½«uJ�«¢dOŁQð Ê√ s� ržd�« vKŽË
—bM¹ t½S
?
� ÆÆ
Pneumatic Devices
W¹“U
?
G
?
�« «b
?
F*«
l�Ë Æqz«u��« s� WDOÝu�« …œU*« ÊuJð U�bMŽ UN�«b�²Ý«
d
?
OŁQ
?
²� «b¹bł U
?
�«b
?
?
²Ý« ©∏® r
?
�— qJA�« 5³¹ ÆÆ«c¼
qš«b�« qzU��U� Æqz«u��« Íu²�� w� rJײK� ¢«b½«uJ�«¢
bMŽ W¼u� WDÝ«u
?
Ð …—u�U½ w�≈ tK¹u%r²¹ ÂU
?
LB�« w�≈
rJ×
?
²�« WЫuÐ d³
?
Ž …—u�UM�« Ác¼ d9Ë ÆÂU
?
LB�« q
?
šb�
ÆÊUłd�� UN²¹UN½ w� b
?
łu¹ w²�«Ë ÆÆtOłu²�« W�dž ‰öš
V½«uł bŠ√ vKŽ rJײ�« WЫuÐ w� œułu*« jGC�« dŁR¹Ë
W¹UN½ X% qzU��« Íu
?
²��iH�M¹ U
?
�bMF� ÆÆ…—u�UM�«
qzU��UÐ ÂU
?
LB�« l�b¹ ÆÆ
Dip Tube
W�L
?
GM*« WÐu³½_«
Æ
Tank
Z¹dNB�« w�≈ ÁU&ö�
WÐu³
?
½_« W�UŠ Íu
?
²�
?
� w�≈ qzU��« qB¹ U
?
�bMŽË
ÆZ¹dN
?
BK� w³½Uł o¹dÞ w�≈ ·d
?
×M¹ t½S� ÆÆW�
?
LGM*«
b
?
Š√ v
?
�« q�UJ�UÐ o�b
??
²*« qzU
?
��« l�œ s
?
J1 ÆÆ«cJ¼Ë
jG
?
{s� wKŽ√ jG
?
{ «– Ãd
?
<« Êu� rž— ×U
?
Ædš_« Ãd<«
Gas Amplifiers
ÆWÐöI�« W¼uH�« ∆œU³� W¹“UG�« «d³J*« rEF� Âb�²�ð
«–≈ ô≈® XO¹e²�« WO�U�Ð l²
?
L²¹ ô ◊uGC*« ¡«uN�« Ê_Ë
W�«“≈ W
?
O½UJ�≈ fH½ t� fOK� ÆÆ©X
?
¹e�« —U�
?
³Ð tMI
?
Š -
¡«u
?
²Š_ Î
«œ«b
?
F
?
²
?
Ý« t� Ê√ U
?
L� ÆÆX¹e�« q
?
¦� …—«d
?
w�≈ Íœ√ U� u¼Ë ÆÆW
?
³¹dG�« œ«u*« s� …dOG
?
B�« U¾¹e'«
ÆÆW¹“UG�« U
?
IO³D²K� W³
?
ÝUM� dOž VJ*« U�U
?
L� qFł
Æ»uOF�« Ác¼ s� uK)UÐ WÐöI�« W¼uH�« eO1 U� «c¼Ë
«d
?
³J*« ‰u
??
Š Õd
?
ý s� o³
?
Ý U
?
� UM
?
¼ o³DM¹
©±® r�— qJA�« w� wDF
?
*« p�– w� U0 ÆÆWOJ
?
O�˗bO
?
N�«