Page 31 - 110

Basic HTML Version

œb% r�'« s� —UOð ÃËd�Ð …d¼UE�« dI²�ðË ÆÆq�U�
bN
?
łË r�'UÐ jO;« Í“U
?
G�« jÝu�« ·Ëdþ t²L
?
O�
¢U½Ë—uJ�«¢ m¹dH²Ð …d¼UE�« pKð ·dFðË Æt�H½ r�'«
W�U¼Ë 5MDÐ eOL²ðË ÆÆUH½¬ U½d
?
�– UL� w�UN�« m¹dH²�« Ë√
sJ1Ë ÆÊUOŠ_« iFÐ w� X¼U
?
³�« wzuC�« Z¼u²�« s�
dOž WOM�“ …d²
?
H� dL²�ð Ê√ ¢U½Ë—uJ�«¢ m¹dHð …d¼UE�
Àb% b�Ë ÆwzUÐdNJ�« —dA�« …d¼Uþ ·ö�Ð ÆÆ…œËb×�
ÆWFD
?
I²� …d
?
OB
?
� «—U−
?
H½« qJý vKŽ …d¼UE�« pKð
q�√ ¢U½Ë—uJ�«¢ m¹dH
?
²� W³ŠU
?
B*« W�UD�« Ê√ kŠö¹Ë
b� U
?
L� ÆwzUÐd
?
NJ�« —dAK
?
� W³ŠU
?
B*« pKð s� dO
?
¦JÐ
Ê√ ÆÆbN'« w� b¹bA�« ŸUHð—ô« ôUŠiFÐ w� Àb×¹
—dA�« qJý vKŽ m¹dHð w�≈ ¢U½Ë—uJ�«¢ …d¼Uþ ‰uײð
ÆwzUÐdNJ�«
:Brush Discharge
wýdH�« m¹dH²�« ≠ ≥
ÆÆwýdH�« m¹dH²�«
BS5958 : Part 1
WH�«u*« X�dŽ
q�u� dO
?
ž r�ł s� wJOðU²ÝËd
?
N� m¹dHð t½√ vKŽ
«c¼ Àb×¹Ë ÆWK�u� …œU� s� dš¬ r�ł w�≈ Êu×A�
…dOB� WOzUÐdN� UG¹dHð qJý vKŽ m¹dH²�« s� ŸuM�«
UŠU�� ‰öš s� —bBð ÆÆwzUÐd
?
NJ�« —dAK� WNÐUA�
dOž r�
?
'« `DÝ vKŽ UNCFÐ sŽ WKBHM� …d
?
OG�
cšQ¹ m¹d
?
H²�« Ê√ w�≈ ÆÆW
?
OL�
?
²�« pKð lłdðË Æq�u*«
ÊU
?
� «–≈ U� W�U
?
Š w�Ë Æ
Brush
W
?
ýdH�« t
?
³
?
A¹ qJý
Ê√ sJL*« sL� ÆÆ·dŠ_« œU
?
Š Ë√ Î
U³Ðb� q�u*« r�'«
vKŽ ¢U½Ë—uJ�«¢ m¹d
?
Hð qJý wýdH�« m
?
¹dH²�« c
?
šQ¹
w� m¹dH²�« s� ŸuM�« «c¼ V³
?
�²¹ b�Ë Æq�u*« r�'«
W¹“U
?
G�« ◊UÝË_« w� «—U
?
−H½ô«Ë oz«d
?
(« dÞU�
?
rž— m¹dH²K� W³ŠUB*« W
?
�UD�« V³�Ð ÆÆ—U−H½ö� WKÐUI�«
lO
?
Lł w� ‰u
?
ł wKK� ¥ …œUŽ Íb
?
F²ðô U
?
?
LO
?
� Ê√
Æ©µ¨¥ 5�Ëb'« lł«—® ‰«uŠ_«
Ignition Energy
WHK²<« tŽ«u½√ lOL
?
−Ð wzUÐdNJ�« m¹dH²�« Ê√ ÆÆU½d�–
w� V³�²ð Ê√ UNMJ1 WOzUÐdN� W�UÞ vKŽ tKš«œ Íu²×¹
ÆÆU½d�– UL� Æm¹dH²�« «c¼ t�öš d1 Íc�« jÝu�« ‰UFý≈
ÊuJ¹ b� —U
?
−H½ô« Ë√ ‰U
?
F²ýö� qÐU
?
I�« jÝu�« «c¼ Ê√
W�U
?
Š w� ‰UF
?
²ýö� WKÐU
?
� …œU� l� ¡«u
?
N�« s� UDOKš
Ë√ W³K� …œU� —U³ž s� WÐU
?
×Ý Ë√ qzUÝ —U�Ð Ë√ W¹“Už
wzUÐdNJ�« —dA�« q¦1Ë Æ¡«uN�« w� WI�U
?
Ž ÁdOG�·UO�√
Ÿ«u½√ dDš√Ë r¼√ ÆƉËeF
?
� q�u� r�
?
ł s� —œUB�«
wJ�Ë Æ «—U−H½ô«Ë oz«d×K� V³
?
�*« wzUÐdNJ�« m¹dH²�«
◊ËdA�« d�«u
?
²ð Ê√ V−¹ —U−H½ô« Ë√ ‰UF
?
²ýô« Àb×¹
UM×A�« r�«dð …d¼UE� W
?
−O²½ W¾ýUM�« œu
?
N−K� WOD/
©¥® r�— ‰Ëb'« wDF¹Ë ÆWOŽUMB�« UOKLF�« iFÐ w�
…d�Ð_« iFÐ ‰U
?
Fýù W�“ô m¹d
?
Hð W�UÞ q�_ UL
?
O�
Ác¼ ©µ® r�— ‰Ëb'« wDF¹ U
?
L� ÆWO
?
ŽUMB�« «“UG�«Ë
w� W
?
�b
?
�²
?
�*« œ«u*« iF
?
Ð ·UO�√Ë —U
?
³
?
G� rO
?
I�«
pKð w� …œ—«u�« rO
?
I�« s� 5³
?
²¹ ÆWH
?
K²<« U
?
ŽUMB�«
≤µ∞ WLO
?
IÐ wzUÐdN� —dý m¹d
?
Hð W�UÞ Ê√ ÆƉ˫b'«
lOLł w� —U
?
−H½« Ë√ ‰UFý« À«bŠô WO
?
�U� ‰uł wKK�
U
?
OKL
?
F�« iF
?
Ð Ê√ ÆÆp�c
?
� `C
?
²¹ Æ…—u
?
�c*« œ«u*«
wzUÐdN� m
?
¹dHð À«bŠ≈ vKŽ …—œU� ÊuJð b� W
?
OŽUMB�«
sJ1Ë Æ¡«u
?
N�« w� rÝ ±∞ w�≈ qBð W
?
�U
?
�� ‰ö
?
š
?
ŠUB*« WOzUÐd
?
NJ�« W�UD�« Ê√ ÆÆW
?
�UŽ WH
?
BÐ ‰uI�«
UNMJ1ô ÆÆ· ±µ∞∞ s� q�√ bNł ‚d� sŽ " U½ —dA�
ôË ÆÆW
?
O½uÐd�Ë—b
?
ON�« «“U
?
G�« w� o¹dŠ Í√ À«b
?
Š≈
»—U−
?
²�« X²³Ł√ b
?
�Ë ÆdDš Í_ «—bB
?
� p�cÐ d³
?
²Fð
«b�²Ý« o¹dÞ sŽ® 5−��_« eO�dð …œU¹“ Ê√ ÆÆp�c�
W�“ö�« W�UD�« WLO
?
� iHš v�« ÍœR¹ ©ö¦� jž«uC�«
dÞU<« ‰UL²Š« s� b¹e¹ U2 ÆƉUF²ýû�
—dA
?
�UÐ WK� UL
?
N� 5²DI½ w�≈ dO
?
A½ Ê√ UM¼ œu½
‰U
?
?
ý« Àb
?
×¹ Ê√ sJ1 ô t½√ ÆÆw�Ë_« ÆÆwzUÐd
?
NJ�«
œ«“ ULN� Í“U
?
G�« œu�u�«Ë ¡«uN�« s� jOKš Í√ qš«œ
lIð W³�MÐ jOK)« «c¼ ÊU� «–≈ ô≈ ‰UF
?
²ýù« W�UÞ WOL�
ÆÆWO½U
?
¦�« WDIM�« ƉUF²
?
ýû� wKŽ_«Ë w½œ_« s¹b(« 5Ð
”u
?
I�«Ë
Spark
—d
?
A�« 5Ð d
?
O
??
³
?
� ‚d
?
� „UM¼ Ê√
5Ð …œU
?
Ž Àb×
?
¹ —dA�U
?
� ÆÆ
Electric Arc
wzUÐd
?
NJ�«
‚d� U
?
LNMOÐ UL
?
NCFÐ sŽ ö�√ 5
?
�uBH� 5L
?
�ł
‰UB
?
H½« bMŽ wzUÐd
?
NJ�« ”uI�« Àb
?
×¹ ULMOÐ ÆÆb
?
w� UL� U
?
LN�öš wzUÐdN
?
� —UOð d1 5O½bF
?
� 5L�ł
Ë√ …dz«œ lÞU
?
� WDÝ«uÐ W
?
OzUÐd
?
N� …dz«œ `
?
²� W�U
?
Š
Àb×¹ b�Ë ÆwzUÐdN
?
J�« —UO²�« —Ëd� ¡UMŁ√
Fuse
dNB�
»d
?
²
?
I¹ U�bMŽ W
?
O
?
�JŽ W
?
I¹dDÐ wzUÐd
?
NJ�« ”u
?
I�«
…dýU³� ULN��öð q³� ULNCFÐ s� Êö�u� ÊU×DÝ
ÆULN�öš wzUÐdNJ�« —UO²�« —Ëd�Ë
:Corona
U‡‡½Ë—u‡‡J�« ≠≤
Æ¢w�UN�« m¹dH²�«¢ kH� U½UOŠ√ ¢U½Ë—uJ�«¢ vKŽ oKD¹
Íc�« wzUÐd
?
NJ�« m¹d
?
H
?
²�« s� Ÿu
?
½ w¼ …d¼UE�« Ác¼Ë
r�ł Ë√ ÆÆÎ
«bł r−(« dOG� q�u� r�ł s� —bB¹
…b¹b
?
ý·«uŠ Ë√ `DÝ√ Ë√ …œU
?
Š «¡u²½ tÐ q�u
?
m¹dHð Àb×¹Ë Æ«bł dOG�”uIð dD� nBMÐ ”uI²�«
dš¬ r�
?
ł w�≈ q�u*« r�'« `DÝ s� ¢U½Ë—uJ�«¢
jÝu�« w� ÁbI�Ë t²²
?
Að r²¹ b� Ë√ ÆÆt� —ËU−� q�u�
b¹bý ŸUHð—« …d¼UE�« pKð VŠU
?
B¹Ë Ær�'UÐ jO;«
b�u*« œU
?
(« `D��« ‰uŠ wzUÐd
?
NJ�« ‰U:« …b
?
ý w�
‰bF
?
0 wzUÐdNJ�« ‰U
?
:« …býiH
?
�Mð rŁ ÆÆU½Ë—uJK�
s¹Q²
?
¹ UL� Æ`D��« «c
?
¼ sŽ W�U�*« …œU¹“ l
?
� l¹dÝ
vKŽ s¹Q
?
²�« p�– bŽU
?
�¹ YO
?
Š `D�K� —ËU:« “U
?
G�«
¢WOzUÐdNJ�« UM×A�« s� qO
?
Ý¢wzUÐdN� —UOð ÃËdš
l� s¹Q
?
²�« p�– …býiH
?
�MðË Æq�u*« r�
?
'« s�
dO
?
ž s¹Q²�« `³B¹ Y
?
OŠ ÆÆr�'« `DÝ sŽ œU
?
F²Ðô«
V−O� ÆÆ«—U�Ð Ë√ «“Už œu
?
�u�« ÊU� «–≈ U� W�UŠ w� ≠ µ
w½œ√ bŠ 5Ð ¡«uN�«Ë œu�u�« 5Ð r−(UÐ W³�M�« lIð Ê√
wKŽ_« b
?
(«Ë w½œ_« b(« rÝUÐ ÊU
?
�dF¹ wKŽ√ b
?
ŠË
ƉUFýö�
‰U
?
F
?
²ýô« s� ö
?
� Ê√ w�≈ ÆÆUM¼ …—U
?
ýô« —b
?
&
Æb��R�Ë œu�Ë 5Ð wzUOL
?
O� qŽUHð WOKLŽ ÆÆ—U−H½ô«Ë
ÆÆŸd
?
Ý√ ÊuJ¹ —U−
?
H½ô« W�U
?
Š w� qŽUH
?
²�« «c¼ Ê√ ô≈
Włu� qJý vKŽ WOJO½UJO� W�UÞ Z²M¹ t½√ w�≈ W�U{ôUÐ
w²�« W¹—«d
?
(« W�UD�« vK
?
Ž …ËöŽ ÆÆWK�KšË jžU
?
VŠUB¹ U
?
L� Æ—U−H½ô«Ë ‰U
?
F²ýô« w²�U
?
Š w� b�u²ð
ÆWOzuC�« W�UD�« s� —b� ÆÆ5²�U(«
‰UFýô W�“ö�« W�UD�« 5Ð W�öF�« ©∂® qJA�« 5³¹
ÆÆkŠö½Ë Æ¡«uN�« w� œu�u�« eO�dð W³�½Ë Í“Už œu�Ë
sŽ W³
?
�M�« pKð Xłdš «–≈ r²¹ Ê√ qŽU
?
H²K� sJ1 ô t½√
w½œ√ q¦9Ë Æ‰U
?
F²ýö� wKŽ_«Ë w½œ_« s
?
¹b(« ‚UD½
jOK)« ‰UFýô W�“ô W�UÞ q�√ WLO� wM×M*« vKŽ WDI½
pKð d³²Fð YOŠ ÆÆWMOF
?
� eO�dð W³�½ bMŽ Àb% w²�«Ë
—U³
?
GK� W³�
?
M�UÐ U�√ ÆeO
?
�d²�« s� WL
?
O� dDš√ W
?
³�M�«
v� d³�√ Êu
?
Jð W�“ö�« ‰UFýô« W�U
?
Þ ÊS� ÆÆ·UO�ô«Ë
—U³G�« U
?
LO�ł 5�
?
�²� WłUŠ œu
?
łu� Î
«dE½ …œUF�«
WÐU
?
×��« ‰U
?
F
?
ý≈ W�U
?
Þ WL
?
O
?
� ÕË«d²ðË Æ·U
?
O�ô«Ë
Ë√ ‰u
?
ł wKK� µ∞∞∞ Ë ‰uł wK
?
K� ≤ 5Ð ÆÆW¹—U³
?
G�«
…dO³� W³�MÐ —U³
?
G�« ‰UFý≈ W�UÞ bL²FðË Æp�– s� wKŽ√
W¹—U
?
³
?
G�« WÐU
?
×
?
��« w� …œU*« U
?
¾¹e
?
ł r−
?
Š vKŽ
pKð iH�Mð YOŠ ÆÆwzU
?
OLOJ�« UN³O
?
�dð w�≈ W�U{ùUÐ
ÆWÐU×
?
��« qš«œ UL
?
O�'« r−
?
Š÷UH�
?
½UÐ W�UD�«
?
��« Íb
?
Šù WO
?
D/ UL
?
O
?
� ©∂® ‰Ëb
?
'« wDF¹
ÆW¹—U³G�«
ʬ w� W
?
FL
?
²−� W
?
Oðü«
∫ bŠ«Ë
WKÐU
?
� …œU� œu
?
łË ≠ ±
vKŽ ©œu�Ë® ‰U
?
F²ýö�
Ë√ —U
?
�Ð Ë√ “U
??
ž qJý
Ë√ —U
?
³
?
G�« s� WÐU
?
×
?
Ý
Æ·UO�_«
…œU
???
� œu
???
łË ≠ ≤
“Už qJývKŽ …b
?
��R�
Æ©…œUŽ ¡«uN�« 5−��√®
‰UFý≈ W
?
�UÞ œułË ≠ ≥
5Ð qŽUH
?
²�« ¡b³� WO
?
�U�
Æb��R*«Ë œu�u�«
Íu� f�öð œułË ≠ ¥
œu
??
�u�« 5Ð oO
??
B�Ë
W
??
�UÞË b
??
??
�R*«Ë
ƉUFýô«