Page 28 - 110

Basic HTML Version

f�ö²�UÐ »dNJ²�« …bý qO�œ ∫©≤® r�— ‰Ëbł
¡«dH�«
X¹ôUJ³�«
“uKOK��« U²OÝ«
ÃUłe�«
eð—«uJ�«
UJ¹U*«
·uB�«
d¹d(«
sDI�«
…œU*« r�—
±
¥
µ
π
…œU‡‡‡*«
VA)«
ÃUF�«
U−Mð«d�«
ÊœUF*«
d²�O�u³�«
5KO¦¹≈ v�u³�«
ÊuKHO²�«
“uKOK��« «d²½
…œU*« r�—
±∞
±±
±≤
±≥
±¥
±µ
±∂
±∑
…œU‡‡‡*«
…œU*« vL�— 5Ð ‚dH�« …œU¹eÐ b¹eð »dNJ²�« …bý
UOzUÐdN� W�œU
?
F²*« ÂU�ł_« Ê√ ÆÆ·ËdF*« s�Ë
b
?
N' W
?
³�M�UÐ d
?
HB
?
K� U¹ËU�
?
� U¼bN
?
ł ÊuJ¹
WM×
?
A� r�
?
'« »U
?
?
²
?
�« bMŽ t½√ ô≈ ÆÆ÷—_«
Ë√ Vłu*UЮ lH
?
ðd¹ Áb
?
N
?
ł ÊS
?
� ÆÆW
?
OzUÐd
?
N
?
WL
?
O� rJ%Ë Æ÷—_« bN
?
' W³�M
?
�UÐ ©V�U��UÐ
ÆÆ
"Q = CV”
…dO
?
NA�« W
?
�öF
?
�« ÆÆbN'« ŸU
?
Hð—«
ÆÆÂu�uJ�UÐ r�'« vKŽ WM×A
?
�« WLO� ¢
Q
¢ YOŠ
ÆÆ÷—ú� W³
?
�M�UÐ œ«—UH�UÐ r�'« W
?
FÝ ¢
C
¢ Ë
ÆX�uH
?
�UÐ ÷—ú� W³
?
�M�UÐ r�'« b
?
Nł ¢
V
¢Ë
Êu×A*« r�'« 5Ð U
?
C¹√ W�öF�« Ác¼ Íd�ðË
YOŠ ÆÆÊu×A� Ë√ Êu×
?
A� dOž dš¬ r�ł Í√Ë
Æ5L�'« 5Ð WO³�M�« rOI�« WIÐU��« UOLJ�« q¦9
iFÐ WF
?
�� WOD/ ULO
?
� ©±® r�— ‰Ëb'« wDF¹
œ«—U� uJO³�«®¢
pF
¢ œ«—U�uJO³�UÐ WK�u*« ÂU�ł_«
Æ©œ«—U�
±≤≠
±∞ Ω
vKŽ W
?
OzUÐdNJ�« UM×
?
A�« r�«dð …œU¹“ ÍœR¹
p�c�Ë ÆÆ÷—ú� W³�M�UÐ ÁbNł l�— w�≈ ÆÆr�'«
d
?
Ož tM� W
?
³¹d
?
I�« Ídš_« ÂU
?
?
łö� W³
?
�M�UÐ
b(« w�≈ ŸUHð—ô« «c¼ WLO
?
� qBð b�Ë ÆW½u×A*«
wzUÐd‡N
?
� —d‡ý ÀËb
?
Š w� V³
?
�²¹ b
?
� Íc�«
U2 ÆÆjO;« Í“U
?
G�« jÝu�« w�
Spark
Electric
ÀbŠ «–≈ …dODš oz«d
?
ŠË «—U−H½« w�≈ ÍœR¹ b�
qÐU
?
� Í“U
?
ž jÝË w� wzUÐd
?
NJ�« m¹d
?
H
?
²�« «c¼
ÆUL¼d
?
OžË ÊU
?
¦O*«Ë 5łË—bO
?
N�« q¦� —U
?
−H½ö�
¡UÐd
??
NJ�« …d¼Uþ ÊS
??
� ÆÆp�– s� fJ
?
F�« vKŽË
œ«d�_« vKŽ WO
?
IOIŠ …—uDš q¦9 ô W
?
OJOðU²Ýô«
YOŠ ÆÆW¹œUF�« WO�u
?
O�« WDA½ú� rN²Ý—U2 ‰öš
ÆÆ UI¹U
?
C*« iFÐË ÃU
?
Ž“ô« U¼dOŁQð Íb
?
F²¹ ô
Áe
?
N
??
ł√ vKŽ g¹u
??
Að …—u
?
� vKŽ d
??
NEðË
«dE½ ÆÆ…—U{ dOž WOzUÐdN
?
� W�b� Ë√ ‰U³I²Ýô«
r�«d²� W
?
³ŠU
?
B*« WOzUÐd
?
NJ�« W�UD�« ÷U
?
H�½ô
f�ö²¹ U�bMŽ ÆÆf�ö²�UÐ »dNJ²�« …d¼Uþ Àb%
w� 5²½u×
?
A� dOž 5²
?
HK²�� 5ðœU� s� ÊU
?
L�ł
YOŠ ÆÆU
?
LNC
?
FÐ sŽ p�– bFÐ Êö
?
BHM¹ rŁ q�_«
WM×
?
ý r�ł q� qL
?
×¹ Ê√ ‰UB
?
H½ô« bFÐ Àb
?
×¹
tMŽ WHK²��Ë dšü« r�'« WM×A� W¹ËU�� WOzUÐdN�
w×DÝ 5
?
Ð …d¼UE�« pKð Àb
??
%Ë ÆW
?
O
?
³
?
DI�« w�
qzU
??
Ý Ë√ ÆÆVK� r�
??
łË VK� r�
??
ł f�öð
«“UGK� sJ1 ôË ÆqzU
?
ÝË VK� r�ł Ë√ ÆÆqzUÝË
ÆWI¹dD�« ÁcNÐ UM×A�« qLŠ WOIM�«
Ë√ W
?
³K� U¾¹e
?
ł vKŽ “U
?
G�« Íu²
?
Š« «–≈ t½√ ô≈
pKð w� UM×A�« qLŠ tMJ1 t½S
?
� ÆÆtÐ WI�UŽ WKzUÝ
Àb×¹ Íc�«Ë Æf
?
�ö²�UÐ »dNJ²�« o
?
¹dÞ sŽ ‰U(«
s� ÊU³K� ÊUL�ł f�ö²¹ U�bMŽ t½√ u¼ ÆÆj³C�UÐ
vKŽË q�_« w� 5²½u×A� dO
?
ž 5²HK²�� 5ðœU�
W
?
OL
?
� ÊS� ÆÆ÷—_« b
?
N' W
?
³
?
�M�UÐ bN
?
'« fH½
ÍbŠ≈ s� qI
?
²Mð WOzUÐd
?
NJ�« UM×A�« s� …dO
?
G�
f�ö²�« `DÝ ‰ö
?
š s� Ídš_« …œU*« w�≈ 5ðœU*«
bMŽ l{u�« dI²�¹Ë Æf�ö²�« W�UŠ w� UL¼Ë ULNMOÐ
ÊUðœU*« `³
?
Bð YOŠ ÆÆw
?
zUÐdNJ�« Ê«eðô« s� W�U
?
Š
WM×A�« W³łu� UL¼«bŠ≈® WO�JŽ …—uBÐ 5²½u×A�
‚d� 5ðœU*« 5Ð b�u
?
²¹Ë Æ©WM×A�« W³�U
?
Ý Ídš_«Ë
Êü« U½—uBð u�Ë ÆjI� bŠ«Ë X�u
?
� œËbŠ w� bNł
w×DÝ qB� WO{«d
?
²�ô« dEM�« WNłË s� sJ1 t½√
ÆÆdH
?
B�« ÍËU�¹ s�“ w� UL
?
NCFÐ sŽ 5L
?
�'«
fHMÐ ÊUEH
?
²
?
×¹ ‰UB
?
H½ô« b
?
FÐ 5L
?
�'« ÊS
?
Æ5×D��« ‰UBH½« q³� UL
?
NOKŽ X½U� w²�« UM×A�«
UM�“ ‚dG²�ð 5×D��« ‰U
?
BH½« WOKLŽ Ê√ ÆÆl�«u�«Ë
ÆÆÀb×¹ Íc�«Ë ƉUB
?
H½ô« WŽdÝ X½U� ULN
?
� UMOF�
…u
?
� sL
?
C
?
²¹ qG
?
ý ‰cÐ W¹«b
?
³�« w� V−¹ t½√ u¼
5Ð …b�u
?
²*« »–U
?
−²�« …u
?
� vKŽ VKG
?
²K� W
?
�U�
?
�Ë
qG
?
A�« «c¼ sŽ Z²M¹ YO
?
Š ÆÆ5²HK
?
²<« 5²M×
?
A�«
qLF
?
¹ ÆÆ5ðœU*« 5Ð bN
?
'« ‚d� w� ŸUH
?
ð—« ‰Ëc³*«
bOF& Ë√ o�öð qJý vKŽ Ëb³ð UL� ÆÆ UM×A�«
fÐö*« p�c�Ë ÆÆW¹d¹d(«Ë WO�uB�« fÐö*« w�
pKð Àb
?
%Ë ÆWO
?
ŽUMB�« ·U
?
O�_« s� W
?
ŽuMB*«
YOŠ ÆÆ·U'« fID�« ‰öš d³�√ …—uBÐ d¼«uE�«
WK¹uÞ …d²H� dO�¹ Íc
?
�« h�A�« bNł lHðd¹ b�
·U
?
O�_« Ë√ ·u
?
B�« s� ŸuMB
?
� œU
?
?
Ý vKŽ
ÆÆX�u� ·ô¬ …d
?
AŽ s� »d
?
I¹ U� w�≈ WO
?
ŽUMB�«
«c¼ 5Ð wzUÐd
?
N� —dý À«b
?
Šô UO�U
?
� ÊuJ¹ U2
«–≈ ÷—_UÐ q�u
?
� d
?
š¬ r�
?
ł Í√Ë h�
?
A�«
W�b
?
BÐ ÁdF
?
A¹ U2 ÆÆ3≤ W�U
?
�� tM� »d
?
²�«
tŽu�ËË t
?
Že� w� V³�²ð b
?
� W¾łUH� W
?
OzUÐdN�
ÊuJð W³¹d� W
?
OzUÐdN� W�¬ Í√ vKŽ Ë√ ÷—_« vKŽ
ÆW�dײ�
ÍbŠSÐ WOzUÐdNJ�« UM×
?
A�« ÂU�ł_« V�²Jð
∫WOðü« ‚dD�«
Æf�ö²�UÐ »dNJ²�« ≠ ±
ÆwJOðU²ÝËdNJ�« Y(« ≠ ≤
ÆWM×A�« ‰UI²½« ≠ ≥
ÆWOzUOLOJ�« UOKLF�« iFÐ ‰öš ≠ ¥
W‡OJOðU²‡Ýô« ¡U‡Ðd‡‡NJ�«
Static Electricity
aymousa1@yahoo.com
W‡OJOðU²‡ÝËd‡N�
WOÐdNJ�« UF�K� WOD/ rO� ∫©±® r�— ‰Ëbł
WO½bF*« ÂU�ł_« iF³�
r‡‡‡‡‡�'«
≠ W¹ËbO�« œbF�« ≠ …dOGB�« ÂU�ł_« ≠
ÆÆÆ rOÞ«d)« U¼u�
© «u³F�«Ë ‰œ«d'«® …dOGB�« WOŽË_« ≠
Æd²� µ∞ v²Š
Æ©d²� µ∞∞ ≠ ≤µ∞® WDÝu²*« U¹ËU(« ≠
v½U³0 WÞU;« WL�C�« U½«e)« ≠
ÆW{—R�
ÆÊU�½ô« r�ł ≠
Æ «—UO��« ≠
"pF"
WF��«
≤∞ ≠ ±∞
±∞∞ ≠ ±∞
≥∞∞ ≠ µ∞
±∞∞∞ ≠ ±∞∞
≥∞∞ ≠ ±∞∞
µ∞∞