Page 30 - 110

Basic HTML Version

‰UFýù« W�UÞ œUL²Ž≈ ∫ ©∂® r�— ‰Ëbł
W¹—U³G�« WÐU×��« w� ULO�'« r−Š vKŽ
¢d²�ËdJO�¢ rO�'« r−Š
±∂∏∞ ≠ ∑±∞
∑∞π ≠ ≥µµ
≥µ¥ ≠ ±∏∞
±∑π ≠ ±∞µ
±∞¥ ≠ µ≥
µ
¢‰uł vKK�¢ ‰UFý≈ W�UÞ q�√
µ∞∞∞ s� vKŽ√
µ∞∞ ≠ ≤µ∞
≤µ∞ ≠ µ∞
±∞ s� q�√
±∞ s� q�√
µ∞∞
E = 0.5 QV = 0.5 CV
2
.....................................
©≤®
∫YOŠ
Æ¢‰uł¢ m¹dH²�« W�UÞ WLO�
:E
Æ¢Âu�u�¢ q�u*« vKŽ WOzUÐdNJ�« WM×A�« WLO�
:Q
w� t½√ ÷d
?
²H½ ÆÆÂU�—_UÐ Î
U
?
ÝU�
?
Š≈ wDF½ wJ�Ë
w½bF� ¡UŽË ¡q� r²¹ ÆÆWMOF� …œU� o×Ý UOKLŽ ÍbŠ≈
‰ö
?
š s� …œU*« pKð ‚u
?
�
?
0÷—ô« sŽ ‰ËeF
?
WOD/ W
?
LO
?
� ÷dH½Ë Æ
Grinding Unit
o×��« …bŠË
WLO
?
� w¼Ë ÆÆ©±® W�œUF*« w�
(I =10
-7
A)
s×A�« —UO²�
Í√ q¦9 ôË U�öÞ≈ ÊU
?
�½ô« UNÐ dFA¹ ô «b
?
ł WKO¾{
¡U
?
Žu�« «c¼ Ê√ ÷d
?
� vKŽË ÆqJý ÍQÐ t
?
OKŽ …—uDš
W�ËU
?
I� o¹dÞ sŽ ÷—_« sŽ Î
«b
?
Oł ‰ËeF
?
� w½bF*«
w½bF*« ¡UŽu�« WFÝ Ê√Ë
(R=10
12
Ohm)
UN²LO� WO�UŽ
t
?
O�≈ qB¹ Ê√ sJ1 bN
?
ł wB�√ ÊS
?
� ÆÆ
(C = 50 pF)
s� ©wzUN½ ô® Î
«bł q¹uÞ s�“ —Ëd� bFÐ w½bF*« ¡UŽu�«
∫©±® W�œUF*« s� tOKŽ ‰uB(« sJ1 ¡q*« WOKLŽ ¡bÐ
V
max
= IR = (10
-7
) .(10
12
) =100 kV
wB�√ U�√ Æ· „ ±∞∞ w�≈ lHðd¹ ¡UŽu�« bNł Ê√ Í√
s� UNOKŽ qB×M� wzUÐdNJ�« —dA�« UNKL×¹ m¹dHð W�UÞ
∫ ©≤® W�œUF*«
E
max
= 0.5 CV
2 max
= 0.5 (50x10
-12
) .(10
5
)
2
= 250 mJ
W�“ö�« ¡U
?
Žu�« vKŽ WL�«d
?
²*« WOzUÐd
?
NJ�« WM×A�«Ë
∫w¼ m¹dH²�« À«bŠô
Q
max
= CV
max
= 5 x 10
-4
¡UŽu�« bNł Ê√ kŠö½ ÆÆÂU
?
�—_« W�œ√ vKŽ ·dF²K�Ë
W�UÞ ÊS
?
� ÆÆp�– rž—Ë Æ«bł W
?
O�UŽ …—uB
?
Ð lHð—« b�
q¦9 ô WL
?
O� w¼Ë ÆƉuł wKK� ≤µ∞ ÍËU�ð m¹d
?
H²�«
«–≈ …—uD)« …b¹bý UN½√ ô≈ ÆÆÊU
?
�½ù« …UOŠ vKŽ «dDš
Ë√ —U³
?
ž Ë√ Í“Už jÝË jÝË ‰ö
?
š m¹dH
?
²�« «c¼ -
UL
?
O� ©≥® r�— ‰Ëb'« wDF¹ ƉU
?
F²ýö� WKÐU
?
� ·UO�√
Charge Transfer
d
?
Ož d
?
š¬ U
?
L�
?
ł Êu
?
×A
?
� r�
?
ł f�ô «–≈
`L�ð U� —bIÐ WM×
?
A�« ÊUL�²I¹ ULN½S
?
� ÆÆÊu×A�
«—bB� ÆÆ…d¼UE�« pKð q¦9Ë ÆU
?
LNM� q� WOKO�uð tÐ
bFÐ - U� «–≈Ë ÆwJOðU²ÝËd
?
NJ�« s×AK� U�U¼Ë ôUF�
WM×
?
A�« ÊS
?
� ÆÆ÷—_UÐ 5
?
L
?
?
'« qO
?
�uð p�–
5L�'« UðœU� X½U� «–≈ q�UJ�UÐ ÷—_« w�≈ »d�²ð
…d¼U
?
E�« Ác¼ ©≥® r�— q
?
JA�« 5³
?
¹ Æ5²K�u
???
…d¼UE�« pKð q¦
?
9Ë Æ5K�u
?
� 5L�
?
' W
?
³
?
�M�UÐ
oO
?
ŠU
?
�*«Ë qz«u
?
��« W�U
?
Š w� …—uDš —b
?
B
?
V�²Jð YOŠ ÆÆ‘Uý— W¼u
?
� s� WF�bM*« «“UG�«Ë
¡UMŁ√ ‘U
?
ýd�« —«b−Ð UN
?
�UJ²Šù W
?
−O
?
²½ UN²
?
M×ý
WK�UŠ ‘Uýd�« W¼u� s� Ãd
?
�ð rŁ ÆÆtKš«œ UNŽU�b½√
ÆtÐ ÂbDBð dš¬ r�ł w�≈ UNKIMð YOŠ ÆÆWM×A�« pKð
pKð q¦9 Æd
?
O
?
š_« r�
?
'« «c
?
¼ s×
?
ý p�cÐ r²¹Ë
s� YOŠ ÆÆoz«d(« —œUB� s� U
?
�U¼ «—bB� WOKLF�«
W¼u� s� ×U)« “UG�« ÊU
?
� u� w²Š UNŁËbŠ sJL*«
b
?
O�
?
�« w½UŁ s� ‰UF
?
²
?
ýû� qÐU� d
?
Ož ‘U
?
ýd�«
Ë√ ¡«u
?
N�« jž«u
?
{ ôU
?
Š w� w²
?
Š Ë√ ÆÆÊuÐdJ�«
©¥® r�— qJA�« 5³
?
¹Ë Æp�– d
?
O
?
ž Ë√ ‘d�UÐ ¡öD�«
Æ…d¼UE�« pKð ÀËbŠ WOHO�
Retention And Relaxation Of Charges
r�'« wKŽ WL
?
�«d²*« WOzUÐdNJ�« UM×
?
A�« t−²ð
Ë√ ÁdýU³� …—uBÐ U�≈ ÆÆÃU�b½ô« …œUŽ≈ w�≈ Êu×A*«
«–≈Ë ÆÃU�b½ô« «c¼ lM� r²¹ r� U� ÆÆ÷—_« o¹dÞ sŽ
UN½S� ÆÆq�u� dOž r�ł wKŽ WL�«d²� WM×A�« X½U�
WO�U
?
F�« W�ËUI*« V³
?
�Ð r�'« wKŽ W
?
�³²
?
×� qEð
wKŽ WM×
?
A�« ”U³²
?
Š« WO½UJ�ôË Ær�
?
'« «c¼ …œU*
p�c�Ë ÷—_« sŽ t�e
?
Ž ÂeK¹ t½S� ÆÆq�u
?
� r�ł
dOž jÝË o¹dÞ sŽ Íd
?
š_« WK�u*« ÂU�łô« sŽ
b
?
ł«uð V−¹ t½√ ÆÆ U
?
Ý«—b�« X²
?
³Ł√ b
?
�Ë Æq�u
?
r�'« 5Ð ÂË√ Êu
?
OK� sŽ UN
?
²LO
?
� qIð ô W�ËU
?
I�
lM� sJ1 wJ� ÆÆ÷—_«Ë WM×
?
AK� q�U
?
(« q�u*«
«“UG�« Ê√ rž—Ë Æ÷—ú� »d�
?
²�« s� WM×A�« pKð
Ê√ ô≈ ÆÆW¹œU
?
F�« ·ËdE�« w� WK�u
?
� d
?
Ož W
?
O
?
IM�«
w� WI�UF�« –«–d�«Ë qz«u��« «dD�Ë —U³G�« ULO�ł
UNÐ ÿUH²Šô«Ë WM×A�« ”U
?
³²Š« UNMJ1 «“UG�« pKð
WOKO�uð WLO
?
� sŽ dEM�« ·dBÐ «bł WK¹uÞ «d²H�
≠ ôU(« lOLł w�Ë ≠ p�– rž—Ë Æ ULO�'« pKð
‰bF0 Êu
?
×A*« r�
?
'« wKŽ s� WM×A�« »d
?
�²ð
WK�u*« dO
?
ž ÂU�ł_« U
?
�ËUI� WL
?
O� wKŽ bL
?
²F¹
…d¼UE�« Ác¼ ·d
?
FðË ÆUN
?
K� W�uEM*« w� …œu
?
łu*«
pKð WLO� b
?
L²Fð UL� Æ
Relaxation
¡Ušd²Ýô« rÝUÐ
…œU*« Ÿu½ U
?
N
?
L¼√ ÆÆ…b¹b
?
Ž q�«uŽ wKŽ U
?
�ËU
?
I*«
·uÝ U2 U¼dOžË WÐuÞd�« W
?
OL�Ë …—«d(« Wł—œË
ÆtMOŠ w� qOBH²�UÐ t�ËUM²½
b�«uð W
?
OŽUMB�« U
?
OKLF�« s� d
?
O¦� w
?
� Àb×¹
q�u� wKŽ r�«d²ð w²�« WOzUÐdNJ�« UM×AK� dL²��
Ë√ qzU�
?
� dL²
?
�� ÊU¹d
?
Ý W�UŠ w� U
?
L� ‰Ëe
?
F�
p�cÐ lHðd¹Ë ÆW�ËeF� WO½bF� W¹ËUŠ qš«œ ‚u×��
‰bF� 5Ð Ê“«u²�« oIײ¹ r� «–≈ ‰ËeF*« q�u*« bNł
©µ® r�— qJA�« 5³¹ ÆUNÐd�ð ‰bF�Ë WM×A�« r�«dð
Êu×A
?
� ‰ËeF� q�u* W¾�UJ*« W
?
OzUÐdNJ�« …dz«b�«
Êe�
?
� n¦J*« q¦1 YOŠ ÆÆWOJOðU
?
²ÝËdN
?
� WM×AÐ
V¹d
?
�ð —U�
?
� W�ËU
?
I*« q¦9 ULMOÐ ÆÆWM×
?
A�« pKð
q�u*« r�'« bNł wK
?
Ž ‰uB(« sJ1Ë ÆWM×A�«
∫W�œUF*« s�
V = IR [1 -e
-t/RC
] ...........................................
©±®
∫ YOŠ
Æ¢X�u�¢q�u*« r�'« bNł
:V
Æ¢ÂË√¢ V¹d�²�« W�ËUI�
:R
Æ¢œ«—U�¢ r�'« WFÝ
:C
Æ¢dO³�√¢ wJOðU²ÝËdNJ�« s×A�« —UOð
:I
Æ¢WO½UŁ¢ s×A�« ¡bÐ WE( cM� wCIM*« s�e�«
:T
b
?
Nł W
?
LO
?
� Ê√ ÆÆ©±® r�— W�œU
?
F*« s� kŠö½Ë
Æs×A�« s�“ …œU¹“ l� lHðdð q�u*«
Electrostatic Discharges
Ë√ VKB�« r�'« wKŽ W
?
�³²
?
;« WM×A�« d³
?
²Fð
Í√ w� Ë√ ÷— _« w� UNG¹dHð - «–≈ ÆÆdÞU�� qzU��«
Ÿu½ ·ö²šSÐ m¹dH²�« «c¼ d
?
OŁQð nK²�¹Ë Ædš¬ r�ł
Æm¹dH²�«
∫w�U²�« u×M�« wKŽ m¹dH
?
²�« s� WHK²�� Ÿ«u½√ błuð
Spark
—d‡‡‡A�« ≠ ±
ÂU�ł_« Ë√ qz«u��« 5Ð wzU
?
ÐdNJ�« —dA�« Àb×¹
t½QÐ Î
U
?
OLK
?
Ž —dA�« n�u¹ YO
?
Š ÆÆW
?
³KB�« WK�u*«
l� WO�UŽ W
?
�U¦� «– «—UOð qL×¹ dN³
?
� ¡u{ Ë– m¹dHð
wKŽ q�U
?
� s¹Qð À«b
?
Š≈
wzUÐdN
?
J�« —dA�« ‰uÞ
jÝu�« ‰ö
??
š q�UJ�UÐ
5Ð q�U
??
H�« Í“U
??
G�«
Àb×¹Ë Æ—d
?
A�« w�dÞ
U�bMŽ wzUÐd
?
NJ�« —dA�«
‰U
???
:« …b
??
ý b
?
¹eð
5L�'« 5Ð wzUÐdNJ�«
·dFð WMO
?
F� WL
?
O� sŽ
—U
???
O
??
N½ô« …b
???
b
?
L
?
²
?
Fð ÆÆw
?
zUÐd
?
NJ�«
…u−H�« ‰uÞ wKŽ UÝUÝ√
mK³ðË ÆWK�U
?
H�« W¹“UG�«
—U
?
O
?
N½ô« …b
?
ý WL
?
O
?
¡«u
?
N�« w� w
?
zUÐd
?
NJ�«
p
??
�–Ë ÂØ· „ ≥∞∞∞
W¹u
??
²
??
�*« `
?
DÝx�
q
?
I¹ô w
?
²
?
�« W
?
¹dz«b
?
�«
±∞ sŽ U
?
¼dD� n
?
WLOI�« pKð b¹eð b�Ë Æ3
‰uÞ ÷UH
?
�½« l� öOK�
ÆW
??
Oz«u
?
N
?
�« …u
?
??
H�«
r�— qJA�« w�≈ Ÿułd�UÐ
—d
?
A
?
�« Ê« b
?
$ ÆÆ©µ®
W
?
�UÞ qL×¹ wzUÐd
?
NJ�«
∫W�öF�UÐ wDFð m¹dHð