Page 36 - 110

Basic HTML Version

W??OJ?O�Ë—b??O??N�« «d???³J*«
W‡‡‡‡¹“U‡‡‡‡‡G�«Ë
Hydraulic & Pneumatic Amplifiers
ibr.arabawy@yahoo.com
Single-Stage Fluid Amplifiers
ÆÆqzU��« ÊU
?
¹dÝ ‰bF
?
� Ë√ qzU��« jG
?
{·dF¹
ÆÆp�– l�Ë Æqz«u��« d³J� s� W
?
ł—U)« …—Uýô« t½QÐ
W
?
Š«“≈ s
?
Ž …—U
?
³
?
Ž WK
?
š«b�« …—U
?
ýù« ÊuJð b
??
I
?
Ë√ ÆÆwzUÐdN� —UOð Ë√ ÆÆ
Voltage
WO²�u� Ë√ ÆÆWOJO½UJO�
UL� qz«u
?
��« «d³J� rO�Ið sJ1Ë Æq
?
zU��« jG{
∫wK¹
…œUŽ qL
?
F²�ð w²�«Ë ©lz«u*«® qz«u
?
��« «d³J� ≠ ±
∫UNM�Ë ÆÆ
Hydraulic Oil
wJO�Ë—bON�« X¹e�«
Æ
Jet Pipe
ÀUHM�« »u³½_« ≠
Æ
Flapper Nozzle
WÐöI�« W¼uH�« ≠
Æ
Spool Valve
VJ*« ÂULB�« ≠
Æ«b�²Ýô« …—œU½ w¼Ë ÆÆ
Coanda
¢«b½«uJ�«¢ ≠
W¼uH�« d
?
³J* WOKš«b�« W
?
³O�d
?
²�« ©≤® r�— qJA�« 5³¹
W�dž Èu²% YOŠ ÆÆ
Flapper-Nozzle Amplifier
WÐöI�«
UNO� dŁQ²¹ ÆÆ
O
…dOG²� Wײ�Ë
R
XÐUŁ ‚UM²š« vKŽ W¼uH�«
qF
?
HÐ »öI�« Õu� U
?
NFM
?
B¹ w²�« WŠ«“ùUÐ d
?
OG
?
²�« «c¼
WDݫuРU�U9 Wײ
?
H�« oKž r²¹ U�bMF� ÆWKš«b�« «—Uýù«
wKš«b�« w
?
�JF�« jG
?
C
?
�« ÍËU
?
?
²¹ ÆÆ»ö
??
I�« Õu�
Æ
P
s
—bB*« jG{ l�
©
P
o
wł—U)« jGC�« w�U²�UÐË®
WŠ«“≈ wB
?
�√ bMŽ® U�U9 WŠu²
?
H� Wײ
?
H�« ÊuJð U�bMŽË
WL
?
O� w�≈ h�UM²¹ w�JF�« jGC�« ÊS
?
� ÆÆ©»öI�« ÕuK�
©wKH
?
��« X¹e�«÷u
?
Š® WŽu�U
?
³�« jG
?
{s� »d²
?
s� UNÝUO
?
� bMŽ »öI�« Õu� WŠ«“≈ Íb� ÊuJ¹Ë Æ
Sump
×U)« jGCK� —«uA*« q�U� vKŽ ‰uB×K� W¼uH�« bMŽ
∞[∞± s� q�√ U¼—«bI� WŠ«“≈ d³²Fð ÆÆö
?
¦L� ÆÎ
«bł «dOG�
Æ•µ Á—«bI� ×U)« jGC�« w� dOGð ÃU²½ù WO�U�3
w²¹UN½ 5
?
Ð ULO
?
� WDÝu²*« U
?
Š«“ù« —uBð sJ1Ë
WOzUÐd
?
N� …dz«bÐ qz«u
?
�K� bNł ∆e
?
−� U
?
N½Q�Ë ÆÆÍb*«
ÆÆdþUM²�« «c¼ w�Ë Æ©≥® r
?
�— qJA�« 5³¹ U
?
L� W
?
¾
?
�UJ�
W�öF�« ÊuJ� ÆÆ
Nonlinear
WODšô qz«u��« W�ËUI� ÊuJð
ÊuJðË ÆW
?
OF
?
OÐdð W�ö
?
Ž
Flow
o�b²�«Ë j
?
GC�« 5Ð
»öI�« Õu� WŠ«“≈ qÐUI�
P
o
×U)« jGC�« 5Ð W�öF�«
w�≈ UNK
?
¹u%sJ1 ÆÆ…dO
?
³� W
?
ł—bÐ WODšô W
?
�öŽ ÆÆ
X
WO
?
�JŽ W¹cG²� VÝUM� o
?
O³Dð o¹dÞ sŽ WODš W
?
�öŽ
W¼uH�« d
?
³J* WOÝU
?
Ý_« UIO
?
³D²�« s�Ë ÆW³�U
?
Ý WODš
W�bš d³J� w� ÂbI²� d³J
?
� WKŠdL� t�«b�²Ý« ÆÆWÐöI�«
Ułdš »uKD*« ÊuJ¹ U
?
�bMŽË ÆqŠ«d*« wzUMŁ vJO�Ë—bO¼
«d³J� ‰ULF²ÝUÐ
Push - Pull
wÐc'« wF�b�« ŸuM�« s�
≠ …œU
?
Ž ≠ qL
?
?
�ð w²�«Ë W¹“U
?
G�« «d
?
³J*« ≠ ≤
∫UNM�Ë ÆÆ¡«uN�«
ÆWÐöI�« W¼uH�« ≠
Æ¢«b½«uJ�«¢ ≠
ÕdA�U
?
Ð «d³J*« iFÐ wK¹ U
?
LO
?
� ÷dF
?
²�½Ë
∫ÕUC¹ô«Ë
Fluid Amplifiers
Jet Pipe Amplifier
ÀUHM�« »u³½_« d³J� Âb�²�¹
UNM� Ãd�¹ ÆÆWŠ«“û� WKÐU
?
I�« WŁUHM�« VOÐU½_« s� Î
UŽu½
÷dGÐ 5²×
?
²� w�≈ UN−²
?
� lHðd� jG{ vKŽ X¹“
l�b�« W
?
O
?
�Uš t� Ãd
?
)« s� Ÿu½ vK
?
Ž ‰uB
?
w� WÐu
?
³½_« Êu
?
Jð U
?
�bMF
?
� Æ
Push-Pull
»c
?
'«Ë
5¹ËU�
?
²� ÊUO
?
ł—U)« ÊUDGC�« Êu
?
J¹ ÆÆnB²M*«
rJ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%
XŁb
?
Š «–≈ ULMOÐ ÆÆÎ
U
?
�U9
lHðd¹ ÆÆWÐu
?
³½ö� WŠ«“≈
iH�M¹Ë 5DGC�« bŠ√
d¹œU
?
I� b
?
L²F
?
ð Ædšü«
W�ËU
?
I� vKŽ ◊u
?
GC�«
ÆqL(UÐ ’U)« qzU��«
U
??
I
??
O
??
³D
?
²�« s�Ë
ÆÆd³J*« «c
?
N� WO
?
ÝUÝ_«
ÂbI²� d³JL
?
� t�«b�²Ý«
d
?
³J� w�
Preamplifier
vzUMŁ vJO�Ë—bO¼ W�bš
Two-Stage
q
?
Š«d
?
Servo Am- Hydraulic
r�— qJA�« 5³¹ Æ
plifier
W
?
OKš«b�« W³
?
O�d
?
²�« ©±®
Æd³J*« «cN� WD�³*«