Page 22 - 110

Basic HTML Version

i‡O�u‡�« ”u‡‡� d‡ÞU‡‡��
Arc Flash Hazards
abbasalmaz7@aol.com
…—«d
?
Š Wł—œ «d
?
� ¥ ‰œU
?
Fð ÆÆÂÚ
±π¥µ∞ v�«
d
?
?
³ðË —U
?
N
?
B½« v�« ÈœRðË ÆÆfL
?
A�« `DÝ
‚ËdŠ v� V³
?
�²ðË ÆÆfÐö*« ‰UF²
?
ý«Ë ÊœUF*«
≠ iO�u�« ”u� s� «b
?
�√ ±∞ œËbŠ v� W²O2
Æ©±® r�— qJý
—U
?
−H½« v�≈ ÊœU
?
F*« d
?
�³
?
ðË —UN
?
B½« ÈœR¹
l�u0 jO
?
;« ¡«u
?
NK� vzU
?
?
� œb9 sŽ ¡výU½
Ułu
?
�Ë qzU¼ u� tMŽ Z²M¹ iO
?
�u�« ”u�
«—U
??
?
H½« tðb
??
ý v� v¼U
??
C¹ U0 jG
??
{
ÆÆnK²�UÐ Ê–_« WK
?
³Þ WÐU
?
�≈ tMJ1Ë ÆÆXO
?
�UM¹b�«
v�« —U−H½ô« sŽ " UM�« uB�« —«b
?
I� qB¹ bI�
ÆÆ—U
?
?
H½ô« s� Âb
?
� ≤ b
?
FÐ vKŽ q³
?
�¹œ ±¥∞
W
?
?
O²½ —U
?
O
?
N½ôUÐ 5²zd�« WÐU
?
�≈ vKŽ …Ëö
?
Ž
∞[π∏ v�« qB¹ jG
?
{ v
?
�« —b
?
B�« ÷d
?
F
?
²�
s� ◊uI��« v�« q�U
?
F�« l�bð b�Ë ÆÆ≤rÝØr−�
Êb
?
F*« U¹UEýË «dD� oKDMð b
?
�Ë ÆrK��« vKŽ√
W
?
ŽUÝØr� ±±≤µ v�« qBð W
?
Žd
?
�РdN
?
BM*«
Æ U−×ÝË WOFD� UŠËdłË WG�UÐ «—«d{√ W³³��
b�Ë Æ…dNBM*« œ«u*« s� W�UÝ …d�Ð√ YF³Mð b�Ë
WKÐU� «“Už œułË W�UŠ v
?
� UOŁ—U� d�_« `³B¹
s� »d
?
I�UÐ ‰UF
?
²ýö� WKÐU
?
� œ«u� Ë√ —U−
?
H½ö�
ÆiO�u�« ”u� l�u�
iO
???
�u�« ”u
???
� Àœ«u
??
Š l
?
M� VKD
?
²¹
WÝ«—bÐ «¡bÐ V½«u'« …œbF²� W¹U
?
�Ë WO−Oð«d²Ý«
WKL²
?
;« —UŁüUÐ «—Ëd� ÆÆiO�u�« ”u� dÞU
?
��
5K�U
?
F
?
�« W¹U
?
L
?
Š Z�«dÐ l
?
{ËË ÆÆtŁËb
?
Š s�
qO¼QðË V¹—bð w²
?
ŠË ÆÆÁdÞU
?
�� s� «b
?
F*«Ë
Ác¼ s� W¹UL(« «Ëœ√Ë fÐö� dO�uðË 5K�UF�«
W¹d¹cײ�« UI
?
BK*« l{Ë vKŽ …ËöŽ ÆÆdÞU<«
ÆWOzUÐdNJ�« UŠuK�« vKŽ
dÞU
?
�0 ÂUL
?
²¼ô« œ«“ ÆÆ…dO
?
š_« W½Ëü« v�Ë
Stan-
WOÝUO� dO¹U
?
F� dNþË ÆÆiO�u�« ”u�
b¹b
??
×
??
²�UÐË ÆÆdÞU
??
<« Ác¼ sŽ s
?
KFð
dards
Æ
NFPA 70E-2004 &IEEE 1584
Ê«—U
??
O
???
F*«
jЫu{ l{uÐ U�dý …bŽ X�U� ÆÆp�c� W−O²½Ë
W¹UL
?
(« «bF
?
� ‰UL
?
F²Ýô …œb
?
A�Ë W
?
�—U�
Personal Protective Equipment
WOB
?
�A�«
wKŽ V
?
−¹ v²�« «¡«d
???
łù« p�c
??
�Ë ÆÆ
(PPE)
”u�Ë WO�UF�« œuN'« oÞUM� v� UNŽU³ð« 5K�UF�«
ÆiO�u�«
œËbŠ ÆÆ
NFPA 70E-2004
—UO
?
F*« œb
?
Š b�Ë
V�UÞË ÆÆiO
?
�u�« ”u� —b
?
B
?
� s� »«d²
?
�ô«
qLF�« bMŽ
PEE
WO
?
�«u�« fÐö*« ¡«bð—UÐ 5OMH�«
Arc Flash
Occupational Safety
and Health Administration (OSHA)
W‡‡¹U‡‡‡�ËË s‡‡‡�√
WOzUÐd
?
NJ�« W�UDK� vzU
?
−� m¹d
?
Hð ÀËbŠ u¼
QDš ÀËbŠ bMŽ
Air Gap
WO
?
z«u¼ …u−
?
� ‰öš
5HK²
?
?
� s¹—uÞ 5K�u
?
� »«d
?
²
?
�≈ v�« ÈœR¹
UЫd²
?
�« iF³�« U
?
LN
?
CFÐ s�
Phase to Phase
q�u
???
�Ë —uÞ q�u
???
� Ë√ ÆÆU
??
I
??
O
???
B�
—uÞ q�u
?
� Ë√
..Phase to Neutral
‰œU
?
F
?
²�«
Æ
Phase to Ground
v{—_«Ë
WŠu� qš«œ
Humidity
WÐuÞd�« Wł—œ …œU¹“ ≠±
vKŽ bŽU
?
�ð WÐdð√ Ë√ —U³ž b
?
ł«uð l� ÆÆ¡UÐdNJ�«
Low Impe-
…d
?
OG
?
� WF½U2 Í– jÝË b
?
ł«uð
5Ð vzUÐd
?
N� —U
?
Oð ÊU¹d
?
Ý v�« ÈœRð ÆÆ
dance
Æv{—_«Ë
Phases
tłË_«
v�«
Circuit Breakers
…dz«b�« lÞ«u� ÷dFð ≠≤
ÆlÞ«uI�« ÁcNÐ ’U)« ‰bF*« sŽ b¹e¹ dB� —UOð
¡UÐdNJ�« U
?
�uEM0 œuB
?
I*« dO
?
ž f�ö²�« ≠≥
l� U
?
N
?
?
�öðË «Ëœ_«Ë œbF�« ◊u
?
I
?
Ý ∫q¦
?
Bus
l¹“u
?
²�« ÊU³
?
C� q¦
?
� W¹—UF�« ö
?
�u*«
Æ
Bars
Æ…dz«b�« lÞ«u� f�öð ◊UIM� √bB�«Ë q�P²�« ≠¥
Æ¡UÐdNJ�« ö�u* wzUÐdNJ�« ‰eF�« —UON½« ≠µ
«uDšË jÐd�« W
?
LJ;« d
?
Ož ö
?
O�u
?
²�« ≠∂
Æ5K¼R� dOž 5OM� s� W¾ÞU)« qLF�«
ÊUF*Ë È—«dŠ ŸUFý≈ iO�u�« ”u� sŽ Z²M¹
ôU(« iFÐ v� qBð …—«dŠË ÆÆn¦J� ¡u{Ë
ö�u*« 5Ð …u−HK� WOł–uLM�« W�U�*« ∫©±® r�— ‰Ëbł
qOGA²�« bNł
(V)
WOł–uLM�« W�U�*«
(mm)
…u−HK�
…bF*« Ÿu½
¥∞≠±∞
≥≤
≤µ
±≥
±∞≤
±∞≤≠±≥
±≥
±µ≥≠±≥
±µ≥
±≥
oKD� ¡«u¼
`OðUH*« UŠu�
rJײ�« UŠu�
öÐU�
oKD� ¡«u¼
`OðUH*« UŠu�
öÐU�
oKD� ¡«u¼
`OðUH*« UŠu�
öÐU�
iO�u�« ”u� V³�Ð ‚ËdŠ —UŁ¬ ∫©±® r�— qJý
±∞∞∞≠≤∞∏
µ∞∞∞≠±∞∞∞
±µ∞∞∞≠µ∞∞∞