Page 16 - 110

Basic HTML Version

s�U
?
�_« iFÐ w� W¹Ë—c�« ‰UL
?
Š_« Ê« ÆÆkŠö¹Ë
U
?
ł—œ ŸU
?
Hð—« bMŽË n
?
O
?
B�« qB
?
� w� Àb
?
%
UH
?
¦J�Ë «dL²
?
�� U�«b
?
�²Ý« V
?
KD²¹ Íc�«Ë ÆÆ…—«d(«
w� t½√ UL� ÆÆ5�d
?
²A*« q³� s� WOzUÐd
?
NJ�« UHOJLK�
qB� w� W¹Ë—c�« ‰U
?
LŠ_« Àb% b
?
� s�U�_« iFÐ
VKD²
?
¹ U2 …—«d
?
(« U
??
ł—œ w½bð bMŽË ¡U
?
²
??
A�«
v�« W�U{ôU
?
ÐË Æ WOzUÐdNJ�« W¾
?
�b²�« …eNł√ «b
?
�²Ý«
U¹u
?
²
?
�� vKŽ W
?
¹u'« ·ËdEK� ÿu
?
×K*« d
?
OŁQ
?
²�«
W
?
³�M�UÐ W
?
OzUÐd
?
NJ�« W
?
�UD�« „öN
?
²
?
Ý«Ë ‰UL
?
Š_«
«dOŁQð „UM¼ ÊS� ÆÆ5¹—U−
?
²�«Ë 5OMJ��« 5�d²ALK�
«œUF�«Ë W¹œUB²�ô« ·ËdE�UÐ oKF
?
²¹ UNCFÐ Èdš√
Ê√ UL� ÆÆ5�d²A*« Èb� WOM¹b�« U³ÝUM*«Ë WOŽUL²łô«
‰ULŠ_« U¹u
?
²�� vKŽ W³Iðd
?
� Èdš√ «dOŁQð „UM¼
qF�Ë Æq³
?
?
�*« v� vMI
?
²�« ÂbI
?
²�« V³�Ð Z²Mð b
?
v� WO�LA�« W�UD
?
�« «b�²Ý« u¼ ÆÆp�c� ‰U¦� `{Ë«
b¹d
?
³
?
²�«Ë nOO
?
J²�« ‰U−
?
� v� U0—Ë ÁU
?
O*« 5�
?
�ð
Æ ôU:« s� U¼dOžË
l�u²*« vK³
?
I²�*« vMJ��« „öN²
?
Ýô« d¹bIð sJ1
∫WO�U²�« «¡«dłô« ‰öš s�
∫ÊUJ��« œbŽ «d¹bIð ≠
œbF� W
?
×O
?
×B�« «d¹b
?
I²�« vKŽ ‰u
?
B(« ÂeK¹
v� cš_« l� ÆÆ’UB²
?
šô« «– UN'« s� ÊUJ��«
bO�«u*« ‰bF� 5Ð ‚dHK� ö¦� W�U)« U½UO³�« —U³²Žô«
Ë√ ÊUJ��« ‰UI²½« ôbF
?
�Ë ÆÆWIDM� q� v� UO�u�«Ë
qŠd�« ÊUJ��« «d¹b
?
Ið p�c�Ë ÆÆoÞUM*« 5Ð …d
?
−N�«
Æ©5Lz«b�« dOž®
∫5OMJ��« 5�d²A*« œbŽ «d¹bIð ≠
sŽ W
?
IO�œ U
?
OzUB
?
Š≈ vKŽ vKŽ ‰uB
?
(« ÂeK¹
U� U
?
³�UžË ÆÆ©WKzUŽ® ‰e
?
M� qJ� œ«d�ô« œ«bŽ√ jÝu
?
²�
W
?
O
?
L
?
Ýd�« —œU
?
B*« s� p�– vKŽ ‰u
?
B
?
(« sJ1
s� ÊuJ¹ b
??
� ÆÆÈd
?
š√ ôU
?
Š v�Ë ÆW
??
B
?
²
?
iFÐ W
?
Ý«—œË W
?
IDM
?
LK� `�
?
� ¡«d
?
ł« È—Ëd
?
C�«
5�d²A*« œbŽ »U�(Ë ÆUOz«uAŽ —U²�ð v²�« UMOF�«
UN²¹cGð r²OÝ v²�« ‰“UM*« œbŽ W�dF� ÂeK¹ ÆÆ5OMJ��«
WOM�“ …d²� qJ� p�–Ë ‰“UM*« œbŽ ‰ULŠ√ v�« ¡UÐdNJ�UÐ
”U
?
Ý√ vKŽ p�– d¹bIð r²
?
¹ U� U
?
³�UžË Æ©ö
?
¦� ÂU
?
Ž®
WO
?
ŽUL
?
²łô« q�«u
?
F�«Ë WŠU
?
²*« WO�U*« «—U
?
?
²Ýô«
U
?
ÝU
??
O
?
��«Ë oÞUM*« l
?
�«u
?
�Ë W¹œU
?
B
??
²
?
�ô«Ë
l¹—UA� cOHM²� “ö�« X�u�« p�c�Ë ÆÆ UO−Oð«d²Ýô«Ë
ÆÆoÞUMLK� W¹cG²�« ‰UB¹ô WŠd
?
²I*« bOŽ«u*«Ë ¡UÐdNJ�«
Æq�«uF�« s� p�– dOžË
∫vMJ��« „öN²Ýö� W�UD�« vKŽ VKD�« ≠
„d²A� q
?
J� WJKN²�*« W�UD�« jÝu²� W
?
�dF� r²¹
„öN²Ýö� W�UD�« vKŽ VKD�« «d¹bIð bFð rŁ ÆÆvMJÝ
∫v�U²�« u×M�« vKŽ vMJ��«
jÝu²� ≠ 5�d²A*« œbŽ Ω WOMJ��« W�UD�« vKŽ VKD�«
vMJ��« „d²ALK� WJKN²�*« W�UD�«
W
?
�UD�« jÝu²
?
� vKŽ ‰u
?
B
?
(« r²¹ U� ÆÆ…œU
?
ŽË
„d
?
²A
?
� qJ�
Energy consumption
WJKN
?
²
?
�*«
W
?
O{U*« …d
?
²H�« ‰ö
?
š WK−
?
�*« U½UO
?
³�« s� vMJÝ
È_ W³ÝUM*« ö¹bF²�« ¡«dł≈ l� ÆÆ”UÝQ� U¼—U³²Ž«Ë
ÃU²
?
×¹ b�Ë Æq³I²
?
�*« v� UNF�uð sJL*« s� «d
?
OGð
vI
?
²Mð v²�« ‰“UM*« iF
?
³� `�
?
� ¡«d
?
ł« v�« d
?
�_«
…eN
?
ł_« hzUB
?
šË Ÿ«u½«Ë œbŽ W�d
?
F* UOz«u
?
W
?
OM�e�« «d
??
²
?
H�«Ë Âb
?
?
²
?
�ð v²�« W
?
O
?
zUÐd
?
NJ�«
Èdš√ «d
?
¹bI𠜫bŽ≈ s
?
J1 ÆÆp�cÐË ÆUN
?
�«b�
?
²Ýô
‰eM� qJ� WJK
?
?
�*« W
?
�UD�« jÝu
?
²
?
� qO−
?
?
²Ð
…d
?
²H�« ö
?
−Ý s� c
?
šRð v²�« rO
?
I�UÐ UN
?
²½—UI
?
�Ë
W�UŠ v� q�Uý `�� qLŽ d�_« vC²I¹ b�Ë ÆWIÐU��«
W
?
�UD�« jÝu²
?
� W
?
�dF* W
?
O�U
?
� U½U
?
OÐ d�uð Âb
?
Ž
ƉeM� qJ� WJKN²�*«
5�d
?
²
?
A*« œb
?
F� «d¹b
?
I𠜫b
?
Ž« r²¹ U
?
� …œU
?
Ž
WIÐU
?
��« …d²HK� WŠU
?
²*« U½UO³�« ‰öš s� 5¹—U
?
−²�«
5Ð W³�½ Ë√ W�öŽ œU−
?
¹SÐ Ë√ ÆÆ…œU¹e�« ‰bF� W�dF�Ë
Æ5OMJ��« 5�d²A*« œbŽË 5¹—U
?
−²�« 5�d²A*« œbŽ
„d²
?
A*« „öN
?
²Ý« jÝu²* «d¹b
?
I𠜫bŽ≈ r²¹ U
?
L�
s� …d�u²*« U
?
½UO³�« ”UÝ√ vKŽ W�UD
?
�« s� È—U−²�«
W�UDK� »U
?
�Š ¡«d
?
ł« Ë√ ÆÆWIÐU��«« …d
?
²H�« ö
?
−Ý
U¼dOžË …—U½ù«Ë b¹d³²�«Ë nOOJ²�« …eNł√ v� WJKN²�*«
qLŽ Âe
?
K¹ ÆÆ«cN�Ë Æ5¹—U
?
−²�« 5�d
?
²A*UÐ W
?
�U)«
U¾�Ë U
?
NðUOMIðË UN
?
BzUBšË …eNł_« œb
?
F� `��
«d¹bI
?
ð —U³²
?
Ž« sJ1 p�cÐË Æ5¹—U
?
−²�« 5�d
?
²A*«
W�UD�« jÝu²� ≠ 5�d
?
²A*« œbŽ Ω W�UD�« vKŽ VKD�«
ÆÈ—U−²�« „d²ALK�
v�« vŽUM
?
B�« ◊U
?
A
?
M�« nOMBð r
?
²¹ U
?
� …œU
??
Ž
UŽUMBK� W³�M�U³� Æ…dO
?
³� Ídš√Ë …dOG� UŽUM�
U½UO³
?
�« vKŽ «œUL²Ž« U¼œ«b
?
Ž√ d¹bIð r²O� ÆÆ…d
?
OGB�«
È√ —U³²
?
Žô« v� cšô« l� ÆÆWIÐU��« …d²
?
H�« s� WŠU²*«
b� ÆƉ«uŠ_« iFÐ v�Ë Æq³I²�*« v� WKL²×� «dOGð
v²�« oÞUM*« iF
?
³� `�
?
� ¡«d
?
ł« VÝUM*« s� ÊuJ¹
«d¹bI𠜫bŽ« r²¹ UL� ÆÆvŽUMB�« ◊U
?
AM�« UNO� e�d²¹
vKŽ …dO
?
GB�« UŽUMBK� W³
?
�M�UÐ W�UD�« vKŽ VKD�«
‰u
?
B(« sJ1 v²�« ôb
?
F*UÐ œUýd
?
²Ýô« ”U
?
Ý√
U
?
�√ ÆWIÐU
?
��« «d
?
²H
?
�« ö−
?
Ý ‰öš s
?
� UN
?
OKŽ
vKŽ VKD�« «d¹b
?
I𠜫bŽ≈ r²O
?
� ÆÆ…dO³J
?
�« UŽUMB�«
W�UD�« WOL� ∫q¦
?
� q�«uF�« s� œbŽ ”UÝ√ vKŽ W�UD�«
qOGA²�« UŽUÝ œb
?
Ž ≠ ö¦� ÃU²½« sÞ qJ� WJKN²�*«
ÆW�b
?
�²�*« UOMI
?
²�« ≠ ÆÃU²½ô«Ë qOG
?
A²�« ÂUE½ ≠
Ÿ«u½√ W�dF�Ë lOMB
?
²�« jDš v�« Ÿułd�« ÂeK¹ ÆÆUL�
œU−��« ≠ Âu
?
OM�u�_« ≠ XMLÝô«
_
b¹b(«® l½UB*«
ÆUNłU²½« r−ŠË U¼œ«bŽ√ p�c�Ë ÆÆ©ÆÆÆ
v²�« v{«—_« UŠU
?
�� vKŽ vKŽ ‰u
?
B(« ÂeK¹
UMO�U*«Ë ôü«Ë qO
?
�U;« Ÿ«u½√Ë UN²
?
Ž«—“ r²OÝ
v� Ë√ œUB(« v� Ë√ Èd�« v� ¡«uÝ Âb�²�²Ý v²�«
vKŽ VKDK
?
� «d¹b
?
I𠜫b
?
Ž« r²¹Ë ÆvŽ«—“ ◊U
?
A½ È√
W
?
�UD�« jÝu
?
²
?
� d¹b
?
Ið ”U
?
Ý√ vKŽ …œU
?
Ž W
?
�UD�«
WŠU
?
�� W�d
?
F0Ë ÆU� WŠU
?
�� WŽ«—“ v� WJKN
?
²�*«
UF
?
�uð d¹bIð sJ1 ÆÆU
?
N²Ž«—“ r²
?
OÝ v²�« v{«—_«
œUýd²Ýô« l� ÆÆvŽ«—e�« „ö
?
N²Ýô« W�UÞ vKŽ VKD�«
ö−
?
�� qOK% ¡«d
?
ł« ‰öš s� WŠU
?
²*« U½UO
?
³�UÐ
ÆWIÐU��« «d²H�«
≠ ”—«b� ≠ UOHA²�
?
�® W�UF�« o�«dLK� W³�M�UÐ
…œUF� ÆÆ©ÆÆÆWO�uJŠ v½U
?
³� ≠ Ÿ—«uý …—U½« ≠ błU��
WIÐU��« …d²H�« v� WŠU
?
²*« U½UO³�« v�« Ÿułd�« r²¹ U�
5Ð W�öŽ Ë√ W³�½ ÷«d²�« Ë√ ÆÆ…œU¹e�« ‰bF� W�dF�Ë
«d¹b
?
IðË W�UF
?
�« o�«d*« „öN
?
²Ýô W�“ö�« W
?
�UD�«
v�Ë ÆÈ—U−²�«Ë vMJ��« „öN²
?
Ýû� WOK³I²�*« W�UD�«
o�«d*« pK
?
²� d
?
B
??
Š œ«b
?
Ž« r²¹ ÆÆ ôU
??
(« iFÐ
rŁ s�Ë ÆÆU
?
NÐ …œËe*« WOzUÐd
?
NJ�« «bF*«Ë …e
?
Nł_«Ë
ÆUN� WKBHM� «d¹bI𠜫bŽ≈
W
?
�UD�« vKŽ VKD�« «d¹b
?
Ið lOL
?
&Ë dB
?
Š r²¹
≠È—U& ≠vMJÝ ® WIÐU��« WDA½_« lOL' WJKN²�*«